Analys
14 Jul, 2021

Nyfosa rapportkommentar Q2 2021: "Första förvärven i Finland"

Rapportkommentar Q2 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med estimat och grafiska element här)

- Börjar året starkt
- Första affärerna i Finland
- Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen

Rapportkommentar
Börjar året starkt
. Den starka utvecklingen från årets första kvartal fortsatte under det andra med hyresintäkter som steg med ca 20% till 578 MSEK (479). Med en vid kvartalsskiftet ca 13% större uthyrningsbar yta än vid motsvarande tidpunkt förra året förklarar det huvuddelen av intäktsökningen.  Nyuthyrningen fortsatte att öka (netto +10 MSEK) och omförhandlade hyror bidrog med 3 MSEK. Visserligen små tal men ändå på den positiva sidan trots pandemins följdverkningar. Nyfosa redovisade inte heller några hyresförluster till följd av konkurser. Under kvartalet ökade den ekonomiska uthyrningsgraden till rekordhöga 94,2% (91,2). Den kallare och mer snörika vintern än föregående år fortsatte att sätta avtryck i Nyfosas driftskostnader under Q2 och dessa steg med 43%. Visserligen påverkat av det större beståndet enligt ovan men visar på vad en verkligt kall vinter skulle få för påverkan.  De högre driftskostnaderna bidrog till att överskottsgraden sjönk till 67,7% (69,4) men driftsnettot förbättrades ändå med 15% till 395 MSEK (342). Den genomsnittliga räntan om 1,9% i kvartalet var oförändrad mot den som erlades i snitt under 2020 och bolaget fortsätter att ha en relativt kort räntebindningstid om 1,4 år.  I Nyfosas förvaltningsresultat ingår resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 13 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), vilken uppgick till 283 MSEK. Av detta belopp utgör 65 MSEK förvaltningsresultat och resten positiv värdeförändring. Nyfosa redovisade i kvartalet en positiv värdeutveckling på sina fastigheter om 237 MSEK, vilket gör att fastighetsbeståndet under de senaste 12 månaderna har ökat med ca 1,1 MdSEK. 

Första affärerna i Finland.  Under våren meddelades att Nyfosa ger sig in på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate, som har lång erfarenhet av marknaden. Enligt ledningen saknas ett ”opportunistiskt fastighetsbolag” av Nyfosas typ på den finska marknaden och planen är att bygga upp en fastighetsportfölj om 7 MdSEK under fem år. Efter kvartalets utgång tecknades avtal om att förvärva fastigheter i landet för sammanlagt ca 2,3. Beståndet består av moderna kontorsfastigheter med stabila hyresgäster i växande regionstäder i landet. I Sverige har fastigheter för närmare 2 MdSEK förvärvats under första halvåret, vilket är en högre nivå än vi räknat med men fortsatt lägre än nivån i samband med den stora förvärvsaktiviteten under förra året. Samtidigt har fastigheter för 675 MSEK sålts. Med en riktad nyemission i juni som tillförde bolaget 750 MSEK uppgick nettobelåningsgraden till enbart 54,4% (53,2) vid utgången av kvartalet och räntetäckningsraden till 3,3 (3,3). Det är dock före ovanstående transaktioner i Finland  men även efter denna finns det enligt vår mening gott om utrymme för fortsatta förvärv.

Kursutveckling visar på starkt förtroende för ledningen. Med ett hyresvärde på fastigheterna som stigit med ca 20% under de senaste 12 månaderna om 2 560 MSEK (2 124) och som stiger med ytterligare 200 MSEK till följd av förvärven i Finland fortsätter Nyfosa att växa snabbt. Detta sker på ett enligt vår mening kontrollerat sätt, vilket de finansiella nyckeltalen visar. Under förra året ökade Nyfosas utdelningsgrundande kassaflöde med drygt 40% per aktie. Under första halvåret har motsvarande kassaflöde minskat med ca 13%, bland annat till följd av den förhållandevis kalla vintern men också utspädningen till följd av nyemissionen. Vi prognostiserar en betydande förbättring under andra halvåret när effekterna av de stora förvärven börjar få effekt på intäkterna. Vår prognos är en ökning under helåret om ca 10%, dvs i nivå med det långsiktiga målet. Det skulle också medge en ökning av utdelningen med motsvarande procentsats. Den starka kursutvecklingen fortsätter och aktien har under de senaste 12 månaderna mer än fördubblats samtidigt som bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NRV) enbart stigit med ca 16% till 85 SEK.  Aktien handlas därmed för närvarande med en premie om 55% i förhållande till substansvärdet. Det visar på marknadens fortsatta förtroende för företagsledningen förmåga att skapa värde.

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Stina Lindh Hök
Ekonomichef: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.