Press
28 Sep, 2022

Railway Metrics and Dynamics Sweden: Railway Metrics and Dynamics teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 tas upp till handel på Spotlight Stock Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Unitemissionen av aktier och teckningsoptioner i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") som genomfördes i samband med noteringen av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market ("Spotlight") delregistrerades av Bolagsverket den 19 september 2022 och resterande aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kommer registreras så snart fullständig teckningslikvid inkommit till Bolaget. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 är beräknade att tas upp till handel på Spotlight den 30 september 2022 och handlas under kortnamnen "RMDX TO1" med ISIN-kod SE0018219990 och "RMDX TO2" med ISIN-kod SE0018220006.

Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 som innefattades i erbjudandet om teckning av units i september 2022 har nu delregistrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av Spotlight om upptagande av teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 30 september 2022.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 har rätt att under tiden från och med den 16 april 2023 till och med den 30 april 2023, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets aktie under mätperioden från och med 12 mars 2023 till och med 6 april 2023, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde (dvs. 0,04 SEK). Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 3000 000.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 har rätt att under tiden från och med den 17 januari 2024 till och med den 31 januari 2024, för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO2 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 70 procent av det volymvägda genomsnittspriset i Bolagets aktie under mätperioden från och med 13 december 2023 till och med 7 januari 2024, dock lägst en teckningskurs motsvarande Bolagets akties kvotvärde (dvs. 0,04 SEK). Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO2 uppgår till 3000 000.

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med noteringen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i RMD i någon jurisdiktion, varken från RMD eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Swedish North Point Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och i samband med listningen på Spotlight Stock Market har detta idag offentliggjorts och publicerats bland annat på RMD:s hemsida. Informationsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.