Analys
19 Aug, 2019

Infrea rapportkommentar Q2 2019

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Klara resultatförbättringar inom bägge affärsområdena
- Fortsatta förvärv inom Mark & Anläggning
- Hål att täcka

Rapportkommentar.
Klara resultatförbättringar inom bägge affärsområdena. Infreas första rapport efter försäljningen av affärsområdet Brandskydd (BST), som tidigare svarade för 43% av koncernens omsättning, visar på en förbättring i de två återstående områdena. Speciellt glädjande är utvecklingen inom Mark & Anläggning, som nu svarar för ca 70% av koncernens omsättning, där både Asfaltgruppen och Tälje Mark bidrog (som nu ingår med 100% efter att minoritetsandelen om 30% förvärvats) där rörelseresultatet uppgick till 16 MSEK (6) och en rörelsemarginal om hela 14% (9) uppnåddes. Verksamheten inom framförallt Asfaltgruppen är extremt väderstyrd och den tidiga våren bidrog till den goda resultatutvecklingen. Omsättningen i det andra mindre affärsområdet Vatten & Avlopp var under kvartalet omsättningen oförändrad och dras fortsatt med förlust, även om den reducerades avsevärt i förhållande till motsatt kvartal föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (-9) och fortsatta åtgärder pågår för att vända utvecklingen. I och med försäljningen av BST har den finansiella ställningen förbättrats avsevärt. Vid halvårsskiftet uppgick likvida medel till ca 300 MSEK medan de räntebärande skulderna enbart uppgick till ca 140 MSEK och soliditeten uppgick till 65%. Det ska dock anmärkas att i och med att Infrea enbart ägde 52% av BST kommer ca 165 MSEK av de likvida medlen tillfalla minoritetsdelägarna.

Fortsatta förvärv inom Mark & Anläggning. Efter köpet av Tälje Mark förra året tillkommer nu ytterligare ett företag till affärsområdet genom sommarens köp av Anläggningsgruppen i Skaraborg. Bolaget hade under 2018 en omsättning på 130 MSEK och ett rörelseresultat om 11 MSEK. I och med detta har Infrea skapat en anläggningsgrupp med en omsättning på rullande basis om ca 450 MSEK och ett rörelseresultat om 30 MSEK. Uppenbara synergieffekter finns mellan de tre bolagen och möjligheterna för att investera i ett nytt asfaltverk söder om Södertälje undersöks nu. Ytterligare tilläggsförvärv inom området är också att förvänta.

Hål att täcka. Försäljningen av höglönsamma BST skapar ett hål i resultaträkningen under 2019, vilket gör att vinsten 2019 enligt vår prognos kommer att krympa. Detta hål kan förhoppningsvis täckas under 2020 genom fortsatta framgångar för Mark & Anläggning samt att effektiviseringsarbetet i Vatten & Avlopp ger effekt och ett mindre överskott därigenom kan redovisas. Men framförallt genom att fortsatta förvärv görs och den rekordstora kassan sätts i arbete. Vi bedömer att Infreas förvärvsutrymme nu uppgår till drygt 200 MSEK. Även utan förvärv och med nuvarande struktur prognostiserar vi för 2020 en omsättning för koncernen om 760 MSEK och ett rörelseresultat före koncerngemensamma kostnader om 45 MSEK, där Mark & Anläggning svarar för 70% av omsättningen och 90% av resultatet. Detta ger ett EV/EBIT på nuvarande aktiekurs om 8 vid slutet av nästa år.

Kort om Infrea
Ordförande: Urban Sturk
VD: Tony Andersson
CFO: Lars Solin
Lista: First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.