Analys
6 Nov, 2022
Veckans aktietips | Från energislukare till energiproducent

Veckans aktietips | Från energislukare till energiproducent

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

De flesta svenska och finska skogsföretagen äger som bekant stora arealer av skog (undantag Billerud och Rottneros) som gör att de i varierande grad kan försörja den egna produktionen med vedråvara. Detta är inte bara en fördel i tider med starkt stigande priser på virke utan skapar också en stor leveranssäkerhet för den egna produktionen. Att skog över tid visat sig vara en överlägsen inflationshedge är också ett vanligt argument för skogsföretagen att behålla dessa tillgångar. Själva skogen och inte den producerande verksamheten tillskrivs i ett bolag som t ex SCA ofta en stor del av börsvärdet i bolaget.

Men ett förbisett faktum är ofta att flera av skogsföretagen också har stora energiproducerande tillgångar i form av främst vatten- och vindkraft men också kärnkraft när det gäller finska UPM. Dessa kraftproducerande enheter har historiskt tillkommit för att säkra tillgången på energi och utgöra en ”hedge” mot stora kostnadsökningar på denna – i alla fall historiskt - viktiga insatsvara.

I takt med stora energibesparande åtgärder i tillverkningsprocesserna för massa- och pappersprodukter har energibehovet för många företag i branschen minskat betydligt. Vissa tidigare mycket energislukande processer kan idag ske med nästan uteslutande återvunnen energi. Samtidigt har ett företag som SCA målmedvetet byggt ut sin energiproducerande verksamhet i form av satsningen på vindkraft. Det har gjort att 20 procent av Sveriges vindkraftskapacitet för närvarande är installerad på SCA:s mark. Och mer lär det bli med de utbyggnadsplaner som finns och de enorma marktillgångar som SCA har.  Dessa två trender har gjort att den externa försäljningen av energi för flera av företagen som SCA blir en allt viktigare del av de totala intäkterna.

Om man till det kopplar att SCA gjort och gör stora investeringar för att ta tillvara på rest- och biprodukterna från skogen och tillverka biobränslen håller hela energiområdet att bli en allt mer central del av verksamheten. Det gör att från och med årsskiftet kommer ett nytt segment bildas i SCA som omfattar både den egna energiproduktionen och produktionen av den biobaserade energin.

Många menar att en stor del av UPMs börsvärde kan räknas hem med hjälp av deras stora energitillgångar (trots att det bara står för ca 20% av rörelseresultatet). Det är inte fallet med SCA för närvarande men jag tror att detta område kommer att bli allt viktigare att ta hänsyn till vid värderingen av bolaget. Det kanske blir fel att i framtiden betrakta och värdera SCA som enbart ett skogsföretag utan även som en stor energiproducent. 

 

/Adam J:son Lindh, aktieanalytiker

Undertecknad äger aktier i SCA

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.