Analys
17 Nov, 2023
Analys Cyxone

Snabbanalys Cyxone

Uppdaterad:
17 Nov, 2023

Investeringscase

På väg in i fas 2b inom ett av världens största läkemedelssegment

Cyxone är verksamt inom autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar, med en produktportfölj bestående av läkemedelskandidaterna rabeximod och T20K. Sammanlagt har bolaget sedan starten år 2016 investerat över 350 MSEK i forskning inom dessa områden. Företagets absoluta huvudfokus, sedan några år tillbaka är rabeximod, som utvecklas för att behandla personer med RA (ledgångsreumatism). RA utgör i dagsläget den vanligaste autoimmuna sjukdomen i världen och läkemedel för behandling av sjukdomen är ett de största områdena inom hela läkemedelsindustrin. Marknaden för förskrivningsläkemedel inom området bedöms enbart inom USA och EU uppgå till 20-25 MdUSD. Med tanke på områdets storlek och behovet av att komma fram med mer kostnadseffektiva alternativ pågår en intensiv forskning. De läkemedel som klarar fas 3 får därför ett mycket högt värde på marknaden. Rabeximod har visat sig ha en unik verkningsmekanism och gynnsam säkerhetsprofil, som har visat terapeutisk effekt i fas 2a. Genom att använda sig av de positiva resultaten från tidigare studier, planerar företaget nu att genomföra mindre explorativa Proof-of Concept studier i fas 2 för att kunna utvärdera läkemedlets effekt inom ett nytt patientsegment. Företaget fick nyligen ett nytt patentgodkännande USA för sin nya formulering av rabeximod, vilket innebar att patentlivslängden förlängts fram till år 2042. Att patentlivslängden förlängs innebär inte bara att Cyxones position stärks utan också att nya möjligheter för utvecklingen av rabeximod i autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar öppnas upp. Företagets andra läkemedelskandidat RA är T20K, som är tänkt att användas mot Multipel skleros (MS), befinner sig i en tidig klinisk fas. 

Ny strategi och målgrupp förbättrar förutsättningarna för kommersialisering

Baserat på de förändringar som på senare tid ägt rum på marknaden för RA-läkemedel har Cyxone bestämt sig att rikta fokus mot en ny patientgrupp vad avser rabeximod. Denna grupp utgörs av de patienter som hittills inte har fått tillräckligt bra respons med TNFa-hämmare (en typ av läkemedel som används för behandling av RA). I och med att Rabeximod erbjuder en helt ny verkningsmekanism och i hittillsvarande tester har uppvisat en klinisk effekt hos personer med svår RA anser Cyxone att det finns stora möjligheter hos denna patientgrupp. Detta ska kopplas med att det idag finns mycket få läkemedel av Rabeximods typ, som vare sig är biologiska eller är s k jak-hibitor (en läkemedelstyp som har allvarliga biverkningar och därmed fått stora restriktioner från de flesta läkemedelsmyndigheter).  Denna patientgrupp är relativt stor och utgör ca 30-50% av de personer som drabbas av sjukdomen. Företagsledningens egen bedömning är att den potentiella marknaden för Rabeximod uppgår till ca 5 MdUSD. Genom att inrikta sig på det nya patientsegmentet finns det möjligheter att Cyxone kan få ett first-mover-advantage i det nya patientsegmentet och möjligheter att få till ett avtal med strategiska partners snabbare ökar. 

Nedtryckt värdering skapar betydande potential

Dagens riskaverta aktiemarknad skapar stora möjligheter att hitta betydande värden i nedtryckta kurser i många bioteknikbolag. Cyxone är enligt vår uppfattning ett av dessa med inriktning på en av världens största läkemedelssegment. Vi har i vår nedanstående känslighetsanalys gjort olika antaganden för vad en framgångsrik lansering vid olika marknadspenetrationer skulle kunna innebära i årligt försäljningsvärde och får då värden inom intervallet 50 MSEK – 400 MSEK med dagens växelkurs. Med en sannolikhet på 10-25% för att Cyxone når detta stadium och att avtal om royaltintäkter från en strategisk partner kan framförhandlas om 8-15% - efter en framgångsrikt genomförd 2b skulle ett diskonterat värde på enbart Rabeximod kunna uppskattas till intervallet 0,3 MdSEK – 2,9 MdSEK. Till detta kommer så det potentiella värdet på Cyxones andra läkemedelskandidat T20K vid en kommersialisering. Dessa värden ska ställas i relation till Cyxones nuvarande börsvärde efter emission om enbart 50 MSEK, den aviserade emissionen om 36 MSEK samt de ytterligare medel som krävs för ett framgångsrikt genomförande av fas 2b. Riskerna i denna typ av bolag ska inte underskattas men dagens risksentiment skapar också enorma möjligheter.

Om Cyxone

Cyxone är noterad på Nasdaq First North Growth sedan 2016 och är ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar behandlingar mot autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Företagets produktportfölj består av rabeximod och T20K där rabeximod är en läkemedelskandidat i fas 2 som utvecklas för att behandla personer med måttlig till svår ledgångsreumatism (RA). Vad gäller T20K befinner sig detta läkemedel i tidig klinisk fas och utvecklas för behandling av multipel skleros. Båda läkemedelskandidaterna har en unik verkningsmekanism varav det förstnämnda läkemedlet också har en gynnsam säkerhetsprofil. Tack vare deras unika verkningsmekanismer bedöms båda läkemedelskandidaterna kunna användas för att också kunna behandla andra former av sjukdomar.

Bolaget drivs av personer med god kunskap kring läkemedelsutveckling, affärsutveckling samt finansiering i innovativa läkemedelsbolag. Företagets affärsmodell är att ta läkemedelskandidaterna genom fas 2 för att därefter hitta strategiska partners som kan ta projekten vidare genom de senare utvecklingsfaserna och till kommersialisering. 

Känslighetsanalys

Antagen marknadsandel av rabeximods segment10%15%20%25%
Antagen årlig försäljning vid kommersialisering (USDm)5507008501000
Andel royaltyintäkter av försäljning 8%10%12%15%
Förväntade årliga royaltyintäkter4470102150
Sannolikheten för kommersialisering 10%15%20%25%
Förväntat värde (USDm)4112038
     
Antagande | Kommersialisering 2028 och försäljning 10 år framåt    
Diskonterat nuvärde (diskonteringsränta 3%, USDm)3277150 276

Sammanfattning av teckningserbjudande

  • Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 3 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av tretton (13) nya aktier.
  • Teckningsperiod: 7 november - 21 november 2023
  • Handel med teckningsrätter: 8 november - 16 november 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 36,3 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 30,6 MSEK
  • Antal aktier före emission: 98 444 728
  • Antal aktier efter emission: 311 741 630
  • Utspädning: 68,4% vid 100% fulltecknande
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 20 MSEK
  • Teckningskurs: 0,17 SEK per aktie

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.