Analys
7 Feb, 2023
kontigo care analys

Analys Kontigo Care

Uppdaterad:
28 Feb, 2023

Investeringsscenario

Kontigo Care tillhör - efter 10 års utveckling - den rad av bolag som via nya idéer och digitalisering bidrar till att minska sjukvårdens exploderande kostnader. Inom beroendevården, där Kontigo Care är verksamma, ökar kostnaderna snabbt när allt fler personer får problem med ökat drogberoende. Vårdgivare kan med bolagets unika vårdplattform följa och analysera förändringar i patienters dagliga blåsvanor och på ett tidigt stadium förebygga återfall vad gäller alkoholism. Detta till en kostnad som är en bråkdel (ca 5% enligt vår beräkning) i förhållande till traditionell primärvårdsbehandling. På relativt kort tid har bolaget ökat antalet licenser med återkommande intäkter till närmare 1 000 stycken. För att möta det starkt ökade behovet av att behandla personer beroende av andra droger än alkohol eller som är blandmissbrukare pågår långt framskridna pilotprojekt (Previct Drug) avseende ögonanalysteknik.

Den skalbara affärsmodellen har bevisat sig i och med att bolaget på ovanstående antal licenser kan redovisa det fjärde kvartalet i rad med ett positivt rörelseresultat och det andra kvartalet i rad med ett positivt kassaflöde. Det senare trots stora kostnader för det pågående utvecklingsarbetet för att hjälpa drogberoende. Genom att ha tecknat avtal med över hälften av Sveriges kommuner och ett stort antal privata vårdgivare i Sverige och samtidigt påbörjat en utrullning internationellt har Kontigo Care börjat bygga en marknad som enligt vår bedömning har förutsättningar att växa med 20% under överskådlig framtid. Och på sikt bilda en standard som gör rehabiliteringen effektivare. Med långa avtal med återkommande intäkter och bruttomarginaler kring 85% kommer kassaflödet enligt våra beräkningar att stiga kraftigt under de närmaste åren.

Vi har i vår prognos antagit en fortsatt ökning av omsättningen med 20%, med en något ökad bruttomarginal men med ökade rörelsekostnader till följd av internationaliseringen och lanseringen av Previct Drug. Vi kommer i vår prognos fram till att Kontigo Care inom en 4-årsperiod kan nå en omsättning på ca 60 MSEK och då redovisa ett rörelseresultat drygt 20 MSEK. Vi har i denna prognos inte räknat med något tillskott från Previct Drug till följ av osäkerhet kring affärsmodellens upplägg och tidpunkt för lansering. Men projektet utgör en möjlighet att öka expansionstakten och lönsamheten avsevärt under prognosperioden. Trots bolagets stora pågående utvecklingsprojekt och den höga tillväxttakten räknar vi med att bolaget kommer fortsätta generera ett positivt kassaflöde och vid utgången av perioden ha en kassa om ca 25 MSEK. Vi har i vår DCF-värdering kommit fram till ett värde om ca 140 MSEK, vilket överstiger det nuvarande börsvärdet med ca 35%. Vi har försökt att ta hänsyn till osäkerheten i vår resultatprognos genom att i DCF-värderingen tillämpa en småbolagspremie på 3%.  I detta värde återfinns inte heller det potentiella värdet i Predict Drug projektet, som på sikt har förutsättningar att bli minst lika stort som den nuvarande rörelsen i Kontigo Care.

