Analys
7 Mar, 2019

Matra Petroleum rapportkommentar Q4 2018

Rapportkommentar Q4 2018 (Läs den fullständiga analysen här)

- Omsättning strax under tidigare estimat
- Ökad borrtakt möjliggör högre tillväxt och marginalförbättringar
- Fortsatt lågt värderat baserat på framtida tillväxt och lönsamhet

Rapportkommentar

Omsättning strax under tidigare estimat. Oljepriset hade en svag utveckling under fjärde kvartalet 2018, där prisrörelserna kunde vara mellan 3-5 % per dag under delar av perioden. Trots detta omsatte Matra ca 2,8 MUSD under Q4-18 vilket innebär att omsättningen för helåret uppgick till 11,0 MUSD. Detta var 0,2 MUSD lägre än vad vi tidigare estimerat. EBIT- och EBITDA-resultat påverkades positivt med 5,2 MUSD från värdeskapande goodwill hänförligt till förvärvet av Coreterra. Justerat för goodwill uppgick EBIT-resultatet för 2018 till -0,1 MUSD, vilket är 0,4 MUSD högre än tidigare estimat och således en förbättring.

Ökad borrtakt och förbättrad effektivitet driver tillväxt och marginalförbättringar framgent. Matras tillväxt kommer primärt att drivas av ökad borrtakt som resulterar i högre mängd BOEPD framgent. Produktionskostnader och administrationskostnader estimeras inte öka i samma takt, vilket driver marginalförbättringar på samtliga nivåer. Matras intäkter fördelas ca hälften vardera mellan konventionell olja och gas, vilket skapar en god intäktsmix. 

Fortsatt låg värdering baserat på framtida tillväxt och lönsamhet. Matra värderas i dagsläget till EV/1P om 3,6x, vilket är en låg nivå relativt liknande oljebolag. Vidare så värderas Bolaget till attraktiva multiplar, EV/EBITDA 8,0x och P/S 0,5x baserat på våra estimat för 2019. Givet gjord prognos med högre produktion, fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet så bör det finnas en god potentiell uppsida i aktien från dagens nivåer. 

Kort om Matra Petroleum
Ordförande: Eric Forss
VD: Maxim Barskiy
CFO: Elena Selezneva
Lista: First North Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.