Press
10 Jan, 2024

Attana: ATTANAS FÖRETRÄDESEMISSION ÄR REGISTRERAD - OMVANDLING AV BTU TILL AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Uppdaterad:
10 Jan, 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner"), som avslutades den 22 december 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 52,04 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 9,08 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har idag, den 10 januari 2024, registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 15 januari 2024. Utsökningsdag är den 17 januari 2024, varefter BTU omvandlas till aktier och Teckningsoptioner. De nyemitterade aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/VP-konto den 19 januari 2024.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Attana med 113518000 aktier, från
272657759 aktier till 386175759 aktier och aktiekapitalet ökar med 681108 SEK, från 1635946,554 SEK till 2317054,554 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 340554 SEK och antalet aktier öka med ytterligare högst 56759000 aktier.

Villkor för Teckningsoptionerna i sammandrag

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock som lägst aktiens kvotvärde.

För det fall samtliga emitterade Teckningsoptioner utnyttjas för teckning och teckningskursen uppgår till mellan 0,10 och 0,30 SEK kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 5,68 - 17,03 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare
EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Marcus Söderberg, VD

Attana AB

Tel: +46708 86 23 00

E-post: marcus.soderberg@attana.com

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ettin vitrodiagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns påwww.attana.comeller kontaktasales@attana.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Attana AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som offentliggjorts av Bolaget den 6 december 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.attana.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME regelverk.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.