Analys
18 Apr, 2019

Atrium Ljungberg rapportkommentar Q1 2019

Rapportkommentar Q1 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Hyror i jämförbart bestånd ökade med nästan 6%
- Investeringar om totalt 5,5 mdSEK i beslutade projekt lägger grund för framtida tillväxt
- Handelsfastigheter fortsätter utvecklas väl

Rapportkommentar Q1-19

Hyror i jämförbart bestånd ökade med nästan 6%. Under Q1-19 ökade hyresintäkterna till 633 MSEK (601), motsvarande en ökning i jämförbart bestånd med 5,6 %. Nettouthyrningen var dock negativ (-33 MSEK), vilket dock till stor del berodde på omklassificeringar. Kvartalets driftsöverskott påverkades delvis av en försäljning av fastigheter och kundförluster (se nedan) och uppgick till 420 MSEK (409), med en överskottsgrad om 66 % (68,0 ). Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 148 MSEK (499) till följd av ökade driftnetton. Atrium Ljungbergs snittränta var ca 1,7 % (1,7) vid utgången av Q1-19, med en genomsnittlig bindningstid om 4,1 år (4,4 år). 

Investeringar om totalt 5,5 mdSEK i beslutade projekt lägger grund för framtida tillväxt. Under kvartalet har Atrium Ljungberg fortsatt att börja realisera några de många projekt som finns i byggrättsportföljen. Beslut fattades under Q1-19 att byggstarta Bas Barkarby i Järfälla och Life City i Hagastaden, dessutom kommer bostadsrättskvarteret Nobelberget i Sickla, ombyggnation av Panncentralen i Sickla samt sista delen av Forumkvarteret i Uppsala påbörjas. De projekt som det idag finns beslut om investering i till cirka 5,5 mdSEK, motsvarande cirka 13 % av nuvarande fastigheters värde. Den planerade investeringstakten för de närmaste två åren uppgår till 2 mdSEK per år. Målsättningen är att uppnå en projektvinst om 20% i bolagets ny- och ombyggnader. För att möjliggöra dessa investeringar har Atrium Ljungberg under Q1-19 bland annat avyttrat fastigheter med höga hyresnivåer och god överskottsgrad till förmån för att kunna investera i fastigheter där en förädling är möjlig.

Handelsfastigheter fortsätter utvecklas väl. Även om bolaget tvangs ta kundförluster till följd av att några detaljister gick i konkurs är det intressant att notera att Atrium Ljungbergs handelsplatser hade en positiv omsättningsutveckling i kvartalet och hyrestillväxten i beståndet är fortsatt god. Till följd av den goda belägenheten av bolagets köpcentrum verkar Atrium Ljungberg klara den pågående utslagningen i sektorn mycket väl. Bolaget bibehåller sin prognos för 2019 om ett resultat före värdeförändringar om 1,2 mdSEK. 

Kort om Atrium Ljungberg
Ordförande: Johan Ljungberg
VD: Annica Ånäs
CFO: Martin Lindqvist
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.