Analys
24 Apr, 2020

Nyfosa rapportkommentar Q1 2020

Rapportkommentar Q1 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Stark tillväxt med stigande överskottsgrad
- Låg andel osäkerhet i hyresinbetalningar
- Nettobelåningsgrad enbart 55%.

Rapportkommentar
Stark tillväxt med stigande överskottsgrad
. Nyfosa fortsätter att växa snabbt och värdet på förvaltningsfastigheterna hade vid utgången av Q1, i jämförelse med för ett år sedan stigit med nästan 60% till 24,8 MdSEK (15,7). Under kvartalet tillträddes fastigheter till ett värde om 4,7 MDSEK men det är först under Q2 som dessa får fullt genomslag på portföljen. Hyresintäkterna steg till 430 MSEK (322), vilket dels naturligtvis var en följd av det större beståndet men berodde också på omförhandlingar och ökad uthyrningsgrad. Kvartalets omförhandlingar höjde hyrorna i kvartalet med 8 MSEK (på årsbasis med 30 MSEK) och den ökad nettouthyrningen med 12 MSEK. Med tanke på de yttre omständigheterna som karakteriserade framförallt den senare delen av kvartalet är det enligt vår mening en  imponerande utveckling. Överskottsgraden från förvaltningen av bolagets fastigheter uppgick till 65,6% (61,9) och förvaltningsresultatet i Nyfosa exkl resultatandelen i Söderport (JV som ägs 50/50 med Sagax) steg med drygt 50% till 209 MSEK (137). Till det ovan redovisade förvaltningsresultatet ska sedan läggas resultatandelen i Söderport med fastigheter för 11 MdSEK, som uppgick till ca 55 MSEK (exkl orealiserade värdeförändringar). Såväl Nyfosa som Söderport kunde i kvartalet trots den stora osäkerheten i fastighetsmarknaden redovisa positiva orealiserade värdeförändringar om 480 MSEK respektive 120 MSEK (inklusive derivat). Räntenettot försämrades i kvartalet till följd av det ökade beståndet till -44 MSEK (-38) . Det ska också beaktas att en refinansiering av en skuld i förtid förbättrade nettot med 27 MSEK. 

Låg andel osäkerhet i hyresinbetalningar.  Bland det glädjande i rapporten är i övrigt att Nyfosa rapporterar att enbart fyra procent av det som aviserats i hyror för det andra kvartalet är föremål för diskussion med hyresgästerna till följd av pandemin. Det är en betydligt lägre andel än många andra fastighetsbolag rapporterat, även om dessa i större utsträckning har mer lokaler vars hyresgäster har fått akuta likviditetsproblem såsom sällanköpshandeln. Handel utgör drygt 10% av Nyfosas hyresvärde men utgör till största delen externhandelsplatser med hyresgäster som City Gross, Coop och Decathlon.  Men även så kommer detta naturligtvis leda till att Nyfosas hyresförluster under år 2000 blir betydligt större än de historiska. Under de senaste fyra åren har hyresförlusterna totalt sett uppgått till enbart 0,5%. Vi har i vår prognos för innevarande och nästa kvartal räknat med att enbart halva hyran kommer in från de företag som tagit upp diskussioner om hyresanstånd och inte räknat med något bidrag från staten. Till följd av en sämre uthyrningsmarknad har vi också dragit ned våra förväntningar för hyreshöjningar i samband med årets och nästa års omförhandlingar om hyror om sammanlagt ca 500 MSEK.  

Nettobelåningsgrad enbart 55%. I och med att Nyfosa inte fullföljde avsiktsförklaringen om köp av fastighetsportföljen från SBB om 8 MdSEK och samtidigt under perioden tagit in 1,3 MdSEK via nyemissioner var nettobelåningsgraden vid utgången av kvartalet enbart 55%. Det är också att anmärka att av bolagets räntebärande skuld till 90% utgörs av bankfinansiering och enbart 10% av företagsobligationer. Den starka finansiella ställningen gör att Nyfosa har goda möjligheter att i en turbulent fastighetsmarknad göra intressanta förvärv.  Bolagets prognos för den egna intjäningsförmågan för den närmaste 12-månadersperioden visar på hyresintäkter på 1,9 Md SEK och ett förvaltningsresultat exkl resultatandelen i Söderport om ca 900 MSEK. Osäkerheten på fastighetsmarknaden är för närvarande stor och vi anser att vi våra prognoser tagit höjd för en relativt negativ utveckling men enstaka konkurser kan få stor påverkan på resultatet.

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Jens Engwall
CFO: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.