Press
21 Dec, 2023

SensoDetect AB: Företrädesemissionen i SensoDetect Aktiebolag blev tecknad till cirka 94,63 procent och bolaget tillförs cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader

Uppdaterad:
23 Jan, 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 19,4 MSEK som offentliggjordes den 31 oktober 2023 ("Företrädesemissionen") i SensoDetect Aktiebolag ("SensoDetect" eller "Bolaget") avslutades den 20 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 18,4 MSEK, vilket motsvarar 26 275 141 units och en teckningsgrad om cirka 94,63 procent. Cirka 58,36 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 36,27 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 4 december 2023 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhöll en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. Fyra (4) uniträtter gav innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

Teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 december 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 18,4 MSEK, motsvarande 26 275 141 units och en teckningsgrad om cirka 94,63 procent. Cirka 58,36 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 36,27 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det emissionsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 0,15 SEK. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i samband med Företrädesemissionen, till högsta möjliga teckningskurs (0,15 SEK per aktie), tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 19,7 MSEK, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i SensoDetect med 9 196 299,35 SEK, till 14 749 770,30 SEK och antalet aktier ökar med 183 925 987, till 294 995 406 aktier. Totalt emitteras 131 375 705 teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande om ytterligare 6 568 785,25 SEK genom utgivande av 131 375 705 aktier.

Garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har personer i styrelse och ledning samt externa investerare lämnat emissionsgarantiåtaganden i form av bottengarantiåtaganden och toppgarantiåtaganden. För ingångna bottengarantiåtaganden utgår ersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel eller sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget. För ingångna toppgarantiåtaganden utgår ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i kontanta medel. Ersättning till befintliga aktieägare utgår dock endast avseende den del av garantiåtagandena som överstiger (i) respektive aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen och (ii) av respektive aktieägare ingånget teckningsåtagande. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units, där betalning för sådana Units sker genom kvittning av fordran, ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 25 december 2023. Teckningskursen för eventuella units som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,758849 SEK per unit, motsvarande 0,108407 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen - från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-21 19:20 CET.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.