Analys
16 Jul, 2019

Nyfosa rapportkommentar Q2 2019

Rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Större fastighetsbestånd driver hyresintäkterna 
- Det börjar röra sig på förvärvsfronten
- Populär aktie i en populär sektor

Rapportkommentar
Större fastighetsbestånd driver hyresintäkterna. Nyfosas hyresintäkter steg i Q2 till 330 MSEK (240), huvudsakligen till följd av ett större fastighetsbestånd (bokfört värde vid utgången av Q2 2018 och samma tidpunkt i år var 12,4 mdSEK respektive 15,7 mdSEK) men även hyresindexeringar. Med en något lägre överskottsgrad om 68% (70) steg driftnettot till 225 MSEK (168). Förvaltningsresultatet exklusive den 50% resultatandelen i Söderport ökade till 155 MSEK (117) trots ökade centraladministrations- och räntekostnader. Den redovisade resultatandelen i Söderport sjönk i kvartalet från 168 MSEK till 45 MSEK. Detta till följd av betydligt större orealiserade värdeförändringar i Söderports fastighetsportfölj under Q2 förra året (330 MSEK mot årets 49 MSEK). Det underliggande förvaltningsresultatet fortsatte dock att utvecklas positivt i det Söderport och uppgick till 95 MSEK (73). De orealiserade värdeförändringarna i Nyfosas eget fastighetsbestånd uppgick till 127 MSEK (155) och detta värderas nu till ett genomsnittligt avkastningskrav om 6,4%.

Det börjar röra sig på förvärvsfronten. Företagsledningen i Nyfosa har sedan starten fastslagit att bolaget kommer att kännetecknas av ett stort antal av transaktioner med opportunistiska inslag samtidigt som ambitionen är att fastighetsportföljen ska växa i genomsnitt med 20% per år fram till dess att den uppgår till 25 mdSEK. Under det första kvartalet var förvärvsaktiviteten relativt begränsad och med att en fastighetsportfölj såldes till Söderport under Q2 blev nettotillskottet av värdet på fastigheter marginellt under kvartalet. Däremot överenskoms om en stor fastighetsportfölj i juni om 1,6 mdSEK med tillträde i slutet av augusti och i juli slöts avtal om ytterligare en portfölj till ett värde av ca 0,7 mdSEK, som kommer in i Nyfosas böcker i slutet av augusti. Nyfosas uttalade målsättning om att våga gå emot ”etablerade trender” i sektorn visar sig också genom att i de nya fastighetsportföljerna ingår handel inklusive en stor detaljhandelsfastighet i Luleå.

Populär aktie i en populär sektor. Med en kursuppgång i år på ca 45% har Nyfosas aktie överträffat en sektor i sig som tillhör en av Stockholmsbörsens starkaste (uppgång i år 32%). Det innebär också att Nyfosa för närvarande handlas till en premie mot sitt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) om ca 59 SEK per aktie. Förtroendet för ledningens utmanande tillväxtmål har utan tvivel stärkts genom de senaste transaktionerna och aktiemarknaden uppskattar uppenbarligen företagsledningens opportunistiska strategi. Nyfosa hade vid utgången av Q2 en belåningsgrad om 48% som enligt vår beräkning stiger till 53% efter genomförande av aviserade affärer. Det finns således fortsatt utrymme för fler förvärv i närtid. Vi har redan i våra tidigare prognoser antagit att företaget möter sina tillväxtmål varför det inte sker några större prognosförändringar.

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Jens Engwall
CFO: Johan Ejerhed
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.