Analys
14 Feb, 2020

Nyfosa rapportkommentar Q4 2019

Rapportkommentar Q4 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Starkt resultat
- Målmedveten förvärvare 
- Förväntas börja med utdelning

Rapportkommentar.
Starkt resultat.
Nyfosa ökade intäkterna till 383 MSEK (317) i det fjärde kvartalet. Driftnettot ökade ca 13 % mot kvartalet innan (Q/Q), gynnat av flera större tillträden i främst Örebro men hölls tillbaka av ett par större underhållsarbeten vilket resulterade i en överskottsgrad om 66,7 %. Om kostnadstillväxten för underhållsarbete i Q4 enbart hade varit i linje med intäktsökningen hade överskottsgraden uppgått till 69,1 % vilket skulle inneburit ett rekord sedan avknoppningen. Både driftsnettot och intäkterna var ca 2 % starkare än vad vi förväntat. Förvaltningsresultatet ökade 84 % - nästan en fördubbling - mot Q4 föregående år trots en större organisation och nyetablerade lokalkontor. Exklusive Söderports (JV med Sagax) resultatandel (där stora värdeförändringar ingår) ökade förvaltningsresultatet med 22 % till 175 MSEK (143). Av Nyfosas fastighetsvärde om 19,6 mdSEK vid årsskiftet bestod 50 % av kontorsfastigheter och logistik för ca 30 %. Den uthyrningsbara ytan uppgick vid årsskiftet till 1 877 tusen kvm (1 577) medan den ekonomiska uthyrningsgraden minskade något till 90,9 (91,5). Minskningen bedöms bero på förvärv av fastigheter med en lägre uthyrningsgrad än snittet och har skett trots att nettouthyrningen under Q2-Q4 2019 varit svagt positiv.

Målmedveten förvärvare. Under året avyttrade Söderport fastigheter värda 2,3 mdSEK till First North-noterade Torslanda Property Investment (TPI) där Söderport i och med affären ökade sitt ägande från 29 % till 78 %. Den höga ägarandelen gör att TPI nu konsolideras i Söderports balans- och resultaträkning tills det att den föreslagna sakutdelningen sker (sannolikt) i slutet av april. Vidare har Söderport förvärvat fastigheter värda 722 MSEK av Nyfosa och 668 MSEK av Sagax samt avyttrat för 214 MSEK till Nyfosa till externt bedömda marknadsvärden. Även Nyfosa har förvärvat. I år har fastigheter till ett värde om 4,5 mdSEK (3,7) tillträtts. Efter avyttringar om 1,2 mdSEK (1,2) innebär det att fastighetsvärdet vid årsskiftet uppgick till 19,6 mdSEK. Till detta kommer att ytterligare 79 fastigheter till ett värde om 4,2 mdSEK tillträds den 4e mars (varav ca 1 mdSEK betalas med nyemitterade aktier dvs 10,3m aktier). Vi har tidigare kommenterat detta förvärv i en analys daterad den 18 december. I år har Nyfosa ingått en avsiktsförklaring om att förvärva kommersiella fastigheter av SBB för 8 mdSEK vilket skulle innebära att Nyfosa med råge når sitt mål att äga förvaltningsfastigheter värda 25 mdSEK. Detaljerna om denna storaffär är ännu knapphändiga och exkluderas därför i vår prognos. 

Förväntas börja med utdelning. Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) uppgick vid utgången av Q4 till 65,4 SEK per aktie (55,4). Aktiekursen uppgick vid årsskiftet till 81 SEK, vilket innebär en substanspremie om 24 % som under 2020 ökat till ca 50 %. Substansvärdet kan svänga snabbt då en förändring av direktavkastningskravet med 0,25 procent ger upphov till värdeförändringar om ca 800 MSEK i befintligt bestånd. Vi höjer vårt prognosticerade förvaltningsresultat något till 1 115 MSEK 2020. Vi prognosticerar att Nyfosas mål om förvaltningsfastigheter värda 25 mdSEK uppnås i år, även om affären med SBB enligt ovan inte blir av. Skulle Nyfosa välja att dela ut 40 % av vinsten för år 2020 skulle utdelningen per aktie bli 2,4 kr/aktie. Transaktionsprofilen förväntas upprätthållas med nya mål men med en lugnare takt. Tillväxttakten i fastighetsbeståndet är mycket hög men förtroendet för VD Jens Engwall och hans team att klara av uppgiften är med rätta enligt vår mening hög.

Kort om Nyfosa
Ordförande: Johan Ericsson
VD: Jens Engwall
CFO: Ann-Sofie Lindroth
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.