10 Jan, 2024

Eurobattery Minerals

Uppdaterad:
16 Feb, 2024
Eurobattery Minerals

Batteriindustrin var länge en het sektor, inte minst i slutet av 2010-talet när bolag såsom Tesla rönte stora framgångar. Bolag inom sektorn, såsom Garo, Plug Power med flera kom att rida på vågen, men under de senaste åren har de fått se sina tidigare imponerande tillväxtsiffror falla och förbytas till de motsatta. En sektor på fall? En sektor på utödande? En sektor som snart är ett minne blott? Eller är det en sektor som blev för högt hajpad och det vi nu ser är en adekvat nedgång där agnar sållas från veten? 

Kanske, kanske inte. Fordonsbolag har de senaste åren blivit än mer digitaliserade och elektrifierade. Ett bolag på temat som jag följer, men ej investerat, i är Melexis, som är verksamma inom halvledarindustrin. Bolaget är specialiserade på sensorer för tryck, temperatur, ström. hastighet och positionering, men har också en viss verksamhet som innefattar tillverkning av mikrochip och trådlösa sensorer främst till fordonsbranschen. Jag fick nys om bolaget via en av de fonder jag följer – Coeli Global Small Select

Emellertid ämnas detta inlägg ej ägnas nämnda bolag eller fond, om än att de båda förtjänar att av- och omtalas. Istället tjänar detta inlägg till att avhandla Eurobattery Minerals, ett svenskt gruvbolag som undersöker och utvecklar nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera utvunna råvaror för batteriindustrin och elbilsbranschen. Bolaget har flera pågående och parallella projekt i olika faser av gruvprocessen som alla är inriktade på batterimineraler. 

Eurobattery Minerals analys

Det rör sig så ledes om ett bolag som bryter och levererar de råmaterial (jmfr. investera i hackor och spadar eller i guldgrävarna, om än att jämförelsen ej fullt ut är befogad) som chiptillverkade med flera gör produkter av – produkter som sedan säljs vidare till, för att ta ett par exempel, fordonstillverkare, såsom nämnda Tesla, men också Volvo med flera.

Just nu genomför bolaget en företrädesemission, vars beslut fattades den 27 december 2023. Förra veckan, den 3 januari, handlades aktien exklusive uniträtter i nämnda företrädesemission. Villkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit för 80 öre. En unit består av två nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption TO4 och en vederlagsfri teckningsoption TO5. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 2:1 till teckningskursen 40 öre per aktie. Teckningstiden löper från 8 januari till 22 januari och handel med uniträtter sker den 8 januari till 17 januari. I samband med emissionen har koncernen åtagit sig att återbetala sin utestående konvertibel på 10 miljoner kronor och emittera en ny på 5 miljoner kronor till Formue Nord Fokus. 

För att få en klarhet och mer information om varför emissionen sker, vilka såväl närliggande som lite längre fram liggande triggers som finns samt hur bolaget står sig relativt sina konkurrenter valde jag att intervjua vd, Roberto Martinez Garcia.
 

Vad är syftet med emissionen och varför inte söka krediter via bank och/eller obligationsmarknaden?
”Vi genomför företrädesemissionen för att kunna anskaffa det kapital som behövs för att möjliggöra våra utvecklingsplaner för Hautalampi-projektet under 2024. Dessa planer innefattar bland annat slutförande av förvärvet av projektet, ansökan om miljötillstånd och framtagande av en lönsamhetsstudie. Genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare premieras befintliga ägare som varit med och trott på oss historiskt.

Kapitalet kommer även att användas till återbetalning av det brygglån om som vi upptog i anslutning till emissionsbeslutet samt del av den utestående konvertibeln. Återstoden av konvertibeln kommer att kvittas mot en ny konvertibel med 18 månaders löptid. Upptagande av ytterligare långfristiga skulder/krediter har i övrigt inte ansetts vara relevant mot bakgrund av att det skulle medföra återbetalningsskyldigheter och ökade kapitalbehov längre fram.”

Vilka triggers för bolaget ser du/ni i såväl det korta, 3–6 månader, och det långsiktiga, +6 månader, perspektivet?
"Fokus under 2024 kommer att ligga på utveckling av Hautalampi-projektet. Under det första kvartalet 2024 är vår avsikt att ansöka om miljötillstånd och innan halvårsskiftet är ambitionen att signera ett icke-bindande offtake-avtal för att sen kunna leverera en lönsamhetsstudie. Vi avser även besluta om att utöka vår andel i FinnCobalt Oy från 70 % till 100 % under det andra kvartalet 2024, när teckningsoptionerna av serie TO4 (som emitteras genom företrädesemissionen) har nyttjats.

