Atrium Ljungberg B

Atrium Ljungberg B

Kursgraf Atrium Ljungberg

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Översikt

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Bolaget fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning.
Lista
-
Sektor
Kommersiella fastigheter
VD
Annica Ånäs
Ordförande
Johan Ljungberg

Om Atrium Ljungberg

Atriums Ljungbergs målsättning är att skapa levande och hållbara stadsmiljöer där en mängd verksamheter möts och skapar förutsättningar och miljöer där människor väljer att arbeta, handla, vistas och bo. Genom ett långsiktigt ägande, utvecklar och förvaltar Atrium Ljungberg platser och områden för kontor, handel och bostäder på starka delmarknader i storstäder där efterfrågan på utlokalisering är stor.

Atrium Ljungberg leder och driver hela affärsprocessen, från idé och genomförande av byggprojekt till förvaltning, vilket är viktigt för ett ansenligt resultat i alla led. Bolaget har idag en stark finansiell ställning med en låg belåningsgrad där uthyrningsgraden och driftöverskottet är högt.

Förvaltning av främst kontor och handelsfastigheter

Atrium Ljungbergs långsiktiga ägarperspektiv skapar förutsättningar för en aktiv och kundnära förvaltning. Egna medarbetare med stort delegerat mandat stödjer kunderna genom korta beslutsvägar. Förutom huvudkontoret i Sickla i sydöstra Stockholm har bolaget ett tiotal lokalkontor där medarbetarna har nära till kunderna.

Bolaget förvärvar kontinuerligt fastigheter för att skapa strategiska fördelar och värdetillväxt. Det kan både handla om förvärv av förvaltningsfastigheter med utvecklingspotential och av mark för att få tillgång till byggrätter för framtida utvecklingsprojekt. Avsikten är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter, vilket innebär att samtliga förvärv görs utifrån ett noga och fundamentalt analysarbete.

Projektportföljen Atrium Ljungberg

Utöver förvaltning bygger Atrium Ljungbergs affärsmodell på projektutveckling inom nybyggen samt om- och tillbyggnader. Atrium Ljungberg driver projektutvecklingen delvis med hjälp av det helägda dotterbolaget TL Bygg och ytmässigt består projektportföljen till 50 procent av kontor, cirka 35 procent av bostäder och resterande del handel/service.

I vilken takt som Atrium Ljungberg genomför projekt beror på marknadsläget och framkomligheten med detaljplaneringsarbetet.

Strategi Atrium Ljungberg

Fokus på handels och kontorsverksamhet
Atrium Ljungberg strategi fokuserar på att utveckla miljöer för handels- och kontorsverksamheter, med möjligheten till att komplettera med boende, service, utbildning och kontor. Med denna blandning ökar flödet av människor på företagets fastighetskluster och som skapar synergier för alla aktörer, därmed ges större möjligheter att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet.

Utveckling och förädling av fastigheter och byggrätter
Genom en gedigen projektportfölj skapar företaget värdetillväxt genom en aktiv förvaltning och hög vinst i företagets utvecklingsprojekt.

Etablering i starka delmarknader i storstäder
Företaget fokuserar på delmarknader i storstadsregioner, där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt. Det skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både företaget men också dess kunder.

Egen spetskompetens
Atrium Ljungberg leder och driver hela affärsprocessen i egen regi och kompetens. Att driva hela affärsprocessen inklusive projektutvecklingen på egen hand innebär att företaget har kontroll genom hela processen och kan därmed också ha ett starkt fokus på deras kunder över tid.

Integrerat hållbarhetsarbete med engagerade medarbetare och mångfald
En viktig del i affärsstrategin är företagets integrerade hållbarhetsstrategi. Att bygga hållbart för framtiden stärker Atrium Ljungbergs förtroende från omvärldens intressenter (ex. kunder, kommuner och leverantörer). 2021 ska 100% av Atrium Ljungbergs fastigheter vara certifierade enligt det globala miljöklassningssystemet Breeam. Vidare stärker företaget sitt varumärke genom att engagera dess medarbetare och förankra deras kärnvärderingar genom hela organisationen.

Atrium Ljungbergs finansiella mål

Lönsamhet och tillväxt
Nyckeln till Atrium Ljungbergs totalavkastning baseras på att årligen öka driftöverskottet i kombination med ökad värdetillväxt.

Driftöverskottet ska öka årligen med 10 procent.
Investeringar i egna projekt ska ske med 1 mdkr per år. För investeringsbeslut är företagets målsättning om en projektvist om 20 procent vid ny- och tillbyggnadsprojekt.
Utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt.

Långsiktig stabilitet
Med Atrium Ljungbergs starka kapitalbas, bidrar det till en långsiktig stabilitet som ska skapa förutsättningar för goda affärer.

Soliditeten ska lägst vara 30 procent.
Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger.

Teknisk analys Atrium Ljungberg

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.