Analys
11 Feb, 2021

Atrium Ljungberg rapportkommentar Q4 2020: "Atrium Ljungberg bygger för framtiden"

Rapportkommentar Q4 2020 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Hyresintäkter något lägre än förväntat
- Minskad handelsexponering i diversifierad projektportfölj
- Atrium Ljungberg bygger för framtiden

Rapportkommentar
Hyresintäkter något lägre än förväntat
. Atrium Ljungberg avslutade i Q4 året med hyresintäkter på 555 MSEK, vilket var något lägre än motsvarande hyror i jämförbart bestånd motsvarande kvartal förra året och under vår prognos. Nettouthyrningen minskade i kvartalet med 14 MSEK, där projektfastigheter bidrog positivt med 13 MSEK. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd under helåret 2021 uppgick till 1981 MSEK (2022), dvs en minskning med ca 2%. I storts sett hela denna negativa differens kan förklaras av coronarabatter (med beaktande av det statliga stödet). Kontorsfastigheter kunde uppvisa en hyrestillväxt om 1,1% till följd av omförhandlingar och nyuthyrningar. Handelsfastigheter visade däremot på en negativ hyresutveckling om 2,5% till följd av lägre omsättningshyra, vakanser och negativa omförhandlingar. Nettouthyrningsgraden har under året minskat något och var vid årsskiftet 91% (92).  I och med att förvaltningskostnaderna under kvartalet var något lägre än vi förväntat oss blev driftsöverskottet i Q4 marginellt sämre än vi prognostiserat. Från och med Q4 aktiveras ränta kopplad till förvärv av projektmark, vilket för kvartalet har en positiv effekt på finansnettot om 25 MSEK (inkl retroaktiv effekt). Den genomsnittliga ränta vid periodens slut uppgick till 1,6% (1,6). Främst till följd av sjunkande avkastningskrav kunde bolaget under Q4 redovisa positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 623 MSEK (686).  Under året investerades ca 2,5 MdSEK i egna fastigheter och bostadsrättsprojekt, vilket är något över den långsiktiga nivån om ca 2 MdSEK per år.

Minskad handelsexponering i diversifierad projektportfölj. Atrium Ljungberg har felaktigt enligt vår mening uppmärksammats för sin stora handelsexponering. Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att en stor av handeln såsom dagligvaruhandels-, elektronik- och byggrelaterade butiker fortsätter att utvecklas väl trots den pågående pandemin och andra trender. Dessutom har andelen handelsfastigheter till följd av den ”vältimade” försäljningen av Farsta Centrum beräknat utifrån hyresvärdet sjunkit till enbart ca 30% (34) vid utgången av året. I de beslutade projekt om sammanlagt ca 9 MdSEK (varav 2,6 MdSEK kvarstår att investera) som kommer att färdigställas fram till mitten av år 2023 kommer andelen handel också att minska ytterligare till förmån för kontor. Om Atrium Ljungberg sedan bestämmer att gå vidare i den befintliga projektportföljen om hela 36 MdSEK kommer andelen handelsfastigheter att minska ytterligare. Bland kvarstående investeringar är Tapetfabriken - med invigning i det andra kvartalet - den enskilt största investeringen som färdigställs under 2021. Hela byggnaden avser ett hotell men med ett långt kontrakt med Nordic Choice Hotel.

Atrium Ljungberg bygger för framtiden. Till följd av den pågående pandemin samt den osäkerhet som den för med sig lär året fortsatt bli något av ett mellanår. Vi sänker vår prognos för förväntade hyresintäkter något för både innevarande år och nästa. De nuvarande problemen får dock inte skymma den långsiktiga potentialen. Få fastighetsbolag har i relation till sin storlek en lika stor projektportfölj kombinerat med en belåningsgrad om enbart 40%, vilket är lång under snittet för de noterade bolagen. Bolaget har därför en fantastisk möjlighet att delta i utbyggnaden och omvandlingen av storstadskärnorna och då framförallt Stockholm. Den negativa stämpel som fastighetsbolag med handelsfastigheter har fått, har lett till att aktien för närvarande handlas ca 25% under det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) på 218 kr per aktie.  Detta är dock en lägre rabatt än den som noterades före beslutet om återköp av aktier.

Kort om Atrium Ljungberg
Ordförande: Johan Ljungberg
VD: Annica Ånäs
CFO: Martin Lindqvist
Lista: Large Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.