Analys
8 Feb, 2021

Rottneros rapportkommentar Q4 2020: "Klar vändning på massamarknaden"

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Svagare dollar tynger
- Klar vändning i massamarknaden
- Höjd vinstprognos
 
Rapportkommentar
Svagare dollar tynger. Förutom det sedvanliga underhållsstoppet i Vallvik under kvartalet drabbades Rottneros av ett antal mindre produktionsstörningar under kvartalet, vilket innebar att produktionen minskade till 95 tusen ton (100) i förhållande till motsvarande period förra året. För helåret innebär det ändå att produktionen ökade med två procent, vilket är strax under bolagets mål om tre procents årlig ökning. Massapriserna uttryckt i USD under kvartalet började i och för sig förbättras efter flera kvartals kräftgång men till följd av kronans förstärkning mot dollarn var priset på NBSK (den prisledande massakvaliteten) uttryckt i SEK under kvartalet i genomsnitt ca 7% lägre än Q4 förra året. Åt andra hållet verkade lägre vedpriser och ett fortsatt stort kostnadsfokus som sänkte kostnaderna med sammanlagt  50 MSEK. Det redovisade rörelseresultatet i Q4 om -95 MSEK (-30) är belastat med 67 MSEK för ovanstående underhållsstopp. Förlusten är något större än vi prognostiserat och beror på den något lägre produktionsvolym och en sämre valutasituation. En positiv utveckling av rörelsekapitalet bidrog till att Rottneros kunde redovisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och en fortsatt mycket stark finansiell ställning med en soliditet om 58% (58) och en nettoskuld om i sammanhanget marginella 80 MSEK.
 
Klar vändning i massamarknaden. Efterfrågan i Kina, som är den enskilt största marknaden för avsalumassa (ca 30% av marknaden) har börjar ta ordentlig fart. En mycket stark efterfrågan på wellpappförpackningar i spåren av den ökade e-handeln i kombination med importförbud på returpapper i Kina har bland annat lett till en starkt ökad efterfrågan på massa. Samtidigt som efterfrågan i övriga världen har varit påfallande stabil i spåren av en växande mjukpapperssektor som nu snabbt ersätter skriv- och tryckpapperet (tidigare det största slutanvändningsområdet för marknadsmassa). Efterfrågan på massa för filter, förpackningar och elektrotekniska applikationer (som är viktiga områden för Rottneros) visar också på en klart positiv efterfrågeutveckling. Efter att priset på NBSK bottnade på 840 USD/ton under hösten 2020 steg priset till 910 USD/ton i januari i år och ytterligare prishöjningar till 1030 USD/ton har aviserats av de större aktörerna. I och med att ingen ny kapacitet av långfibrig massa av någon storleksordning tillkommer under de närmaste åren och många aktörer har lönsamhetsproblem även vid dagens prisnivå finns förutsättningar enligt vår mening att vi står inför en längre period av höga massapriser. 
 
Höjd vinstprognos. Den klart förbättrade massamarknaden gör att vi höjer våra prognoser för året men framförallt inför 2022. Detta sammanfaller med en bra balans på virkesmarknaden, vilket gör att råvarukostnaderna bedöms kunna fortsätta vara på en låg nivå. Elpriserna utgör på längre sikt ett stort hot mot Rottneros verksamhet men i och med att nästan hela behovet är säkrat fram till 2023 (och en lägre andel därefter) är det inget akut problem. Däremot har ingen säkring för i år och nästa skett av de regionala skillnader i elpriser som uppstått, vilket gör att den energikrävande produktionen vid Rottneros Bruk drabbas av högre kostnader än det officiella systempriset. Vi har i vår resultatprognos antagit en oförändrad USD-kurs om 8,40 SEK och att produktionen kan fortsätta öka med 2-3% per år. Med ett i våra ögon konservativt antagande om att massapriserna uttryckt i NBSK under året successivt närmar sig 1100 USD/ton och består på denna nivå under hela 2022 kommer vinsten att stiga kraftigt. Prognosen är naturligtvis oerhört känslig för olika valuta- och prisantaganden men visar på den potential som finns när massamarknaden vänder. Om det visar sig att 2020 var bottenåret för denna massapriscykel och Rottneros visar en rörelseförlust på enbart ca 40 MSEK och ett negativt kassaflöde i samma storleksordning (där dessutom valutautvecklingen varit klart negativ) är det enligt vår mening ett bevis på att bolaget strukturellt är i ett mycket gott skick. Detta borde på sikt visa sig i aktiekursen som fortsatt handlas under eget kapital. 
 
Kort om Rottneros
Ordförande: Per Lundeen
VD: Lennart Eberleh
CFO: Monica Pasanen
Lista: Nasdaq Small Cap Stockholm
 
----------------------------------------
 
Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
 
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.
 
TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.
 
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
 
Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
 
Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.