Analys
12 Oct, 2018

Vilhelmina Mineral inför IPO

Vilhelmina Mineral grundades 2010 och förvärvade året därpå koppar- och zinkfyndigheterna i Stekenjokk och Levi belägna i Västerbotten och Jämtland. Bolagets andra gruvprojekt är Joma i norska Nord-Tröndelag, som tillkom 2017. Även i detta fält finns betydande koppar- och zinkfyndigheter. I bägge områdena har tidigare gruvverksamhet bedrivits. Stekenjokk och Joma ligger geografiskt nära varandra (6mil). Nuvarande mineralresurser bedöms möjliggöra drift i minst 15 år vid en produktion på ca 1 miljon/ton per år. Vilhelmina Mineral har erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF och genomför i samband med detta en nyemission om 23 MSEK. Första handelsdag är beräknad till den 29 november 2018.

Verksamhet

I Sverige är Vilhelmina Minerals huvudsakliga projekt fyndigheten i Stekenjokk där Boliden bröt 7 miljoner ton koppar- och zinkmalm mellan åren 1976–1988. Enligt tidigare beräkning finns en kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3,01% zink och 47 g/ton silver (vid cut-off halt 0,9% Cu). Tillståndsmyndigheten Bergsstaten beslutade i februari 2014 att inte bevilja Vilhelmina Mineral bearbetningskoncession med hänvisning till konflikt med rennäringen. Beslutet av överklagades av bolaget till regeringen i april 2014. Vilhelmina Mineral har efter investeringen i Joma 2017 tagit fram ett nytt alternativ där man avser att enbart bedriva underjordsbrytning vintertid i Stekenjokk och sedan transportera malmen till Joma i Norge för anrikning och deponi. Regeringen upphävde i november 2017 Bergsstatens tidigare beslut och har återvisat ärendet för ny bedömning. Under 2018 har Vilhelmina Mineral skickat in kompletterande information om det nya alternativet till Bergsstaten och avvaktar ny remissrunda med berörda sakägare och intressenter.

I Norge är bolaget sen 2017 hälftenägare i Joma Gruver AS som innehåller rättigheterna till den tidigare Jomagruvan där det 1972–1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5% koppar och 1,5% zink. Jomafältet innehåller en indikerad mineraltillgång om minst 5,7 miljoner ton med halter av 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu). Den andra delägaren i projektet är det norska utvecklingsbolaget Joma Näringspark AS (Vilhelmina Mineral har option att gå till 100%). Joma Gruver fick under 2017 utvinningsrätt för området, vilket är det första steget i den norska processen för erhållande av motsvarigheten till bearbetningskoncession. I och med att det tidigare bedrivits gruvverksamhet i Joma finns förutom kvarvarande resurser även tillgång till el, vatten, vägar, möjligheter för deponi och byggnader bl a för administration, verkstäder och processanläggning.

Utöver de två huvudprojekten innehar Vilhelmina Mineral ett antal undersökningstillstånd: svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik.

 

 

Ägande

Under 2017 har det kanadensiska investeringsbolaget Forbes & Manhattan gått in som delägare i Vilhelmina Mineral och äger för närvarande ca 48%. Forbes & Manhattans affärsidé är att vara med och utveckla gruvprojekt fram till gruvdrift där bolaget bidrar genom att tillskjuta både finansiering och industriell kompetens. Styrelseordförande i Vilhelmina Mineral är kanadensaren Michael Timmins med lång erfarenhet från gruvbranschen bl a från Finland. I styrelse ingår Forbes & Manhattans COO, Scott Moore. Bland aktieägarna i bolaget återfinns också Lovisagruvan AB med ca 14% av aktiekapitalet och bolagets två ledningspersoner med drygt 20%.

Emissionen i korthet
Teckningsperiod: 12 oktober - 26 oktober 2018
Teckningskurs: 5 SEK/aktie
Minsta teckningspost: 1 500 aktier
Emissionsvolym: Högst 23 MSEK
Antal aktier i Erbjudandet: Högst 4 600 000 aktier
Bolagsvärdering: 72,6 MSEK (före emission)
Emissionsgaranti: 18,4 MSEK (80%)

Teckna aktier här:

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.