Press
31 May, 2023

Aktiekapital och antal stamaktier i JM AB (publ)

Uppdaterad:
31 May, 2023

I enlighet med årsstämmans beslut den 30 mars 2023 har minskning av aktiekapitalet skett för avsättning till fritt eget kapital med 3 774 001 kronor genom indragning av 3 774 001 egna stamaktier.

Aktiekapitalet om 68 278 841 kronor är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Efter minskningen av aktiekapitalet och fondemission uppgår JM AB:s aktiekapital per den 31 maj 2023 till 68 278 841 kronor och totalt antal röster och utställda stamaktier i JM AB uppgår till 64 504 840. 

Efter indragningen av egna stamaktier innehar JM inga egna stamaktier.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.