Analys
27 Oct, 2020

Nyfosa rapportkommentar Q3 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Fortsatt stark tillväxt med stigande överskottsgrad
- Transaktionshastighastigheten når nya nivåer
- Vaktombyte

Rapportkommentar
Fortsatt stark tillväxt med stigande överskottsgrad
. Under Q3 tillträddes fastigheter till ett värde om 4,6 MDSEK och tillsammans med förra årets förvärv under andra halvåret steg fastighetsbeståndet till 28,6 MdSEK (18,3) vid utgången av kvartalsskiftet. Hyresintäkterna steg i kvartalet till 454 MSEK (331), motsvarande en ökning om 67%, vilket nästan i sin helhet var en följd av det större beståndet. Trots de kärva yttre omständigheterna under kvartalet var nettouthyrningen marginellt positiv (+1 MSEK) medan omförhandlingsnettot var svagt negativt (-7 MSEK). Det senare förklaras till stor del av en uppsägning av en hyresgäst i en fastighet som ska frånträdas i slutet av året. Till följd av det diversifierade beståndet, avsaknaden av större lokalytor för sällanköpshandel och generellt sett låga hyror var effekterna från pandemin på hyresinbetalningarna mycket begränsade. Överskottsgraden från förvaltningen av bolagets fastigheter ökade till hela 73,9% (67,9). Förvaltningsresultatet i Nyfosa före värdeförändringar steg till 288 MSEK (161). Till förvaltningsresultatet ska sedan läggas resultatandelen i Söderport (med fastigheter för drygt 11 MdSEK som delägs 50/50 med Sagax), som uppgick till 30 MSEK (28). Räntenettot försämrades i kvartalet till följd av det ökade beståndet till -95 MSEK (-50). Trots oron i fastighetsmarknaden kunde Nyfosa i kvartalet fortsätta redovisa en positiv värdeutveckling om 450 MSEK i fastighetsportföljen. Trots den snabba expansionen fortsätter belåningsgrad att vara relativt låg (strax under 60%) och väl under den egna begränsningen om 65%. 

Transaktionshastighastigheten når nya nivåer. Samtidigt som många fastighetsbolag - till följd av pandemin och den osäkerhet som den för med sig – frivilligt eller ofrivilligt minskat sitt transaktionsintresse, har Nyfosa fortsatt att göra tvärtom och utnyttjat den avvaktande marknaden både till köp och försäljningar. Förutom sommarens förvärv av en fastighetsportfölj om 4,9 MdSEK, som tidigare ägdes av Samhällsbyggnadsbolaget SBB med ett årligt hyresvärde om ca 400 MSEK, har flera andra transaktioner skett eller offentliggjorts. Två kontorsfastigheter såldes under kvartalet till ett värde om ca 1,3 MdSEK och en portfölj av logistikfastigheter med ett värde om 2,1 MdSEK frånträds under innevarande kvartal. I mitten av november tillkommer så fastigheter förvärvade från Estea AB till ett värde om ca 2,5 MdSEK och i januari nästa år tillträds en fastighetsportfölj avseende lager- och industrilokaler om 0,9 MdSEK. Samtliga förvärv som har gjorts har haft en stor andel offentligfinansierad verksamhet bland hyresgästerna och/eller större bolag med stabil verksamhet. I många städer kan också gynnsamma synergieffekter uppstå med de nyförvärvade fastigheterna. 

Vaktombyte. I samband med kvartalsrapporten sker också det annonserade VD-bytet, där Jens Engwall lämnar och bolagets tidigare operative chef Stina Lindh Hök tar över.  Aktieägare kan glädja sig åt att Jens Engwall kunnat redovisa en 40% tillväxt i det utdelningsgrundande kassaflödet per aktie under den senaste tolvmånadersperioden (att jämföra med målet om 10%). Oro för att efterträdaren inte ska lyckas fortsätta den positiva utvecklingen har tryckt aktien. Med tanke på hennes bakgrund och att Jens Engwall kvarstår i styrelse och med ägande lär förändringen enligt vår mening inte ha någon större betydelse. Enligt vår prognos för nästa år kommer Nyfosa att generera ett kassaflöde från den löpande verksamheten om ca 1,2 MdSEK exklusive förväntade utdelningar från delägda Söderport om ca 300 MSEK. Med en kassa som vi bedömer kommer uppgå till nästan 1 MdSEK vid årsskiftet och en belåningsgrad om under 60% finns det fortsatt utrymme för förvärv utan att överskrida den egna uppsatta målsättningen. Trots en kursupphämtning under sommaren och hösten handlas aktien fortsatt något lägre än vid början av året. Det innebär att aktien för närvarande handlas i nivå med det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) om 77 SEK, vid kvartalsskiftet.   

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Stina Lindh Hök
Ekonomichef: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.