Rapportkommentar
17 May, 2023
Kontigo Care Rapportkommentar Q1 2023

Kontigo Care Rapportkommentar Q1 2023

Uppdaterad:
17 May, 2023

Osäker kommunal ekonomi tynger tillväxten

Efter en 16% ökning av omsättningen under förra året och tre kvartal i rad med positivt rörelseresultat och två dylika med positivt kassaflöde från rörelsen blev första kvartalet något av en besvikelse för oss. Den osäkra kommunala ekonomin bidrog enligt företaget till att omsättningen ”bara” steg med 4% till 7,1 MSEK (6,8) och sjönk marginellt i förhållande till Q4 förra året. Genomsnittligt återkommande intäkter (MRR) fortsatte dock att öka till följd av högre medelpris och steg med ca +5% i förhållande till motsvarande period förra året. Samtidigt med prishöjningen har också antalet 12-månadersabonnemang – på bekostnad av kortare avtalsformer - också ökat och uppgår till 82% på den svenska marknaden. Antalet licenser uppgick vid kvartalsskiftet till 956 (946). Att utvecklingsarbetet i Kontigo Care gått in i en ny och mer intensiv fas framgår av att de aktiverade utvecklingskostnaderna steg brant i kvartalet och uppgick till 3,9 MSEK (1,4). Kontigo Care fortsatte under kvartalet att ta kostnader för en övergång av de medicintekniskt klassade lösningarna till det nya regelverket MDR (förordning om medicintekniska produkter som började gälla i maj 2021). Detta ledde till engångskostnader i kvartalet på 0,8 MSEK och innebar att bolaget tvangs redovisa ett negativt rörelseresultat om -0,4 MSEK (0,2). Dessa kostnader lär enligt ledningen fortsätta under åtminstone de närmaste två kvartalen. Men bortsett från dessa engångskostnader fortsatte bolaget dock att i Q1 leverera ett positivt rörelseresultat men det ökade utvecklingsarbetet försämrade kassaflödet avsevärt. Det senare uppgick totalt till -3,3 MSEK (-0,2) beräknat före förändringar i kassaflödet men inklusive utvecklingskostnaderna. Bolaget tog därför att ta upp ett lån om 7 MSEK under kvartalet för att säkra likviditeten. Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till 9 MSEK.

Intensiv utvecklingsperiod

Satsningen på den egenutvecklade AI-teknologin för mobilbaserad drognykterhetsmonitorering via iris- och pupilldetektion har gått in i en ny intensiv fas. Två planerade studier har inletts, dels en pilotstudie i Nederländerna där friska frivilliga får inta kontrollerade utvalda drogtyper, dels ett inom sprututbytesprogrammet i Region Uppsala. Om syftet i den första studien är att utvärdera och skapa underlag för utveckling av tekniken är målet i den andra att utvärdera användargränssnittet. Resultaten från dessa studier förväntas bli klara efter sommaren eller tidig höst. Efter detta återstår att utveckla en faktisk produkt eller verktyg under de närmaste 12 månaderna. En möjlig lansering lär därför först vara möjlig under slutet av 2024.  I likhet med vad vi framhållit tidigare bedömer vi att en färdig produkt avsevärt kommer att öka bolagets möjligheter att fortsatt växa på den befintliga marknaden men framför allt erbjuda möjligheter till en internationell expansion.

Större finansiell utmaning än beräknat

I vår initieringsanalys (7/2 2023) bedömde vi att Kontigo Care skulle klara av resan mot ett uthålligt positivt kassaflöde utan någon emission. Tanken var att kassaflödet från den traditionella växande alkoholverksamheten i Sverige skulle finansiera ökade utvecklingskostnader och lanseringen av Previct Drugs. Efter kvartalsrapporten ställer vi oss dock något mer tveksamma till det. Dels verkar de två pågående forskningsstudierna bli mer kostsamma för produktutvecklingen än vi tidigare beräknat, lägg därtill ovannämnda kostnader för övergång till MDR-kraven och förväntade kostnader för att bygga upp en ny försäljningsorganisation. Dels, och mer oroande kanske, är att kommunernas sämre ekonomi hittills verkar ha lett till att försäljningsarbetet försvårats och expansionstakten minskat. Detta trots det faktum att Kontigo Care - till en kostnad som utgör en bråkdel av den som uppstår i traditionell beroendevård – kan uppvisa mycket goda behandlingsresultat. Vår bedömning är visserligen fortsatt att kommunernas besparingskrav på sikt kommer att leda till ett ökat behov av digitala lösningar och därmed erbjudande av denna typ av vård men att det uppenbarligen tar längre tid än beräknat för att denna insikt ska uppstå bland beslutsfattare. Även om det är riskabelt att dra alltför stora slutsatser från ett enda kvartal, särskilt för ett mindre företag av Kontigo Cares storlek, sänker vi vår tillväxtprognos för året. Detta samtidigt som kostnaderna i vår nya prognos ökar mer än vi tidigare beräknat. Förvisso har priserna på det befintliga produktprogrammet höjts i mars men det kommer enbart att få en successiv effekt under året. På längre sikt upplever vi om något en ökad tillförsikt i den förväntade internationella expansionen när den nya färdiga produkten Previct Drugs om ca 18 månader förhoppningsvis är klar för lansering. Vi fortsätter därför att efter 2024 bedöma att en åtminstone 20% expansion med en bruttomarginal om 85% är möjlig att uppnå under de följande åren. Speciellt som en internationell etablering i länder som Tyskland och Nederländerna kan komma att ske med utländsk partner som minskar startsträckan. Vi sänker vår omsättnings- och resultatprognos för innevarande år och nästa. Från att tidigare bedömt att en omsättningstillväxt om 20% var möjlig under båda åren sänker vi prognosen till 11% respektive 14%. Samtidigt som vi – vilket ska betonas – därefter ökar våra förväntningar på tillväxten till följd av Previct Drugs. Ett kapitaltillskott om ca 20 MSEK kommer dock enligt vår bedömning vara nödvändigt för att klara denna stora satsning i en mer utsatt ekonomisk miljö. Vår DCF-värdering pekar fortsatt på en betydande potential i nuvarande aktiekurs med ett värde 30% över nuvarande aktiekurs.

Kontigo Care Rapportkommentar Q1 2023 resultaträkning kvartal
Kontigo Care Rapportkommentar Q1 2023 resultaträkning per år
Kontigo Care kvartalsrapport Q1 2023

Värdering

I värderingen av Kontigo Care har vi använt en diskonterad kassaflödesanalys med ett avkastningskrav på cirka elva procent (WACC), vilket inkluderar en småbolagspremie på tre procent. Med ett fritt kassaflöde på cirka 12 MSEK utanför prognosperioden har kalkylen resulterat i ett rättvist värde på 4,7 SEK per aktie. Av analysen framgår att en betydande del av bolagets värde ligger framåt i tiden där vi anser att en framgångsrik lansering av Previct Drugs är en viktig faktor. Mot en ökad tillförsikt i den internationella expansionen har vi valt att höja bolagets långsiktiga tillväxttakt med en procentenhet.

rapportkommentar kontigo care

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.