9 Nov, 2023

Cyxone - läkemedel mot b.la. reumatism

Uppdaterad:
31 Jan, 2024

Diabetes, celiaki och reumatism är något jag inte tror någon önskar någon. Jag har en nära familjemedlem som under flera decennier lidit av sistnämnda och det är hemskt att se hur livet blir låst och… jobbigt. Svårt att sitta; svårt att sova; svårt att koncentrera sig på grund av smärta; jobbigt och krävande att laga måltider som tar >30 minuter; film, fika med nära och kära, brädspel med mera – allt, precis allt blir drabbat.

En cirka tre timmar lång tågresa till Stockholm för en trevlig weekend? Eller ett flyg till Paris? Absolut, om den första dagen får ägnas till, mer eller mindre, sängliggande för att låta värken och smärta avta. 

Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror att budskapet gått fram. Varför jag tar upp reumatism, men även immunrelaterade sjukdomar såsom celiaki och diabetes? Förutom att jag inte önskar någon dessa är det för att presentera Cyxone – ett biotechbolag noterat på First North.

Cyxone är verksamt inom bioteknik och dess specialistkompetens återfinns inom utveckling av läkemedel med fokus på växtprotein som bas. Läkemedlet ämnar användas främst i behandling utav immunrelaterade sjukdomar och produkterna baseras på cyclotidteknologi. Avsikten är att läkemedlet skall kunna användas vid behandling utav multipel skleros och reumatoid artrit.

Bolaget har varit noterat sedan sommaren 2016 och har tyvärr fått se en sjunkande aktiekurs. Dock fortgår den fundamentala verksamheten och vd, Carl-Magnus Högertorp, skriver i den senaste rapporten att bolaget ”avser att genomföra en rad mindre signalsökande kliniska studier i detta patientsegment (reumatism, förf. notis) tillsammans med ledande internationella KOLs. Målsättningen är att visa effekt i detta patientsegment med studier till relativt låg kostnad, skapa värde för aktieägarna och öppna upp för vidare klinisk utveckling och samarbeten med strategiska partners inom ledgångsreumatism.”

Vidare fortsätter utvecklingsteamet med att få bitarna att falla på plats när det gäller samarbete med kliniker på olika håll i Europa och ambitionen är att få in produkten här för att sedan få den skalbarhet som eftersökes. 

Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen till 0 mkr (0) och aktiverat arbete uppgick till 1,1 mkr (0). Rörelsens kostnader minskade till -6,3 mkr (-11,3), vilket är ett tecken på att kostnadsmedvetenhet ger resultat, och periodens resultat uppgick till -5,2 mkr (-11,3). Emellertid är kassapositionen fortsatt svag, då likvida medel vid periodens slut uppgick till 8,5 mkr, medan kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 mkr (-7,6).

Givet att bolaget är i en viktig fas, lanserat en ny strategi samt bedömer sig ha stora möjligheter för en penetrering i Europa ämnar de stärka kassan för att öka möjligheterna för positiva utfall. Således har styrelsen beslutat om en företrädesemission om 36 mkr (länk till dokumentet). Emissionslikviden ska primärt finansiera den kliniska utvecklingen förbolagets preparat rabeximod och T20K. 

”Den nya strategin är en väsentligt bättre, långsiktigt mer hållbar väg framåt där rabeximod kan ha first mover advantage i ett nytt patientsegment. Den nya strategin utgår från att skapa bäst förutsättningar för värdebyggande och möjligheter att få till avtal snabbare för vidare kommersialisering med strategiska partners.” (Vd, Carl-Magnus Högerkorp)

I samband med företrädesemissionen har Cyxone erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 20 mkr från personer i bolagets ledning och styrelse samt externa investerare motsvarande 54,9 % av emissionen. Teckningskursen uppgår till 0,17 kr per aktie. Enligt bolagets bedömning beräknas emissionslikviden räcka fram till 2025. Teckningsperioden löper från och med den 7 november 2023 till och med den 21 november 2023. Nettolikviden planeras att fördelas procentuellt enligt nedan angivna prioritetsordning.

  • Finansiering av prekliniska studier, kliniska och icke kliniska utvecklingsaktiviteter för programmen med rabeximod och T20K. Förväntas utgöra cirka 58 procent av nettolikviden.
  • Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning av Bolagets kapitalstruktur, personalkostnader och IT. Förväntas utgöra cirka 35 procent av nettolikviden.
  • Affärsutveckling, patentkostnader och patentrådgivning, kvalitetssäkrande och regulatoriska processer. Förväntas utgöra cirka 7 procent av nettolikviden.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper under perioden 7 november – 21 november 2023. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 8 november 2023 till och med den 16 november 2023.

Den som känner bolaget bäst är dess vd och då den nya strategin samt produkternas potential bedömdes det passande med en relativt kort intervju.

Cyxone

Intervju med vd, Carl-Magnus Högerkorp

Ni har nyligen kommunicerat en reviderad och förbättrad strategi. Vad innebär detta och varför gjorde ni denna justering? 
För vårt program inom ledgångsreumatism – rabeximod – beslutade vi att genomföra en strategiförändring på grund av de händelser som sker på marknaden för läkemedel mot denna sjukdom. Det är en mycket stor marknad som dominerats av TNFa-hämmare de senaste 20 åren. Eftersom patentexklusiviteten har löpt ut för det storsäljande läkemedlet Humira (TNFa-hämmare) introduceras nu generiska versioner av detta läkemedel som kommer att befästa denna klass av läkemedel för patienter med måttlig till svår sjukdom. 

