Analys
13 Nov, 2022
veckans aktietips

Veckans aktiespaning | Nyemission på väg?

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

När batteriladdarleverantören CTEK kom till börsen för ca ett år sedan var det med mycket stora förväntningar. Förutom att delar av omsättningen härrörde från verksamhet inom den glödheta marknaden för elfordonsladdare, kunde bolaget redovisa en tillväxt på i snitt på 10% under en tidsperiod på lika länge och hade en kvalitetsägare I form av Latour med 31% av ägandet (efter noteringen). Till det kunde läggas att bolaget under första halvåret 2021 kunde redovisa en exceptionellt stark utveckling. Från teckningskursen på 69 SEK steg så aktien till över 200 SEK strax efter noteringen. Förblindade av elfordonsladdarna förbisåg nog många placerare att huvuddelen av CTEKs verksamhet bestod av nyförsäljning av primärt premiumladdare för de flesta fordonstyper och därmed verksam på en starkt konkurrensutsatt marknad med begränsad tillväxt. Dessutom också starkt beroende av slutkonsumentledet, vilket i år visat sig vara ett klart problem. Kursen handlas i skrivande stund till 54 SEK vilket är mer än 20% under teckningskursen efter en rad rapportbesvikelser men också naturligtvis också beroende på den tillnyktring som skett i värderingen av bolag verksamma i “hypade” sektorer.  Q3-rapporten visar inga tecken på en förbättring med en organisk försäljningsminskning med 2% och en justerad EBITA-marginal som sjönk till 9,5%. Dessutom varnade VD i rapporten för att försäljningen i innevarande kvartal skulle vara i linje med föregående kvartal men med lägre marginaler. Den enda ljuspunkten i rapporten var att området för elbilsladdare fortsätter att utvecklas väl och nu svarar för 27% av omsättningen. Den negativa marginalutvecklingen kopplat med ökat rörelsekapitalbehov innebär att skuldsättningsgraden mätt som nettoskulden I förhållande till justerad EBITA nu ökat till 4,5x och ligger klart över bolagets målsättning. Även om VD i rapporten nämner att åtgärder vidtagits för att minska kapitalbindning är det oftare lättare sagt än gjort. Med enbart 20 MSEK kvar i kassan och en outnyttjad checkräkningskredit om 80 MSEK rycker nog därför enligt min mening en nyemission allt närmare. Till det kommer det potentiella hotet att delar av de immateriella tillgångarna, som nästan är dubbelt så stora som det egna kapitalet, måste skrivas ned. Den nuvarande negativa utvecklingen gör dock att det är lätt att man förbiser CTEKs starka marknadsställning inom många över tid stabila segment och den intressanta närvaron I elbilsladdarsegementet. CTEKS egen målsättning att på medellång sikt mer än dubbla dagens omsättning till 2 MdSEK med en EBITA-marginal om 25% framstår idag inte speciellt realistisk men att tillväxten kommer tillbaka och marginalen kan förbättras är jag övertygad om. Men som sagt först krävs det nog en nyemission!! Med Latour som huvudägare lär det inte vara några problem om nu inte budpliktsregler gör att de väljer att ta in hela bolaget. 

CTEK analys tradevenue

/Adam J:son Lindh, aktieanalytiker
Undertecknad äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.