Analys
5 Mar, 2019

Matra Petroleum bolagsanalys 2019

Bolagsanalys 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Ökad borrtakt möjliggör högre tillväxt och marginalförbättringar
- Högre värdering av tillgångar ett bevis på Matras förmåga att skapa värde
- Lågt värderat sett till framtida tillväxt och lönsamhet

Investment case

- Ökad borrtakt och förbättrad effektivitet driver tillväxt och marginalförbättringar framgent. Matras tillväxt kommer primärt att drivas av ökad borrtakt som resulterar i högre mängd BOEPD framgent. Produktionskostnader och administrationskostnader estimeras inte öka i samma takt, vilket driver marginalförbättringar på samtliga nivåer. Matras intäkter fördelas ca hälften vardera mellan olja och gas, vilket skapar en god intäktsmix. 

- Upprevidering med 75 % på nettotillgångarna. Oberoende tredje part har reviderat upp Matras tillgångar med 75 %, vilket bör ses som ett bevis på Bolagets förmåga att borra nya och effektiva brunnar. Under 2018 borrade Matra 17 brunnar, Bolaget har hittills i år färdigställt en ny brunn i början av januari. Borrtakten under 2018 var långsammare än vad Matra hade räknat med, detta p.g.a. periodvis kyligt väder i Texas. 2018 års planerade borrprogram om totalt 24 brunnar kommer därmed förlängas in i 2019, samt så kommer Matra även att öka borrtakten under året. Matra producerar konventionell olja och gas, som sedan säljs på världsmarknaden.

- Lågt värderat sett till framtida tillväxt och lönsamhet. Givet en högre värdering av Matras 1P reserver, samt ett sjunkande börsvärde för Bolaget sedan senaste analysen så är vår bedömning att EV/1P om 3,9x lämnar utrymme för en kurspotential framgent. Vidare så värderas Bolaget på attraktiva EV/EBITDA 8,7x och P/S 0,6x baserat på estimat för 2019E. Givet framtida prognos med högre produktion, tillväxt och lönsamhet så bör det finnas en god potentiell uppsida i aktien från dagens nivåer. 

Hög volatilitet i oljemarknaden. Oljepriset har under de senaste månaderna uppvisat kraftiga rörelser med hög volatilitet. Rörelser med mellan 3-5 % per dag har varit förekommande under senaste månaderna. Enligt en sammanställning av analytikerestimat från Reuters förväntas det genomsnittliga oljepriset under 2019 att vara ca 67,45 USD för WTI, vilket är en nedrevidering från tidigare estimat från oktober 2018 om ca 70,15 USD för WTI. Matra tillämpar prissäkringar (”hedge”) mellan olika prisintervall för att säkerhetsställa framtida intäkter, vilket innebär att Bolaget inte påverkas i samma utsträckning som andra aktörer vid kraftiga rörelser i oljepriset. Intäkterna fördelas ca hälften vardera mellan olja och gas.

Försäljning av naturgas sker till premie mot marknadspris. Då Matras gas är så kallad blöt gas, kan Bolaget sälja gasen till en premie mot världsmarknadspriset på naturgas. Detta innebär att Matra har en stark intjäningsförmåga på Bolagets naturgas och att Matra gynnas av stigande priser. Produktionen av naturgas väntas öka i USA under 2019 enligt U.S. Energy Information Administration, vilket förväntas innebära lägre marknadspris på naturgas under 2019. Då Matra tillämpar prissäkringar, samt säljer gasen med premie, väntas ett sjunkande naturgaspris inte påverka Bolaget i samma utsträckning som det påverkar andra aktörer under 2019.

Svensknoterad producent av konventionell olja i USA. Matra Petroleum äger och är operatör av 170 licenser för produktion av olja och gas i det så kallade Panhandle-området i nordvästra Texas, USA. Licenserna omfattar konventionella olje- och gastillgångar på 500-1000 meters djup. Matra Petroleum AB bildades 2016 och är moderbolag och ensam ägare till Matra USA som är en fusion av det tidigare London-noterade Matra Petroleum Plc., First Borger och ett antal mindre tilläggsförvärv. Matra producerade preliminärt  under 2018 cirka 272 000 fat oljeekvivalent brutto, en ökning om 11 % gentemot 245 004 fat oljeekvivalent 2017. Bolaget producerar idag ur omkring 400 brunnar, och har ett lager med över 400 bevisade men outvecklades borrplatser. Bolagets ambition är att öka produktionen från dagens cirka 823 BOEPD* i Q4-18 till 6 000 BOEPD under kommande år, detta genom att borra nya brunnar. Under 2018 borrade Bolaget 17 av planerade 24 brunnar och Matra planerar att öka borrtakten under 2019. 