Bolagsbeskrivning

Kontigo Care har utvecklat en teknologisk plattform för eHälsolösningar för behandling av beroendesjukdomar. Plattformen som går under namnet Previct, tar in sensorbaserad data för att löpande kunna följa en beroendes tillfrisknande och möjliggör därför en högkvalitativ distansbaserad vård. Kunderna är i Sverige vårdgivare inom både den offentliga och privata sidan. För närvarande når Kontigo Care patienter i beroendevården i över hälften av Sveriges kommuner samt genom regional specialistvård, privata behandlingsföretag och företagshälsovården. För att möta det starkt ökade behovet av att behandla personer beroende av andra droger än alkohol eller som är blandmissbrukare pågår långt framskridna pilotprojekt avseende ögonanalysteknik.

aktieanalys kontigo care

Investment case

Beroendevården är inne i en mycket expansiv fas

Marknaden för beroendevård har fått ett stort uppsving från digitaliseringens framväxt och befinner sig i en mycket expansiv fas. Digitala alternativ har kommit att både utmana och komplettera traditionell beroendevård vars metodik till största del är inriktad mot samtalsterapi och medicinering, ofta i samband med behandlingshem. Då tidigare vårdformer inte visats sig framgångsrika i att minska den höga återfallsfrekvensen finns det en stor tillväxtpotential från att förbättra insatserna vid såväl löpande behandling som återfallsprevention. Samtidigt växer marknaden från den ökande efterfrågan på kostnadseffektiv och tillgänglig vård.

För de ca 3-4 procent av västvärldens befolkning som lider av alkoholberoende uppskattas avsaknaden av effektiva behandlingsformer medföra totala skadeverkningar som bara i Sverige uppgår till ca 100 MdSEK per år. Sett till alkoholens hälsoeffekter uppskattas ca 5% av alla dödsfall i världen vara ett resultat av alkoholkonsumtion.

Första generationens digitala patientstöd är enklare självhjälpsappar (ofta KBT-baserade) men det råder stor brist på objektiva data och intelligenta analysverktyg, något vilket bedöms som kritiskt för att behandla svårt alkoholberoende (ca 0,5% av befolkningen i västvärlden). I detta är Kontigo verksamma inom nästa generations verktyg med sensorbaserad lösningar och prediktiva AI-baserade algoritmer med interaktion till vårdgivare.

Kontigo Care bygger en ny marknad

Kostnaderna för primärbehandling inom öppenvården för svårt alkoholberoende uppskattas idag till ca 80 000 kr för en sex veckors behandling. Efterfrågan på att skapa alternativa behandlingsmetoder är således mycket stor. Kontigo Care har sedan 2013 byggt upp en välfungerande och effektiv vårdplattform baserad på digitala biomarkörer i form av Previct. Via denna kan vårdgivare lägga upp en plan för patienter, för att sedan löpande kunna följa och analysera förändringar i patientens blåsvanor. Previct har ett flertal unika egenskaper som möjliggörs genom att klienten själv använder en vård-app och har en trådlös alkoholmätare. På plattformen kan klienten bland annat registrera dagliga uppgifter och svara på enkätverktyg vilket tillsammans med alkoholtestet skapar ett dataset av beteendemönster som därefter indikerar när risken för återfall, eller nyttan av motivationshöjande insatser, är hög. Även anhöriga kan bli en del av systemet, antingen som stöd till klienten eller för att få eget stöd från till exempel medberoendeproblematik.

Även om många företag har försökt att bygga upp liknande system är Kontigo Care, enligt oberoende marknadsbedömare, ensamma i Europa om att erbjuda en produkt av samma kvalitet och inriktning. Vi bedömer också att tjänsten via sina digitala biomarkörer är svår att kopiera.

Kontigo Care har etablerat en stark position på den svenska marknaden, vilken genererade ca 90 % av intäkterna under 2022. På den svenska marknaden säljer bolaget till olika typer av aktörer: kommuner, regioner via specialistvård, företagshälsovården samt oberoende beroendeterapeuter. Vid utgången av Q4 2022 hade Kontigo Care avtal med 157 svenska kommuner om att använda Previct (motsvarande totalt invånarantal 4,9 miljoner).