Konsekvensen blir att billigare läkemedel blir tillgängliga och att fler patienter kommer att behandlas med dessa läkemedel. Samtidigt vet vi att uppemot 50 % av patienterna som behandlas med TNFa hämmare inte når sina behandlingsmål och för dessa patienter finns idag inga bra behandlingsalternativ. Vi avser att positionera rabeximod i denna behandlingsfas, där vi ser stor kommersiell potential i ett växande segment med patienter.  

Ni planerar nu att genomföra ett utvecklingsprogram bestående av explorativa studier i bolagets kandidat, rebeximod, som befinner sig i klinisk fas 2. Varför genomför ni dessa studier? 
Innan vi bekostar en storskalig och kostsam studie i denna patientgrupp som inte svarar adekvat på TNFa-hämmare vill vi visa att vi har förutsättningar att åstadkomma behandlings-signal genom en mindre studie. Därmed riskminimerar vi vägen framåt för projektet. Mer regulatoriska randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier går ut på att säkerställa att uppnådda kliniska effekter inte är orsakade av slumpen. Detta medför att man behöver inkludera många patienter för att erhålla ett statistiskt robust underlag av data. 

Detta tar tid och kostar pengar. Med mindre explorativa studier kan vi vara mer flexibla och göra fler observationer kring olika biomarkörer som kan komma visa sig vara mycket betydelsefulla i kommande mer avancerade studier och för kommersialisering. Genom att utföra denna typ av mindre studier exponerar vi således inte våra ägare för lika hög risk i närtid.

Vad hoppas ni kunna uppnå efter att ha genomfört dessa studier?  
Vi hoppas att dessa studier ger en bra bas för att kunna fortsätta de diskussioner vi fört med strategiska partners kring den fortsatta utvecklingen av programmet för kommersialisering. Med bra signal på behandlingseffekt i detta patientsegment kommer affärsupplägget för vår molekyl vara helt annorlunda. Vi har förutsättningar att vara först ut i segmentet med ett relevant och differentierat business case.  

Hur stort intresse och behov ser ni från key opinion leaders och pharma för er kandidat?
En viktig komponent för vårt strategibyte har varit de diskussioner vi aktivt fört med mer än 10 KOLs i USA och Europa den senaste tiden. Denna expertis är väldigt avgörande för hur vi går framåt, då de sitter på mycket historiskt kunnande kring behandlingsstrategier och de underliggande sjukdomsdrivande mekanismer som är viktiga att rikta behandling mot.

Något som är mycket värdefullt för oss är det stora intresse vi möter från dessa experter kring molekylen och dess verkningsmekanism. 

Rabeximod är riktad mot en typ av immuncell – makrofag – som är en central sjukdomsdrivande cell i ledgångsreumatism som man i över 20 år tid känt till, men som det saknats selektiva läkemedel mot.  Vårt läkemedel har därför en unik och länge efterfrågad verkningsmekanism, som triggar stort intresse från dessa reumatologer.

Samtidigt som de bidrar med mycket relevanta inblickar i hur en relevant strategi för vårt projekt kan ta sig ut, öppnar de upp möjligheter för diskussioner med strategiska pharma partners. Dessa personer är anlitade av utvecklande läkemedelsbolag, stora som små.

ägare

Det finns även mer material att ta del av på Cyxones hemsida. Bland annat finns en färsk video från BioStock Life Science Fall Summit, som publicerades för drygt en månad sedan, men även denna intervju hos Erik Penser Bank från den 7 november. I denna pratar Högertorp om bolaget, dess närvaro och potentiella framtid. Vidare finns även lättillgängliga fakta om bolagets pipeline på denna länk

Bland de största ägarna finner vi först Avanza Pension, men väl därunder framkommer lite mer kött och blod- (se ovan bild). 

Som gjort synligt ovan går bolaget ännu inte med vinst, men stegen mot nämnda sker med en kontinuitet och skulle en penetrering ske i såväl USA som i Europa är potentialen stor. 2019 var VPA – 0,94 kr och per idag och på rullande 12 månader uppgår den till -0,24 kr. En positiv utveckling syns även när avkastning på eget kapital studeras. Även om siffrorna ännu är negativa är trenden dess antonym. Sedan 2020 har ROIC minskat från tidigare -455 % till att per idag och på rullande 12 månader uppgå -100 %. Under samma tid har ROC minskat från -454 % till -99,8 %.

Siffror som ovan är ofta vanligt i unga, tillväxtfokuserade biotechbolag likt Cyxone. Studera gärna Bioartic och deras historiska siffror och du kommer se mycket av detsamma. Potentialen i Cyxone är mycket stor, men detsamma är även gällande riskerna. I fall likt dessa är utfallen mer eller mindre binära: krona och jag vinner, klave och jag förlorar. Detta är viktigt att som investerare påminna sig om. Vidare är det viktigt att aldrig investera pengar du ej har råd att förlora.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.