Analys
19 Feb, 2020

Infrea rapportkommentar Q4 2019

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Förvärv bidrar mindre än förväntat 
- År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad
- Fortsatt förvärvsutrymme

Rapportkommentar.
Förvärv bidrar mindre än förväntat.
Q4-rapporten visar på en imponerande utveckling i förhållande till jämförbara siffror för ett år sedan, när koncernens intäkter i kvartalet stiger till 239 MSEK (127) och EBIT ökar till 8,6 MSEK (4,5). Det är dock viktigt att ha i minnet att Mark & Anläggning inom Infrea växt kraftigt via förvärv under 2019 och svarar för hela omsättnings- och resultatförbättringen. Tälje Mark konsoliderades vid årsskiftet 18/19 och tre nyförvärv tillkom 1/10. Dessa fyra förvärv bidrog i kvartalet med 125 MSEK i omsättning och innebär att den ursprungliga verksamheten tappade i omsättning. Vi hade till följd av förvärven räknat med en omsättning i kvartalet inom Mark & Anläggning skulle varit ca 60 MSEK högre, än den faktiska som blev 188 MSEK. Bidragande till detta var att ett av de ursprungliga bolagen inom området - Asfaltgruppen hade en svag avslutning på året och minskade omsättningen med ca 13% men också en svag avslutning på året för några av de förvärvade bolagen. Den lägre omsättningen än förväntat ledde till att Mark & Anläggning ”bara” förbättrade sitt rörelseresultat till 16,2 MSEK (9,7). Såsom förväntat fortsatte den svaga utvecklingen inom det andra mindre affärsområdet Vatten & Avlopp med ett mindre omsättningstapp till 52 MSEK (55,0) och ett rörelseresultat om -3,1 MSEK (-2,0). Avslutning av mindre lönsamma kontrakt och engångskostnader förklarar den negativa utvecklingen.

År 2020 – första året för Infrea i sin nya skepnad. Efter avyttringen av Brandskydd-koncernen har Infrea i snabb takt valt att via förvärv utöka och fokusera verksamheten till Mark & Anläggning.  Entreprenadbolag - som vid inköpstillfället hade en omsättning kring 500 MSEK och ett rörelseresultat om 50 MSEK - har i linje med detta förvärvats med start slutet av 2018. Detta har skett till en kostnad av 180 MSEK (före tilläggsköpeskilling). Infrea har dessutom valt att under året köpa ut existerande minoritetsandelar, vilket göra att alla bolagen är helägda med full möjlighet att kontrollera kassaflödena. Synergierna mellan de inköpta bolagen ska inte överdrivas men finns där genom gemensamma inköp mm. Det är dock inget vi räknar med. Det enligt vår mening relativt svaga resultatet från den nya gruppen under Q4 är förhoppningsvis en engångshändelse och 2020 räknar vi med en omsättning inom detta affärsområde om ca 710 MSEK och ett rörelseresultat på 57 MSEK. Det andra affärsområdet Vatten & Avlopp (med en årsomsättning om ca 200 MSEK) befinner sig i en omstruktureringsfas, där årskostnader om 14 MSEK har skurits bort som förhoppningsvis ger resultat under året. Vi prognostiserar ett mindre positivt resultat.

Fortsatt förvärvsutrymme. I likhet med andra förvärvsfokuserade företagsgrupper gynnas Infrea av det multipelarbitrage som är möjligt genom att onoterade mindre bolag värderas betydligt lägre än Infrea. I och med att koncernen har ett fortsatt förvärvsutrymme (som vi skattar till 150 MSEK) räknar vi därför med att Infrea under året kommer att göra fortsatta förvärv för att stärka Mark & Anläggning vilket dock av naturliga skäl är svårt att lägga in en prognos. Efter resultatbesvikelsen i Q4 sänker vi våra prognoser för både omsättningen och rörelseresultatet för 2020 med 3% respektive 13%. Baserat på denna prognos handlas aktien på en EV/EBIT-multipel om 10x, vilket då alltså inte inkluderar möjligheten till värdeskapande förvärv.

Kort om Infrea
Ordförande: Urban Sturk
VD: Tony Andersson
CFO: Henrik Nordin
Lista: First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.