Skalbar affärsmodell med återkommande intäkter och höga marginaler

Previct är en Saas-tjänst som använder sig av en licensmodell som ger återkommande intäkter med hög bruttomarginal. Hälften av licenserna har en tidsperiod om 12 månader och resten löper på sex månader. Till följd av tjänstens utformning är den mycket skalbar och medför att ökad volym ger en mycket stor förbättring av kassaflödet såsom framgår av nedan.

kontigo care strategi

Monthly Recurring Revenue (MRR) beräknas som totalt antal licenser på balansdagen multiplicerat med genomsnittligt pris per licens.

kontigo care affärsmodelll

Förutom att fortsätta öka antalet kontrakt är det enligt vår bedömning ännu viktigare att öka antalet licenser per kontrakt och också längden på dessa. Detta anser vi kommer att vara en naturlig utveckling när utförarna får mer erfarenhet av systemet och de positiva effekterna från behandlingar visar sig. Bolaget själva bedömer det som realistiskt att nå ett genomsnittligt antal om 10 st per kontrakt. Detta kan jämföras med ca 6 st vid utgången av Q4 2022.

Med en växande omsättning enligt ovan och en bruttomarginal på ca 85% får de ökade intäkterna ett snabbt genomslag på brutto- och rörelseresultat. Hårdvaran kan efter bruk rekonditioneras och återanvändas, vilket gör att den kan avskrivas under en längre period.

Fortsatt tillväxt genom etablering i flera länder utanför Sverige

Det land som företagsledningen verkar ha störst förhoppningar om ett genombrott i är Nederländerna. I fjol avslutade bolaget ett pilotprojekt med den nederländska beroendevårdskliniken Ready for Change där man nu utvärderar en permanent lösning i klinikens online-terapi. Ett förnyat samarbete för snabbt in Kontigo på en marknad med stor potential att skala upp affärsmodellen både internationellt men även genom kundsegmentet Previct Drugs samt submarknaden för blandmissbruk av narkotika och alkohol. Som en konsekvens av Nederländernas liberala drog- och alkoholpolitik har beroendevården allokerats stora resurser vilket gör landet till en mycket attraktiv marknad att etablera sig på. Kontigo befinner sig även i pågående diskussioner med andra potentiella samarbetspartners på marknaden.

Kontigo har sedan oktober 2020 ett exklusivt distributionsavtal med finska A-klinikka Oy för försäljning av Previct på den finska marknaden. Detta har fortlöpt framgångsrikt och i oktober 2021 utvecklades samarbetet till att även innefatta en avsiktsförklaring om att etablera Previct på den tyska marknaden samt i Estland, Lettland och Litauen. 

Cirka 10% av de nuvarande intäkterna kommer från utlandet. En siffra som vi räknar med kommer att öka till 30% under de närmaste åren. Expansionen på nya marknader kan enligt vår bedömning ske utan några utökade personalkostnader. Däremot kommer de externa kostnaderna att öka till följd av användning av distributörer alternativt via lägre försäljningspriser.

Nya applikationsområden

Utöver Previct Alcohol har bolaget identifierat nya applikationsområden för den digitala beroendevårdplattformen. Ett sådant område är Previct Gambling där man använder plattformens terapistöd för att motverka spelmissbruk. Ett annat sådant område är Previct Drug där bolaget utvecklar ett unikt verktyg för ögonanalys för att identifiera drognykterhet genom iris- och pupilldetektion. Då indirekt mätning av drogpåverkan är ett välkänt fenomen som inte går att patentskydda har bolaget inlämnat ett flertal patentansökningar för att skydda produktens övriga moment, bland annat en metod för att genomföra videofilmning med medicinsk precision oavsett ljusmiljö.

Nedlagda utvecklingskostnader i projekten uppskattas till ca 20 MSEK och hänförs till huvuddelen till Previct Drugs. Viss utveckling pågår parallellt för Previct Alcohol men Previct Gambling utvecklas inte just nu.

Resultat- och kassaflödesprognos

Kontigo Cares omsättning växte under perioden 2019-2022 med i genomsnitt 17% och förväntas enligt vår bedömning växa något mer under 2023.  Denna snabba tillväxt ska också ses i ljuset av pandemin, som framför allt internationellt har varit ett problem i form av svårigheter att få kontakt med beslutsfattare.

