Analys
2 Apr, 2019

MoxieTech analys

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Utmanande marknad
- Kandidatbasen i Work & Passion ökar snabbt
- Innevarande räkenskapsår blir ett mellanår

 

Utmanande marknad. I likhet med andra bolag inom kompetensförsörjning fortsätter MoxieTech att lida av det rådande marknadsläget och bristen på kvalificerade konsulter/kandidater. Till det kommer så bolagets stora satsning inom digitalisering (Work and Passion), som enligt plan fortsätter att belasta resultatet. Koncernens intäkter minskade marginellt till 63,2 MSEK (64,6) och resultatet före avskrivningar försämrades till -2,2 MSEK (2,1). Med ökade avskrivningar och sämre finansnetto ledde det till ett resultat före skatt om -5,2 MSEK (-0,9). Satsningen på  Work & Passion fortsätter att belasta koncernen med ca 2 MSEK i kvartalet. Den klart lysande stjärnan i koncernen är fortsatt affärsområdet Elevhälsa (Skolpool), som detta kvartal ökade omsättningen med 16% med bra marginaler. Under perioden både förlängdes befintliga avtal och nya på tre år tecknades inom området. Däremot är det segare för de två andra affärsområdena. Inom det största området Rekrytering och Bemanning (Maxkompetens) blev man under förra kvartalet av med sin största kund, vilket fortsätter att belasta resultatet. Kostnadsanpassningen väntas här först få effekt under nästa kvartal. När det gäller Ekonomi och Redovisning (Multiekonomerna) är problemen vad gäller hög sjukfrånvaro och personalbrist inte överkomna men orderingång och kundunderlag är fortsatt bra. Kassaflödet var under perioden -1,4 MSEK, vilket bidrog till att likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit minskade till ca 8 MSEK.

Kandidatbasen i Work & Passion ökar snabbt. Koncernens stora satsning inom Work & Passion verkar äntligen ta fart. Kandidatbasen under Q3 fördubblades till ca 14 000 och fortsatte att växa med 500 kandidater i veckan. Detta utan att externa partnerskap bidrar med tillväxten, vilket borde kunna ändras med tanke på det stora antal samarbetsavtal som diskuteras. Med tanke på de investeringar som MoxieTech gjort inom detta område och den digitala omställning hela branschen för närvarande genomgår är det av största betydelse att denna satsning lyckas. Det i sin tur är delvis avhängigt av hur stora marknadsföringskostnader koncernen klarar av att finansiera.

Innevarande räkenskapsår blir ett mellanår. Om koncernen till följd av Work & Passion under 2017/18 visade på en negativ utveckling i förhållande till föregående år har det blivit ännu mer accentuerat under 2018/19 med fulla kostnader för satsningen. När dessutom både Maxkompetens och Multiekonomerna har fått egna problem leder det till att koncernen enligt vår prognos tvingas redovisa ett kraftigt försämrat EBITDA-resultat. Då har vi ändå räknat med att vidtagna åtgärder inom ovanstående två områden får effekt under Q4 och att Skolpool fortsätter att leverera stigande resultat under perioden. Vi prognostiserar en viss förbättring i marknadsläge under nästa räkenskapsår, att kostnaderna då har anpassats till marknadssituationen och att Work & Passion mot slutet av året genererar ett litet plus, vilket sammanlagt skulle leda till att koncernen kassaflödesmässigt återigen blir klart positivt. I den händelse vi är för optimistiska på ovanstående punkter ligger enligt vår bedömning en försäljning av något affärsområde nära till hands eller en nyemission. 

Kort om MoxieTech
Ordförande: Thomas Wiberg
VD: Ronny Siggellin
CFO: Emmy Ivarsson
Lista: First North Stockholm
 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.