Analys
22 Oct, 2019

Atrium Ljungberg rapportkommentar Q3 2019

Rapportkommentar Q3 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Hyresintäkterna ökade med nästan 9%
- Stora investeringar medger framtida tillväxt
- Rabatten har sjunkit

Rapportkommentar Q3-19.
Hyresintäkterna ökade med nästan 9%. Under Q3 steg bolagets hyresintäkter till 653 MSEK (601) motsvarande en ökning på knappt 9%, vilket är en något högre ökningstakt än tidigare i år. Ökningstakten i jämförbart bestånd för Q3 separat framgår inte men under årets tre första kvartal var ökningstakten 6,5%. Med tanke på den stora andelen handelsfastigheter i Atrium Ljungbergs bestånd (26% handel av hyresintäkterna under 2018) och den strukturomvandling som detaljhandeln genomgår är intäktsutvecklingen imponerande och visar på attraktionskraften i bolagets handelsplatser. Ökningen ska också ses i ljuset av att bolaget nettosålt fastigheter i förhållande till motsvarande period förra året. Nettouthyrningen i kvartalet minskade dock under perioden med motsvarande 75 MSEK i årstakt, till stor del påverkat av uppsägningar i fastigheter som förbereds för projekt. Driftsöverskottet ökade under kvartalet till 445 MSEK (412), med en överskottsgrad om 68% (69). Efter stora orealiserade positiva värdeförändringar på fastighetsbeståndet under Q2 var ökningen mer beskedlig under Q3 och uppgick till 283 MSEK (174). Under perioden såldes bostadsfastigheter med ett underliggande värde om 1,1 mdSEK till HSB. Realisationsvinsten om 170 MSEK redovisas i kvartalet, varav 90 MSEK påverkar posten uppskjuten skatt. Försäljningen kommer att påverka Atrium Ljungbergs hyresintäkter negativt med start i Q4.

Stora investeringar medger framtida tillväxt. Under året har hittills investeringarna i egna fastigheter uppgått till 1,2 mdSEK, vilket innebär sammanlagda investeringar i dessa projekt om 5,4 mdSEK. Det finns sedan 3,4 mdSEK ytterligare beslutat att lägga ned i dessa projekt för perioden fram till 2022. I bolagets projektportfölj finns sedan sammanlagt 24 mdSEK i möjliga projekt, där utvecklingen av Slakthusområdet utgör en stor del. Ovanstående siffror kan jämföras med ett aktuellt förvaltningsbestånd om 46 mdSEK och exploateringsfastigheter bokförda i 1,0 mdSEK. Det största av de beslutade projekten utgörs av Life City i Stockholm som är kostnadsberäknat till drygt 3 mdSEK. Det första spadtaget togs i september och första inflyttning är förväntad till Q4 2021. Stora investeringar genomförs också i bolagets fastigheter i Sickla, vilka kommer medge början av uthyrning under hösten 2020. Under nästa år kommer också fastigheter i Uppsala och Malmö att färdigställas med förväntade sammanlagda  investeringar om 1,6 mdSEK.  Vi förväntar oss därför en fortsatt positiv hyresintäktsutveckling under nästa år med tonvikt på andra halvåret.

Rabatten har sjunkit. Under året har aktiekursen stigit med ca 25% samtidigt som bolagets substansvärde (EPRA NAV) stigit med ca 7%. Efter att i början på året handlats med en rabatt om 23% i förhållande till substansvärdet är nu rabatten nere i ca knappt 10%. Periodvis under hösten har till och med aktien handlats med en premium i förhållande till substansvärdet. En minskad oro för att Atrium Ljungbergs handelsplatser ska drabbas av detaljhandelns nuvarande problem torde ligga bakom rabattminskningen. Sedan september ingår Atrium Ljungberg i Financial Times s k EPRSA index, som utgör de 500 största fastighetsbolagen globalt, vilket framförallt förbättrat likviditeten i aktien men troligen också gjort att bolaget fått fler utländska aktieägare. Bolaget bibehåller sin prognos för helåret om ett resultat före värdeförändringar om 1,2 mdSEK, trots försäljningen av bostadsfastigheter enligt ovan.

Kort om Atrium Ljungberg
Ordförande: Johan Ljungberg
VD: Annica Ånäs
CFO: Martin Lindqvist
Lista: Large Cap Stockholm

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.