Analys
7 May, 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden rapportkommentar Q1 2021: "Mycket optimistisk vinst per aktie prognos"

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat här)

- Ökat förvaltningsresultat
- Stärkt finansiell ställning
- Prognos om resultat per aktie om 5,15 SEK för helåret

Rapportkommentar
Ökat förvaltningsresultat
.  Efter ett stort antal affärer med både förvärv och försäljningar under de senaste 12 månaderna och ett till ytan ca 10% större bolag (men ännu mer koncentrerat kring samhällsfastigheter och hyresrätter), redovisade SBB i första kvartalet något lägre hyresintäkter om 1325 MSEK (1341). Vid utgången av året hade SBB på helårsbasis kontrakterade hyresintäkter om 4,8 MdSEK. Samtidigt fördubblades i det närmaste det redovisade förvaltningsresultat till 615 MSEK (317). Då ska det anmärkas att driftskostnaderna till följd av den betydligt kallare vintern än förra året påverkades negativt (ca 30 MSEK) i förhållande till motsvarande kvartal förra året. Justerat för engångskostnader såsom kostnader för förtidslösen av lån, omstruktureringskostnader och orealiserade valutaeffekter var ökningen ca 90%. Hyror från samhällsfastigheter utgör för närvarande ca 82% av de totala intäkterna och 16% genereras från hyresbostäder. SBB fortsätter därmed att ha en i dagens läge unik sammansättning av hyresgäster och långa hyresavtal (9 år avseende samhällsfastigheter), som gör att oron för uteblivna hyresbetalningar är marginell. Värdeförändringar på fastigheter under perioden var 2,3 MdSEK och innebär att fastighetsbeståndet vid kvartalsskiftet uppgick till 105 MdSEK. Av värdeförändringarna förklaras ca hälften av sänkta avkastningskrav (genomsnitt ca 5,0% i värderingarna) medan ca en fjärdedel beror på avtalsenliga hyreshöjningar. Resterande beror nästan i sin helhet på projekt- och fastighetsutveckling och ligger betydligt över det genomsnittliga målet. Under kvartalet steg det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) per aktie med 11% till 31,2 SEK och uppgången under de senaste 12 månaderna uppgår till hela 60%.

Stärkt finansiell ställning. Trots den fortsatt kraftiga expansionen med köpet av Offentliga Hus i detta kvartal har SBB lyckats att bibehålla belåningsgraden om 35% sedan årsskiftet samtidigt som räntetäckningsgraden steg till 4,8.   Den genomsnittliga räntan i kvartalet uppgick till ca 1,26% (1,31), vilken då ändå påverkats negativt av konsolideringen av Offentliga Hus låneportfölj. Vid utgången av året hade SBB likvida medel om över 20 MdSEK, och 80 MdSEK i icke pantsatta tillgångar. Det är också intressant att notera att SBB har en mycket begränsad exponering mot rörliga räntor, en stor derivatportfölj för att begränsa ränterisken och en genomsnittlig räntebindning om hela 3,8 år. Enligt företagsledningen uppfyller därmed SBB de viktigaste kraven för en BBB+ rating. Men SBB siktar högre och har en klart uttalad ambition att på längre sikt nå en A-rating.  Räntebärande skulder om ca 6,0 MdSEK exklusive företagscertifikat förfaller under de närmaste 12 månaderna, vilket kombinerat med SBBs strategi att köpa tillbaka dyra lån gör att vi räknar med att den genomsnittliga räntan kan sänkas ytterligare. Detta även om de långa räntorna nu har bottnat och börjat stiga.

Prognos om resultat per aktie om 5,15 SEK för helåret. Företagsledningens prognos för helåret är en vinst per aktie om 5,15 SEK per år, vilket omvandlat till dagens antal aktier innebär en vinst efter skatt om 6,8 MdSEK. Detta kan jämföras med en vinst per aktie om 6,4 SEK förra året. Skillnaden är dock att  en betydligt större andel av resultatet väntas komma från förvaltningsresultatet i år än förra året och därmed en motsvarande mindre andel från omvärdering av fastigheter. Under 2021 väntas enligt ledningen ganska exakt hälften av resultatet komma från förvaltningsresultatet dvs 2,55 SEK per aktie. Den positiva omvärderingen av fastigheter ska enligt SBBs affärsmodell med en value-add-strategi i form av byggrättsutveckling, nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Dessa strategier ska sammanlagt enligt målet ge 2,0-2,4 MdSEk per år, vilket motsvarar 1,5 -1,8 SEK per aktie. Med tanke på SBBs historik inklusive utvecklingen under Q1 framstår prognosen som väl underbyggd. Vi väljer dock att i vår vinstprognos per aktie enbart inkludera redovisade omvärderingar i Q1 samt förväntat förvaltningsresultat. Aktien värderas för närvarande med en marginell premie i förhållande till det långsiktiga substansvärdet.

 

Kort om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)
Ordförande: Lennart Schuss
VD: Ilija Batljan
CFO: Eva-Lotta Stridh
Lista: First North Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.