Nettovärdet på Matras olje- och gasreserver beräknas ha ökat med 75 %. Matras tillgångars nettovärde har uppreviderats med 75 % till 265 MUSD, vilket kan jämföras med 151 MUSD 2017, värderingen genomfördes den 31 december 2018. De bevisade olje- och gasreserverna uppskattas till 22 758 tusen fat oljeekvivalent (”MBOE”), vilket kan jämföras med 20 964 MBOE under förra värderingen i slutet av 2017. Enligt Bolaget är ökningen av reserverna och värde på reserverna hänförlig till framgångsrika borrningar, ett förvärv och högre olje- och gaspriser. Ca 60 % av Matras tillgångar är outvecklat, ytterligare ca 20-25% av Matras tillgångar är inte i produktion, här ligger möjlighet att för Matra att skapa värde borra nytt och förbättra gamla brunnar. Vidare så har Matra god geologisk och geografisk kontroll över tillgångarna. Utvärderingen av Bolagets reserver gjordes av en oberoende tredje part. 

Intäkter från olja och gas. Oljan säljs normalt till marknadspriset för WTI och effektivitet uppnås genom att tillämpa modern teknik på lönsamma brunnar. Vidare är Matras gas blöt, vilket innebär att Bolaget kan sälja gasen med en premie i jämförelse med marknadspris för gas. Både oljan och gasen gynnas självfallet av stigande priser, dock tillämpar Bolaget prissäkringar för att hantera prisfluktuationer för att säkerställa intäkter och löpande kassaflöde. 

Kostnader hänförliga till produktion och administration. Matras primära kostnader är associerade med produktion, royalty och transport av olja och gas, samt administrativa kostnader för den löpande verksamheten. Administrativa kostnader prognostiseras vara relativt oförändrade över tid, vilket skapar skalbarhet i Matras intäktsmodell och väntas på sikt öka lönsamheten. 

Framtida tillväxt drivs av ökad effektivitet och nya brunnar. I takt med att Matra kan öka effektiviteten och därmed öka mängden BOEPD, kommer omsättningen att snabbt stiga. Administrationskostnaderna förväntas inte förändras märkbart av ökad produktion, vilket får stor påverkan på lönsamheten.

Vi estimerar att Matra omsatte ca 11 MUSD 2018E. Genom borrande av nya brunnar under kommande år, samt ökad effektivitet per brunn, estimeras Matra omsätta ca 22 MUSD i år och 32 MUSD nästa år. Omsättningsprognosen baseras på framtida oljepris, antalet brunnar och produktionsmängd (BOEPD). Oljepriset estimeras till ca 67,5 USD i slutet av i år, baserat på analytikerestimat från Reuters. Vidare väntas Matra nå tidigare mål om 24 nya brunnar, samt en BOEPD som rör sig mot 2000 i slutet av 2019. Med Matras kostnadsstruktur och gjorda estimat prognostiseras Bolaget nå en EBITDA-marginal om 8,5 % 2018E, som sedan stiger till 57,2 % 2020E. 

Givet Matras förväntade finansiella position framgent så finns det möjlighet till bättre lånevillkor och således lägre räntekostnader, vilket kan driva förbättrat kassaflöde och vinst framgent. Gjord prognos utgår dock från nuvarande finansiella struktur, varpå prognoser löpande kommer uppdateras i takt med att Matras verksamhet utvecklas. 

Matra förväntas uppvisa lönsamhet på sista raden år 2019E vilket sammanfattningsvis baseras på en kombination av stigande intäkter, stabila rörelsekostnader, samt refinansiering av befintliga lån. Givet framtida prognos om ökad omsättning och förbättrade marginaler, förväntas Bolaget vara kassaflödespositivt 2019E. 

Kort om Matra Petroleum
Ordförande: Eric Forss
VD: Maxim Barskiy
CFO: Elena Selezneva
Lista: First North Stockholm

----------------------------------------

Rapportkommentar Q3 2018 (Läs den fullständiga analysen här)

- Produktionsmålet inom räckhåll trots långsammare borrtakt än väntat.
- Potentiell refinansiering av hela skuldsidan 2019.
- Pressad värdering av EV/1P på 3,1x lämnar betydande utrymme för en uppvärdering. 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.