Press
11 Jan, 2024

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Kurs för teckningsoptioner TO2 i Railway Metrics and Dynamics AB fastställd till 1,19 SEK

Uppdaterad:
11 Jan, 2024

Teckningskursen för teckningsoptioner TO2 i Railway Metrics and Dynamics AB fastställd till 1,19 SEK och teckningsperioden inleds 17 januari 2024 och till och med 31 januari - sista dag för handel med TO är 29 januari 2024.

Den 30 september 2022 togs Railway Metrics and Dynamics Sweden AB:s ("Bolaget") teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2") upp till handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie TO2 handlas under kortnamnet "RMDX TO2" med ISIN-kod SE0018220006.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 har under perioden från och med 17 januari 2024 till och med 31 januari 2024 möjlighet att för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 3 000 000.

Sammanfattning av villkoren för TO2

  • Teckningsperiod: 17 januari - 31 januari 2024
  • Teckningskurs: 1,19 SEK per ny aktie
  • Emissionsvolym: 3 000 000 teckningsoptioner serie TO2 berättigande till teckning av 1 500 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 1 785 TSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 150 TSEK
  • Sista dag för handel med TO2: 29 januari 2024
  • Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2 ökar aktiekapitalet med 61 770 SEK, från 771 997,63 SEK till 833 767,63 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 1 500 000 aktier, från 19 299 940 aktier till 20 799 940 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 13,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget

Vänligen notera att de teckningsoptioner serie TO2 som inte utnyttjas senast den 31 januari 2024, alternativt avyttras senast den 29 januari 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras.

Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 31 januari 2024. Innehavare av teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under teckningsperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Så här utnyttjar du TO2 för nya aktier i Bolaget:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets (http://www.railwaymetrics.com) hemsida och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (http://www.aqurat.se).

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO2. För ytterligare frågor avseende teckningsoptionerna i Bolaget, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på 08-684 05 800.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.