Analys
8 Oct, 2019

TradeUpdate Rottneros - "Fortsatt utrymme för höga utdelningar"

TradeUpdate 08-10-2019 (Läs den fullständiga kommentaren här)

- Stabiliserade massapriser?

- Ger dock sänkt prognos för Q3 och för helåret

- Fortsatt utrymme för höga utdelningar

TradeUpdate.

Stabiliserade massapriser? Sedan vi tog upp bevakningen av Rottneros den 5/8 har den viktigaste omvärldsfaktorn
 - massamarknaden (mätt som Pix NBSK Europa) - fortsatt ned kraftigt, från ett genomsnittspris under Q2-19 om ca 1 050 USD/t till priser omkring 850 USD/t nu i september. Detta bland annat till följd av en kraftig lageruppbyggnad hos kunderna och minskad efterfrågan från Kina (tillväxtmotorn i massaefterfrågan). Ljusglimtar börjar dock synas i Kina och i lagernivåerna och det finns nu tendenser till att priserna börjar stabiliseras och till och med börjar vända uppåt. För Rottneros har den fortsatta kronförsvagningen i förhållande till USD vägt upp en del av fallet i massapriserna. I vedmarknaden – Rottneros viktigaste insatsvara - har granbarkborren forcerat massiva avverkningar av långfibrig ved i Norden och delar av Europa vilket har drivit ned priset. Detta är en faktor framåt men förväntas inte ha någon betydande effekt under Q3.

Ger dock sänkt prognos för Q3 och för helåret. I och med att massapriserna fallit mer än vi räknat med samtidigt som det inte kompenseras av den högre dollarn tvingas vi sänka vårt vinstestimat för Q3 med 21 % till 95 MSEK. Det kan jämföras med föregående års rörelseresultat om 295 MSEK och vårt tidigare estimat var 379 MSEK. Våra estimat baseras på ett massapris uttryckt i SEK (NBSK) om 8 800 SEK per ton, vilket är 11 % lägre än i Q2. Baserat på att massapriserna nu stabiliseras och börjar röra sig något uppåt, dollarn är oförändrad året ut och vedpriserna blir något lägre skriver vi ned vår helårsprognos för rörelseresultatet med 16 % till 318 MSEK. Detta ger en EV/EBIT om 5,6x.

Fortsatt utrymme för höga utdelningar. Trots den aviserade extrautdelningen (utbetalas i november) om 0,7 SEK, vilket medför ett likviditetstapp om 107 MSEK, räknar vi med att Rottneros slutar året med en nettoskuld om endast 62 MSEK. Skulle omvärldsfaktorerna under 2020 bli ungefär desamma som vi räknar med i Q4 kommer rörelseresultatet fortsätta falla till 344 MSEK men ge ett fortsatt positivt kassaflöde efter investeringar uppemot 240 MSEK. Sannolikheten för att styrelsen i vår när de fattar nytt utdelningsbeslut som motsvarar 50 % av vinsten dvs 0,8 SEK (0,4 SEK ordinarie och 0,4 SEK extra) är därför enligt vår mening goda. Aktieägare skulle således inom en åttamånadersperiod kunna se fram emot en sammanlagd utdelning om 1,5 SEK, vilket motsvarar en direktavkastning om ca 14 %.

Kort om Rottneros
Ordförande: Per Lundeen
VD: Lennart Eberleh
CFO: Monica Pasanen
Lista: Nasdaq Small Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.