Veckobrev
19 Feb, 2022
Veckobrev v.7

Veckobrev v.7

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Under veckan har Fastpartner och NFO Drives publicerat sina Q4-rapporter där den sistnämnda publicerades något tidigare än annonserat. Nedan följer två korta sammandrag av rapportkommentarerna som finns i sin helhet i på TradeVenue eller i länkarna. Nästa rapportkommentar kommer på Nyfosa och kommer addreseras i veckobrev v.8.

Analys Fastpartner Q4-21: "Tillväxten ökar"
---------------------------------------------------
- Stillsamt kvartal
- Ökad investeringsaktivitet
- Tillväxten ökar
---------------------------------------------------

Kort sammandrag Fastpartner:
Det fjärde kvartalet för Fastpartner stod för en relativt stillsam period med indikatorer som pekar mot en återgång till en normal marknad efter COVID-19. Vi väntar oss dock att de lättade covid-restriktionerna kommer möjliggöra en större förståelse för pandemins bestående effekter på fastighetsmarknaden. Fastpartner vars hyresvärde till 50% härrör till just kontorsfastigheter kommer vara spännande att följa för att få en tidig insyn i hur efterfrågan kommer att utvecklas. I nuläget rapporterar Fastpartner en god efterfrågan och verkar beredda att öka investeringarna, vilket tillsammans med en stor portfölj av byggrätter och stark finansiell ställning bygger för ett intressant case. I analysen räknar vi med att investeringar i befintliga fastigheter kommer att fördubblas under 2022. 

Inför 2022 spår vi även en betydligt snabbare utveckling av hyresintäkterna och förvaltningsresultatet - i relation till år 2021 - där flera större projekt kommer att färdigställas under året. Fastpartners aktie handlas i nuläget till något under substansvärdet som uppgår till 113,5 SEK.

Fullständig rapportkommentar

Analys NFO Drives Q4-21: "Fokus på 2023"
---------------------------------------------------
- Trendbrott under Q4
- Komponentbrist vid olycklig tidpunkt
- Fokus på 2023
---------------------------------------------------

Kort sammandrag:
NFO Drives fjärde kvartal stod för ett trendbrott efter stark försäljningsutveckling under Q1 till Q3. Vidare redovisar NFO Drives en försäljningstillväxt om 22% under kvartalet vilket justerat för internfakturering motsvarar en marginell utveckling där försäljningen har kantats av komponentbrister och (indirekt) förskjutna leveranser. Den rapporterade komponentbristen har varit olycklig sett till den internationella bristen på halvledare. Fokuset för NFO Drives har istället legat på produktutveckling och försäljningsarbetet där bolaget glädjande nog fått igenom prishöjningar om ca 15%. Med bakgrund mot förra årets nyemission bedömer vi NFO Drives finansiella ställning som stark med en nettokassa om 15,7 MSEK vid årsskiftet.

Inför 2023 gör vi bedömningen att NFO Drives egna prognos om en försäljningsökning om 20% ses som försiktig sett till den nya EU-lagstiftningen, investeringar i marknadsföring, nya konkurrenskraftiga produkter samt en breddad kndkrets. Vidare uppger bolaget att NFO Drives frekvensomriktare för närvarande utprovas av tre potentiellt sett stora aktörer. Vi har för 2023 räknat med en omsättningstillväxt om 30%.

Fullständig rapportkommentar

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger  aktier i bolagen.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.