Analys
23 Nov, 2021
 Maha Energy rapportkommentar Q3 2021

Maha Energy rapportkommentar Q3 2021: "Allting på plats för ett spännande 2022"

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Trots produktionsbesvikelsen bra resultatutveckling
- Kraftigt ökad produktion att vänta
- Allting på plats för ett spännande 2022

Rapportkommentar
Trots produktionsbesvikelsen bra resultatutveckling
. I och med den produktionsuppdatering som skickades ut 21/10 var den genomsnittliga produktionen i kvartalet redan känd. Det tillskott i produktion som skulle komma från Tie-4 har till följd av olika tekniska borrningsproblem uteblivit. I stället för en av oss i augusti förväntad produktion om 4180 BOEPD blev den genomsnittligt enbart 3 610 BOEPD och enbart marginellt högre än motsvarande kvartal förra året. Detta trots att andra produktionskällor utvecklades något bättre än förväntat. Till följd av oljeprisernas uppgång ökade de genomsnittligt realiserade olje- och gaspriserna till 59 USD/BOE, vilket är något över nivån för Q2 men är 75% högre än motsvarande siffra för ett år sedan. Det är att anmärka att de realiserade priserna steg något mer än som var fallet med det genomsnittliga Brentpriset om 73,5 USD/BOE. Produktionsproblemen vid Tie-4 kommer vid en mycket olycklig tidpunkt med tanke på de höga oljepriserna för närvarande. Det högre oljepriset bidrog till att intäkterna efter royaltees under kvartalet steg till 17,0 MUSD (9,5), vilket var något högre än vi räknat med i vår reviderade prognos. Produktionskostnaderna fortsätter att stiga snabbt (+38% i relation till motsvarande kvartal förra året) om än inte lika snabbt som under föregående kvartal. Ökade underhålls- och reparationskostnader samt ökad elkonsumtion är några faktorer bakom utvecklingen. Trots de ökade kostnaderna kunde Maha redovisa en betydande ökning av resultatet före avskrivningar (EBITDA) och som uppgick till 13,0 MUSD (6,5). Investeringsnivån fortsätter att vara på en hög nivå med investeringar under detta kvartal om ca 13 MUSD, vilket gör att bolaget hittills i år investerat för ca 35 MUSD. Det stora positiva kassaflödet från rörelsen under kvartalet gjorde att dessa investeringar i stort sett kunde finansieras med egna medel och den goda likvida ställningen med en kassa på över 30 MUSD kunde bibehållas. 

Kraftigt ökad produktion att vänta. Den nya tidpunkten för färdigställandet av Tie-4 är satt till årsskiftet. Detta innebär att den nuvarande prognosen för helåret är nu en produktion om 3500 - 4000 BOEPD, vilket skulle ge en produktion i Q4 om ca 4 600 BOEPD. Av försiktighetsskäl har vi enbart prognostiserat 4 300 BOEPD.  Med tanke på den kritik som företagsledningen med rätta har fått för sina produktionsprognoser fortsätter vi att vara relativt försiktiga inför nästa år. Men trots det bör 2022 bli ett år med kraftigt ökad produktion. Förutom att förseningen i Tie-4 lett till att bolaget gått miste om en årlig produktion om 500 BOEPD bör de andra källorna på Tie-fältet och då framförallt Tie-3 fortsätta att öka sin produktion. Till det kommer att Illinois Basin (IB) kommer att vara i full produktion i början av nästa år, vilket skulle kunna ge en produktion på årsbasis om 400 BOEPD, att jämföra med årets prognos om 250 BOEPD. Även det andra brasilianska fältet Tartaruga borde efter årets problem kunna fördubbla sin produktion till 600 BOEPD. Sammantaget räknar vi nu med en produktion under nästa år om 5450 BOEPD som sedan stiger till 6800 BOEPD under år 2022 (tidigare prognos 5890 BOEPD respektive 6950 BOEPD). Högre oljeprisantaganden (vi har antagit 80 USD/BOE för resten av året och hela 2023), kommer att mer än väl kompensera för den nedreviderade produktionsprognosen och leder till en höjning av vår intäktsprognos. Maha Enegys intäkter kommer också att positivt påverkas av halverade rabatter vid leverans av olja till Petrobas från Tie-fälten.  

Allting på plats för ett spännande 2022. Efter årets motgångar har förtroendet för Mahas ledning fått sig en knäck men 2022 kan bli ett år då mycket vänder. Förutom den stora intäkts- och vinstökning vi räknar med kommer borrningar i Oman att inledas under första halvan av nästa år, ett område där vi har höga förväntningar. Med produktionstillgångar i tre regioner i världen: Brasilien, USA och Oman och med Tie-fälten som en stor kassaflödesgenerator skulle en betydande uppvärdering av aktien kunna ske om produktionen börjar komma in i linje med företagsledningens prognoser. Dessutom är den finansiella ställningen bättre än någonsin med ett kassaflöde under nästa år som kan komma att eliminera bolagets nettoskuld. Aktien handlas enligt vår prognos till EV/EBIT om under 2x på vår prognos för år 2022.

Kort om Maha Energy
Ordförande: Harald Pousette
VD: Jonas Lindvall
CFO: Andres Modarelli
Lista: Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. 

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. 

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.