Analys
26 Oct, 2020

Rottneros rapportkommentar Q3 2020

Rottneros rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Fortsätter klara nedgången bra
- Goda förutsättningar för massaprishöjningar
- Vår prognos visar på vinst nästa år

Rapportkommentar
Fortsätter klara nedgången bra
. Trots ett utmanande kvartal med ett utbudsöverskott på massa lyckades Rottneros enligt vår mening klara perioden anmärkningsvärt bra. Med en nettoomsättning som minskade med hela 18% - till följd av lägre priser men även en sämre valutasituation - sänktes rörelseresultatet till enbart 4 MSEK (54). Det ska dock framhållas att bolaget under det gångna kvartalet inte belastades av något planerat underhållsstopp, vilket var fallet under Q3, då ett stopp vid Rottneros bruk påverkade resultatet negativt med 23 MSEK. Priset för den långfibriga massan (NBSK) var under kvartalet 8% lägre uttryckt i USD men till följd av kronförstärkningen var priset hela 15% lägre omvandlat till SEK än motsvarande period förra året. Utbudsöverskottet ledde också till att Rottneros tvangs sälja en större del av produktionen än traditionellt på korta kontrakt med lägre priser och därmed marginaler som följd. Bolaget kunde dock glädja sig åt att produktionen löpte på bra och visade på ett nytt rekord för ett enskilt kvartal, då volymen ökade i med 10% till 110 tusen ton (100). Jämförelsesiffran var dock i och för sig negativt påverkad av förra årets driftsstopp med sammanhängande produktionsbortfall. Även kassaflödet var ett glädjeämne som efter förändringar i rörelsekapital och investeringar uppvisade +35 MSEK, vilket minskade nettolåneskulden till i sammanhanget marginella 50 MSEK.

Goda förutsättningar för massaprishöjningar. Prisnivån på NBSK verkar under de senaste 12 månaderna ha bottnat på 840 USD och försök görs nu att få upp priserna. Södra Cell, som är en av världens största producenter höjde priserna från 1/10 till 880 USD men det är dock tveksamt om denna höjning har fått fullt genomslag ännu. Men i och med att högkostnadsproducenterna inte får täckning för sina rörliga kostnader och har börjat att stänga eller dra ned på kapaciteten finns det enligt vår mening dock goda förutsättningar att priserna ska börja röra sig uppåt. Samtidigt har också efterfrågan i Kina, som är den enskilt största marknaden för avsalumassa (ca 30% av marknaden) åter börjar ta fart. Intressant att notera är också hur snabbt mjukpapper har ersatt det konjunkturkänsliga skriv- och tryckpapperet, som det största slutanvändningsområdet för marknadsmassa och därmed också skapat förutsättningar för en långsiktigt stabil efterfrågetillväxt på massa. Efterfrågan på massa för filter, förpackningar och elektrotekniska applikationer - som är viktiga områden för Rottneros – har trots pandemin visat en stabil utveckling vilket också talar för ökad efterfrågan när effekterna av krisen lägger sig.

Vår prognos visar på vinst nästa år. Vi har i vår prognos antagit att genomsnittspriserna för massa under Q4 kommer att vara något högre än under Q3 och att dessa successivt klättrar uppåt under nästa år för att nå 950 USD vid slutet av året. Vi har vidare antagit att relationen USD/SEK fortsätter att vara på nuvarande nivå dvs att ingen ytterligare kronförstärkning sker. Till följd av ett planerat driftsstopp i Vallvik under Q4 kommer resultatet att påverkas negativt med 67 MSEK till följd av direkta kostnader och produktionsbortfall. Det skulle innebära att Rottneros kommer att redovisa en rörelseförlust för helåret om 25 MSEK men ett positivt kassaflöde även efter investeringar. Om vi får rätt i vår prognos om att massapriserna har bottnat både uttryckt i USD och SEK och nu börjar röra sig uppåt innebär det ändå att Rottneros relativt klarat sig mycket bra i förhållande till tidigare massapriscykler. Detta mycket till följd av de stora investeringar som gjorts i anläggningarna under senare år och genomförda kostnadsbesparingar. Vi räknar med att Rottneros Packaging under nästa år börjar generera intäkter när dess formpressade tråg för färdigrätter lanseras, även om beloppen än så länge är begränsade.  Med vårt scenario kommer Rottneros under nästa år att nå ett rörelseresultat om 70 MSEK och ett kassaflöde efter investeringar om nästan lika mycket. Med en utebliven utdelning i år, den starka finansiella ställningen och en av oss prognostiserade förbättring av massamarknaden gör att vi prognostiserar en mindre utdelning i vår. Årets kursnedgång om nästan 30% innebär att aktien handlas under det redovisade egna kapitalet.

Kort om Rottneros
Ordförande: Per Lundeen
VD: Lennart Eberleh
CFO: Monica Pasanen
Lista: Nasdaq Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.