Vi har i nedanstående scenario utgått från att Kontigo Care kan fortsätta att växa med 20%, där vi under början av prognosperioden antar att den största andelen kommer från ett ökat antal licenser från redan erhållna kontrakt. Under den senare delen av prognosperioden kommer tillväxten stödjas av ett ökat antal kontrakt utomlands med fler licenser som följd. Sammanlagt räknar vi med att antalet aktiva licenser vid utgången av år 2026 kommer att uppgå till ca 1 900, att jämföra med ca 950 stycken vid utgången av år 2022.

Vi har vidare antagit att bruttomarginalen kan förbättras något genom större inköpsvolymer. Personalkostnaderna förväntas vara förhållandevis oförändrade till följd av att inga nyanställningar förväntas. Däremot har vi räknat med att den internationella satsningen kommer att öka de externa kostnaderna med 15% per år till följd av satsningen på distributörer.

kontigo care resultat
kontigo care marknad

Värdering

Vår värdering av Kontigo Care beror i hög grad på hur bolagets tillväxt utvecklas utanför Sverige. Vi använder oss av en diskonterad kasaflödesanalys med ett avkastningskrav (WACC) på 11 procent för att komma fram till ett värde om 5,8 SEK per aktie. I avkastningskravet har vi tagit höjd för osäkerheten i resultatprognosen genom att tillämpa en småbolagspremie på 3 procent.

 

värdering kontigo care

Företagsledning

Kontigo Care har en stor ledningsgrupp som består av följande personer:

Ulf Kindefält: Vd sedan 2019 med en lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom området för medicinteknik. Ulf jobbade tidigare som chef för affärsområdet Patient Care & Monitoring solutions på Philips Health Systems.

Anja Peters Ohlsson: CFO & IR-ansvarig sedan 2019. Anja har tidigare arbetat som CFO under ett antal år på de noterade bolagen LIDDS AB och Allenex AB / CareDx International AB.

Maria Sjölund: Maria är försäljningsansvarig på bolaget och har tidigare arbetat på TCO Development med svar för att bygga upp internationell efterfrågan på hållbar IT med fokus på offentlig sektor i Tyskland. Maria har jobbat på bolaget sedan 2016.

Andreas Zetterström: Sedan 2019 har Andreas arbetat som mjukvaruchef med tidigare roller inom systemutveckling och dataanalys på Uppsala Monitoring Centre och Sogeti Sverige AB.

Maria Winkvist: Medicine Doktor Maria Winkvist är produkt- och marknadschef på bolaget sedan 2014. Maria har en bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life Science och akademi med en examen från Uppsala Universitet och Ludwiginstitutet för cancerforskning. Tidigare befattningar inbegriper roller som forskare, projektledare och applikationsansvarig på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala.

Markku Hämäläinen: Markku är forskningschef på Kontigo Care sedan 2014. Efter kemistexamen och avhandling i multivariat dataanalys arbetade Markku i över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC).

Annika Lindgren: Annika Lindgren började på Kontigo Care 2016 och har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB, i huvudsak med att lansera produktplattformar inom life science.

Anton Liljedahl Edman: Anton började på Kontigo Care 2017 och har haft rollen som Service- och Supportchef sedan 2020.

Av företagets 14 anställda arbetar 5 med försäljning.

Ägare

Kontigo Care har ingen stor institutionell ägare förutom den ansedda tyska kapitalförvaltaren Discover Capital med ca 750 MEUR under förvaltning. Discover Capital förväntas bidra positivt till bolagets stabilitet och långsiktig framgång genom sin stora kapitalbas och erfarenhet inom investeringar. År 2021 genomförde Kontigo Care en riktad nyemission om 4,1 MSEK till Discover Capital.

 

kontigo care ägare

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.