Genom det planerade arbetet i Hautalampi under 2024 lägger vi grunden för en inledning av projektets konstruktionsfas (indikativt 2025–2026) och gruvstart (indikativt 2026).”

Vilka är de främsta och största utmaningarna/hindren för att ovan ej uppnås?
”Miljötillståndsansökan väntas utmynna i ett godkänt miljötillstånd under 2025. Ett sådant godkännande är avhängigt beslut från den finska närings-, trafik- och miljöcentralen och bygger på att vi lever upp till de rådande miljökraven i Finland (vilket vi så klart anser att vi gör!). Skulle processen för ett godkänt miljötillstånd emellertid försenas kommer detta innebära att projektets konstruktionsfas och gruvstart fördröjs.

Det kontanta vederlaget för förvärvet av FinnCobalt Oy uppgår till 300 000 EUR. Vår möjlighet att slutföra förvärvet är således beroende av att vi får in tillräckligt med kapital genom företrädesemissionen och teckningsoptionerna av serie TO4.”

Vad gör Eurobattery som en vinnare relativt dess konkurrenter, det vill säga vad är dess edge?
”Eurobattery är ett gruvbolag med fokus på ansvarsfull utvinning av batterimetaller i europeiska fyndigheter. Vi har ett starkt track record av lyckad utveckling i både Spanien och Finland, och vind i seglet från den pågående globala elektrifieringen och det ökade behovet av lokalt utvunna kritiska metaller inom EU. Med Hautalampi-projektet närmar vi oss snabbt vårt mål att påbörja kommersiell produktion av nickel, kobolt och koppar. Vi ser med stor tillförsikt på framtiden, och tror att vi kommer att kunna skapa ett betydande värde för aktieägare och andra intressenter under de kommande åren.”

aktieanalys Eurobattery Minerals

Flera råvarupriser trycktes upp under slutet av 2021 och början av 2022 i och med högre efterfrågan än produktion, medan en reverse to mean skett det senaste året. Sedan botten börjar en viss, om än försiktig, positiv trend skönjas, vilket allt annat lika betyder högre vinster för bolagen givet att de förmår att (minst) behålla sina marginaler. Detta talar för Eurobattery Minerals framgent. Det kan låta mindre klokt att basera en del av ett eventuellt investeringsbeslut på, men när det rör sig om bolag/denna sektor, dit även Boliden, Rio Tinto med flera räknas, är de till mångt och mycket att betrakta som derivat av nyss avhandlade. Det som skiljer de ”bra” mot de ”mindre bra” är de förstnämndas förmåga att kunna bryta billigare än andra och således uppnå högre marginaler. 

“We strive to create a cleaner world by providing responsibly mined battery minerals from Europe – for Europe” (Roberto Martínez García, CEO Eurobattery Minerals)


Då Eurobattery Minerals ännu ej är lönsamt finns ingen positiv vinst att tala om. Dock är trenden mot en sådan tydlig. 2017 var VPA -1,5 kr och per senaste kvartalsrapport (Q3) ger rullande tolv månader -0,66 kr. Liknande trend står att finna i det fria kassaflödet, som dock är mer slagit än vinsten. 

Gällande ägande i de egna leden äger CEO sedan 2010 och styrelsemedlem Roberto Garcia Martinez 1 691 459 aktier. Av de två andra styrelsemedlemmarna äger den ena 477 000 aktier, medan den tredje tyvärr ej har ett eget innehav.

Vad som talar för aktien framgent är dels att flera råvarupriser tycks ha bottnat, dels det faktum att Europa, men också, såklart, hela världen, måste ställa om till mer fossilvänliga alternativ. Oavsett produkt att nå målen kommer råvaror såsom nickel, koppar och kobolt vara essentiella. Såklart finns också risker, där en av de största är att bolaget kommer möta tuff konkurrens från de absolut största aktörerna.

Besök gärna bolagets hemsida för mer information och önskar du mer fakta ska du ej tveka att kontakta deras IR-ansvariga

Jag finner bolaget intressant och slår det väl ut finns en uppsida. Dock äger jag själv inga aktier, då, jag redan har en exponering mot sektorn.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.