Rapportkommentar
14 Jul, 2020
Nyfosa rapportkommentar Q2 2020

Nyfosa rapportkommentar Q2 2020

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Rapportkommentar Q2 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Fortsatt stark tillväxt med stigande överskottsgrad
- Nyfosa bevisar sin opportunistiska och snabbfotade inriktning
- Aktiemarknaden fortsatt avvaktande

Rapportkommentar
Fortsatt stark tillväxt med stigande överskottsgrad
. Under Q2 tillträddes fastigheter till ett värde om 4,7 MDSEK och tillsammans med förra årets förvärv under andra halvåret steg fastighetsbeståndet till 24,9 MdSEK (15,7). Hyresintäkterna steg i kvartalet till 479 MSEK (330), motsvarande en ökning om 48%, vilket nästan i sin helhet var en följd av det större beståndet. Trots de kärva yttre omständigheterna under kvartalet var nettouthyrningen svagt positiv. Till följd av det diversifierade beståndet och avsaknaden av större lokalytor för sällanköpshandel var effekterna från pandemin på hyresinbetalningarna mycket begränsade. Vi hade räknat med en större påverkan och vår prognos för hyresintäkterna var sålunda ca 5% lägre för kvartalet. Även driftskostnaderna avvek positivt från prognos med en uppgång på enbart 20% till 76 MSEK (63), dvs mindre än hälften av ökningen i fastighetsbeståndet. Överskottsgraden från förvaltningen av bolagets fastigheter ökade till hela 69,4% (67,5). Förvaltningsresultatet i Nyfosa före värdeförändringar steg till 212 MSEK (156). Till det ovan redovisade förvaltningsresultatet ska sedan läggas resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 11 MdSEK  delägs 50/50 med Sagax), som uppgick till 36 MSEK (45). Räntenettot försämrades i kvartalet till följd av det ökade beståndet till -92 MSEK (-48). Trots oron i fastighetsmarknaden kunde Nyfosa fortsätta redovisa en svagt positiv värdeutveckling i fastighetsportföljen.

Nyfosa bevisar sin opportunistiska och snabbfotade inriktning.  Till följd av pandemin har transaktionsmarknaden för fastigheter svalnat av betydligt och många fastighetsbolag har använt kvartalet för att sälja fastigheter och minska sin belåning. Nyfosa har under kvartalet gjort tvärtom och utnyttjat den avvaktande marknaden till att förvärva en fastighetsportfölj om 4,9 MdSEK från Samhällsbyggnadsbolaget SBB. Fastigheterna har ett årligt hyresvärde om ca 402 MSEK, varav ca 80% kommer från olika typer av skattefinansierad verksamhet. Uthyrningsgraden är 97% och den genomsnittliga återstående avtalslängden uppgår till 2,3 år. Fastigheterna tillträddes i början av juli och ingår i vår prognos för andra halvåret. Under juli månad har två större affärer offentliggjorts, där Nyfosa återigen visar på sin opportunistiska och snabbfotade inriktning. En logistikportfölj med ett värde om 2,1 MdSEK avses säljas till Blackstone och visar att bolaget är beredd att minska beståndet inom ett område som för närvarande anses mycket attraktivt bland fastighetsinvesterare men som också lett till kraftiga prisuppgångar för denna typ av fastigheter. Även den aviserade försäljningen av en kontorsfastighet i Mölndal för 1 MdSEK, med frånträde 1/9 visar att Nyfosa är beredd att sälja när priset är det rätta. Vi har i vår prognos räknat med att båda affärerna genomförs, vilket innebär att Nyfosa vid slutet av Q3 kommer att ha köpt fastigheter för ca 13 MdSEK och samtidigt sålt för drygt 4 MdSEK under den senaste 12-månadersperioden. 

Aktiemarknaden fortsatt avvaktande. Belåningsgraden ökade visserligen i kvartalet till 61% till följd av vårens affärer men med en kassa på 2 MdSEK och ett starkt kassaflöde kommer juli månads förvärv kombinerat med aviserade försäljningar kommer denna siffra enligt vår prognos sjunka till 58% vid årsskiftet. Det är också att anmärka att av bolagets räntebärande skuld till 90% utgörs av bankfinansiering och enbart 10% består av företagsobligationer. Även om effekterna av pandemin är långtifrån över har Nyfosa enligt vår mening hittills klarat krisen betydligt bättre än vi förväntat och vi justerar därför upp vår prognos för helåret (bortsett från genomförda förvärv). Enligt vår prognos för nästa år kommer Nyfosa att generera ett kassaflöde från den löpande verksamheten om över 1 MdSEK plus mottagna utdelningar från delägda Söderport om ca 300 MSEK. Trots detta och att Nyfosa bevisat att man klarar av att genomföra stora affärer i en besvärlig period har aktiekursen utvecklats ungefär som för övriga fastighetsbolag med en nedgång på ca 20% sedan årsskiftet. Det innebär att aktien för närvarande enbart handlas i nivå med det redovisade egna kapitalet och med en 10% rabatt i förhållande till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) om 72 SEK.    

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Jens Engwall
Ekonomichef: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.