Analys
23 Apr, 2021

Nyfosa rapportkommentar Q1 2021: "Stark start på året"

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat grafiska element här)

- Börjar året starkt 
- Relativt låg transaktionsintensitet
- Premievärdering visar på starkt förtroende för ledningen
 
Rapportkommentar
Börjar året starkt. Nyfosa inledde året starkt och det är svårt att i Q1 och tolv månader efter att pandemin svepte över Sverige se några större effekter på hyresintäkterna i bolaget. Med ett nästan 25% större värde på fastighetsportföljen och ca 10% högre uthyrningsbar yta vid utgången av kvartalet än för ett år sedan redovisades en 33% ökning av hyresintäkterna. Nyuthyrningen fortsatte att öka (netto +13 MSEK) och omförhandlade hyror bidrog med 9 MSEK. Visserligen små tal men ändå på den positiva sidan.  Nyfosa hade vid utgången av kvartalet en uthyrningsgrad på 92,4% (91,3). Hyresinbetalningarna för andra kvartalet var tidsmässigt i nivå med ett normalt kvartal, vilket indikerar att den positiva trenden fortsätter.  En betydligt kallare och mer snörik vinter än motsvarande kvartal förra året och en större yta gjorde dock att driftskostnaderna blev betydligt högre. Överskottsgraden sjönk till 63,0% (68,5) men driftsnettot förbättrades ändå med 28% till 360 MSEK (282). Den genomsnittliga räntan om 1,9% i kvartalet var oförändrad mot den som erlades i snitt under 2020.  I Nyfosas förvaltningsresultat för första kvartalet ingår resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 12 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), vilken uppgick till 188 MSEK. Av detta belopp utgör 59 MSEK förvaltningsresultat och resten positiv värdeförändring. För enbart Nyfosa redovisades en positiv värdeutveckling på fastigheterna om ca 320 MSEK, vilket kan jämföras med drygt 1 MdSEK under hela förra året. 
 
Relativt låg transaktionsintensitet.  Efter ett mycket transaktionsintensivt 2020 har affärsaktiviteten i Q1 varit låg, i alla fall med Nyfosa mått mätt. Under kvartalet tillkom fastigheter med ett värde på 900 MSEK samtidigt som överenskommelse gjordes om förvärv för 660 MSEK med tillträde i maj och november. Samtidigt skedde försäljning av fastigheter och överenskommelse om försäljning om ca 680 MSEK. Under kvartalet undertecknades ett 12-årigt hyresavtal avseende en industrilokal i Eskilstuna med ett kinesiskt företag inom batteriindustrin. Förutom den prestigemässiga vinsten kan denna hyresgäst bli viktig när planerna på ett femfaldigande av ytan blir verklighet. Under kvartalet meddelades också att Nyfosa ger sig in på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. Enligt ledningen saknas ett ”opportunistiskt fastighetsbolag” av Nyfosas typ på den finska marknaden och planen är att bygga upp en fastighetsportfölj om 7 MdSEK under fem år. Vi bibehåller vår prognos om fastighetsinvesteringar netto i år om 1,7 MdSEK och 2,0 MdSEK nästa år. En betydligt mer aggressiv förvärvspolitik är möjlig med en belåningsgrad om endast ca 58% och en räntetäckningsgrad om 3,5x.
 
Premievärdering visar på starkt förtroende för ledningen. Att göra resultat- och kassaflödesprognoser i ett transaktionsintensivt bolag som Nyfosa är inte alltid så meningsfullt. Vi har dock antagit att nivån på fastighetstransaktionerna enligt ovan kommer att bli betydligt lägre än tidigare till följd av stigande fastighetspriser och bristen på potentiella förvärvsobjekt. Under förra året ökade Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde med drygt 40% per aktie, en prestation som det kommer att bli svårt att nå i år. Speciellt med tanke på inledningen med en kall vinter men vår bedömning är att man kommer att nå drygt 15%, alltså väl över bolagets mål om 10%.  Efter en mycket stark kursutveckling sedan förra sommaren handlas aktien med en premie i förhållande till bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NRV) om 84 SEK.  Det visar på marknadens förtroende för företagsledningen att skapa värde.
 

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Stina Lindh Hök
Ekonomichef: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.