16 Sep, 2023

Svolders årsrapport

Uppdaterad:
24 Jan, 2024

I portföljen har ingen transaktion genomförts, utan veckans insamlade utdelningar från Betsson, IBM samt Prudential Financial har adderats till den tidigare pengahögen. Jag ser ingen anledning till att stressa in de mottagna utdelningarna, eller att ta av krigskassan. En rapportperiod är i stundande och utifrån hur såväl bra och medelbra som ”in line” eller mindre bra rapporter togs emot under sommarens rapportperiod tror jag det är klokt att ha likvider redo. 

Beträffande Svolders årsrapport var det föga som fick mig att höja på ögonbrynen. Utdelningen höjdes från tidigare 0,9kr/aktie till 1kr/aktie, vilket var vad jag hade prognostiserat för. Jag såg att det fanns flera som spått en ökning till hela 1,1kr/aktie, motsvarande en utdelningsökning om 22 %. Jag vet inte riktigt hur de vågat sig på den höga prognosen utifrån Svolders utdelningspolicy. Givet de mottagna utdelningarna från portföljbolagen samt de för huvudbolaget närvarande förvaltningskostnaderna hade det varit ett policybrott. Oavsett är 11,1 % inte dåligt, utan tvärtom mycket bra och starkt, framför allt givet att det inte direkt är en högkonjunktur med ömsom champagnevaskande, ömsom klang och jubel. 

Jag noterar att Svolder har gjort några justeringar i sina innehav under det fjärde kvartalet. Bland annat har Risbecker med kollegor minskat i Troax, Profoto samt sålt av hela innehavet i Doxa. På Börssnack läste jag en kommentar om att det märks att Risbecker kommer från fondvärlden, då skribenten bedömer att dessa små/få transaktioner mer påminner om hur en fondförvaltare exekverar än hur tidigare vd, Ulf Hedlundh, agerade. Jag tycker det är för tidigt att dra den slutsatsen, men noterar såklart ”fenomenet”. Mina intryck av den relativt nya vd:n är goda och dessa stärktes då jag fick nöjet att intervjua honom tidigare i somras. Såklart ska man alltid veta att vd:s är ”säljare” och mer ofta än sällan vet hur att lyfta fram bolaget och dess förtjänster. Distans till det lästa och hörde är alltid essentiellt.

Då Svolder investerar i små och medelstora bolag är det inte förvånande att aktien laggar efter OMX SGI, som till skillnad från Svolder består av större bolag. Jag vet att det är en vansklig jämförelse och att Svolder ska jämföras med småbolagsindex, CSRX. Under perioden första juni till och med sista augusti sjönk index med 4 %, medan Svolders substansvärde minskade med 11,5 %. Beträffande Svolderaktien minskade den med 5,6 %. Per räkenskapsåret 2022/2023 minskade substansvärdet med 9 %, medan aktiekursen inklusive återinvesterad utdelning steg med 7 %. Under samma period ökade CSRX med 0,3 %. Således en knock out från Svolder.

Svolder har fortsatt goda finanser, vilket är något jag lägger stor vikt vid. Nettofordran, som omfattar likvida medel samt aktiehandelns olikviderade affärer med mera, uppgick per sista augusti 2023 till 174 mkr, motsvarande 3,3 procent av substansvärdet. Detta kan jämföras med en nettofordran 88 mkr vid ingången av den aktuella rapportperioden. Skulle det behövas har även bolaget ett avtal om en kreditfacilitet i nordisk affärsbank om maximalt 500 mkr med säkerhet i pantsatta aktier. Denna kreditfacilitet är ännu ej utnyttjad. 

Svolder är till en stor del New Wave och mitt ägande i förstnämnda är en anledning till att jag inte investerar i sistnämnda, trots bolagets aktiefall i samband med dess senaste kvartalsrapport. Jag har inget nytt att tillägga än vad min bloggranne The Dividen Story har att skriva och ser samma såväl möjligheter (länk till hans kommentar om Q2:an) som risker (länk till riskanalysen, däribland vikten av en frisk och kry Torsten Jansson).

Utöver New Wave är jag intresserad av hur Svolders inköp av Nolato kommer spelas ut. Jag har skrivit om Nolato vid två tillfällen, dels i april, dels i augusti, detta räkenskapsår. I båda har jag lyft fram att aktien, sin nedgång till trots, är allt annat än billig samt att bolaget dras med en relativt hög skuld. Absolut är det ett kvalitetsbolag, men pris relativt värde är och ska alltid vara det centrala i en investering. Jag ser potential i Nolato och vill själv gärna äga bolaget, men inte till nuvarande värdering relativt de senaste kvartalens prestationer. 

Absolut är uppsidan stor om verksamhetsbenet ”Integrated Solutions” lyckas få ordning på de utmaningar som hämnat delen det senaste året. Den stora exponeringen mot en stor kund har hållit tillbaka koncernen, men troligtvis kommer dess påverkan ebba ut kommande 1-2 kvartal. Vidare är det bra att bolaget kommer konsolidera sin tillverkning i Kina, då det bör leda till bättre marginaler, om än att det först kommer till omstruktureringskostnader.

Jag är en fortsatt ägare av Svolderaktier och har ej som ambition att minska. Så länge bolaget över tid fortsätter leverera en avkastning som är bättre än dess jämförelseindex ser jag ingen som helst anledning att hyvla, eller helt sälja av. Jag är inte främmande till att öka och kan tänka mig att betala en viss premie. Just nu handlas aktien, enligt tacksamma tjänsten ibindex.se, till en substanspremie om 6,98 %, vilket är högsta intervall jag kan tänka mig om utsikterna framgent var mer visibla. Detta är de icke idag och således väljer jag att avvakta. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.