Analys
21 Aug, 2020

Livihop rapportkommentar Q2 2020

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Intäktsbortfall till följd av Covid-19
- Trendbrott inom nykundsbearbetningen
- Sänkt prognos för året men bibehållen för år 2021

Rapportkommentar
Intäktsbortfall till följd av Covid-19
. Vi hade förväntat oss att Livihop inte skulle beröras i någon större utsträckning av krisen och under Q2 kunna dra fördelar av genomförda förvärv av öppnade och förstärkta lokalkontor. Men inom det omsättningsmässigt största verksamhetsområdet Personlig Assistans sjönk beläggningsgraden till 85%, det vill säga antalet utförda timmar mot kontrakterade.  I normalfallet ligger beläggningsgraden på ca 96%. Bakgrunden till detta är att kunder varit oroliga för att ta hjälp av vikarier och tillfällig personal. Den låga beläggningsgraden ledde till ett intäktsbortfall på ca 15 MSEK. Inom det minsta verksamhetsområdet Hemtjänst sjönk beläggningen under april och maj med ca 40% för att sedan återhämta sig. Inom det förlusttyngda området Boende skedde dock en förbättring med ökad beläggning och positiva effekter från kostnadsbesparingar. Sammantaget ledde det till att omsättningen enbart steg med 10% till 130,4 MSEK, vilket kan jämföras med att vi beräknat att omsättningen skulle stiga med drygt 20% till följd av gjorda förvärv. Den låga beläggningsgraden och satsningar för att öka den organiska tillväxten (förstärkning av lokalkontoren) ledde till att rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) minskade till 3,1 MSEK (3,8) och rörelsemarginalen enbart uppgick till 2,4% (3,2). Enligt företagsledningen har den låga beläggningsgraden påverkat resultatet med 2 MSEK och satsningarna på lokalkontoren med lika mycket. En viss kompensation har företaget fått genom de sänkta arbetsgivaravgifterna. Bolagets avskrivningar om 5,0 MSEK och finansiella kostnader om 2,0 MSEK gör att bolagets resultat före skatt är negativt men det är att anmärka att huvuddelen av avskrivningarna (4,0 MSEK) är hänförliga till förvärv och inte föranleder någon negativ kassaeffekt. Kassaflödet före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -0,9 MSEK (0,8).

Trendbrott inom nykundsbearbetningen. Livihop har under året genomfört en geografisk expansion och förstärkt existerande lokalkontor och har nu fjorton stycken. I stället för att som under år 2018 och 2019 genomföra förvärv (sammanlagt gjordes fyra större förvärv) har bolaget nu i år inriktat sig på dessa lokalkontorssatsningar med ökade säljresurser. Av naturliga skäl har dock nykundsbearbetningen varit på en låg nivå under perioden mars-maj. I samband med att det svenska samhället öppnade upp något i juni och lokalkontoret i Norrköping kom igång skedde ett trendbrott och antalet kontrakterade timmar per månad steg för gruppen med ca 10 000 från nuvarande knappt 120 000 timmar, dvs en ökning med drygt 8%. Det stora antalet nya kunder visar att Livihop har ett attraktivt erbjudande som står sig mycket väl mot framförallt det kommunala erbjudandet men även mot mindre privata aktörer. Kan motsvarande satsningar på andra lokalkontor få samma effekt samtidigt som det blir fullt möjligt att träffa potentiella kunder under hösten finns förutsättningar att ta igen en del av omsättningstappet från den låga beläggningsgraden i Q2.

Sänkt prognos för året men bibehållen för år 2021. Den låga beläggningsgraden riskerar att delvis bli bestående under resten av året och vi har av försiktighetsskäl vad gäller omsättningen antagit att detta inte kompenseras fullt ut av nya kunder och fler kontrakterade kunder (se ovan). Vi sänker därför vår prognos vad gäller omsättningen och räknar nu med en ökning i år på 11%. Samtidigt gynnas bolagen i gruppen av att utbudet av arbetskraft ökar till följd av den högre arbetslösheten, vilket minskar löneglidning och ger mer kompetent personal. Besparingsprogram inom bland annat verksamhetsområdet Boende får nu också effekt. Trots stora fasta kostnader och en lägre omsättning än tidigare beräknat räknar vi med en marginalförbättring till 3,3%, vilket är i nivå med vad vi prognostiserat i tidigare analyser. Förutsatt att Covid-19 inte utgör ett problem för beläggningen under nästa år och den framgångsrika satsningen på att förstärka lokalkontoren och öka antalet kontrakterade timmar bibehåller vi vår optimistiska prognos för år 2021. Det är dock att anmärka att rörelsemarginalen om 5% som vi prognostiserar för nästa år är långt under bolagets egna kommunicerade mål om 8%. Soliditeten kring 13% och begränsade likvida medel gör att vi inte räknar med att några förvärv blir aktuella förrän kassaflödet avsevärt förbättras.

Kort om Livihop
Ordförande: Jesper von Post
VD: Nils Stiernstedt
CFO: -
Lista: Nasdaq First North

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.