Press
29 Nov, 2023

Attana: Företrädesemission

Uppdaterad:
29 Nov, 2023

STYRELSEN FÖR ATTANA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 17,45 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Attana AB (publ) ("Attana" eller "Bolaget") har idag, den 28 november 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 5 maj 2023, beslutat att genomföra en nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,16 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per aktie. Företrädesemissionen består av högst 218126 206 nya aktier och högst 109063103 teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Teckningstiden pågår från och med den 8 december 2023 till och med den 22 december 2023. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget initialt tillföras som högst cirka 17,45 MSEK före emissionskostnader. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid i juni 2024. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,65 MSEK och emissionsgarantier om cirka 4,65 MSEK, motsvarande totalt cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att återbetala lån och stärka Bolagets erbjudande inom immunitetsprofiler.

Sammanfattning

 • Samtliga befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 6 december 2023 erhåller två (2) uniträtter per varje en (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 6 december 2023 och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.
 • Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per Unit, vilket motsvarar 0,08 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 109063 103 Units innebärandes en emission av högst 218126 206 aktier och 109063 103 Teckningsoptioner. Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra Attana cirka 17,45 MSEK, före emissionskostnader. För det fall Teckningsoptionerna utnyttjas kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid i juni 2024.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 8 december 2023 till och med den 22 december 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar därmed sitt värde.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 15 procent av teckningsförbindelser och cirka 27 procent av emissionsgarantier. Således är Företrädesemissionen garanterad till cirka 42 procent. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
 • Den vederlagsfria Teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje en (1) Teckningsoption som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock som lägst aktiens kvotvärde.
 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolaget kommer att redovisas i det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras och publiceras på Bolagets hemsida den 6 december 2023.

Motiv för Företrädesemission och användning av emissionslikviden

För att stärka Bolagets erbjudande och erbjuda mer geografiskt anpassade produkter behöver Bolaget addera och validera fler virus och antigener i immunitetsprofilerna samt fortsätta förhandla om lansering tillsammans med utpekade partners för försäljning, distribution och analys i Schweiz, Tyskland och Storbritannien. Motivet för Företrädesemissionen är vidare att stärka erbjudandet för läkemedelsindustrin, hitta mer ändamålsenliga lokaler, stärka teamet samt att återbetala lån.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 17,45 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,42 MSEK. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

 • Återbetalning av lån om 3 MSEK, cirka 20 procent.
 • Återbetalning av kortfristiga skulder om cirka 1,05 MSEK, cirka 7 procent.
 • Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter för affärsområdet Life Science, cirka 40 procent.
 • Vidareutveckling av hård- och mjukvara, cirka 20 procent.
 • Etablera ett ecosystem för immunitetsprofiler i Europa inklusive en distributör av Bolagets testkit för hemmabruk, en säljkanal i ett europeiskt land samt ett outsourced laboratorium, cirka 13 procent.

För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier och teckningskursen uppgår till mellan 0,10 och 0,30 SEK tillförs Bolaget mellan cirka 10,91 - 32,72 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,78 MSEK. Den ytterligare nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning, oavsett hur mycket likvid som tillförs Bolaget:

 • Stärka försäljnings- och leveransorganisation, cirka 50 procent.
 • Marknadsföring, cirka 30 procent.
 • Löpande operationella kostnader inklusive rörelsekapital, cirka 20 procent.

Information om Företrädesemissionen

Styrelsen i Attana beslutade, idag, den 28 november 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2023, om en företrädesemission av högst 109063 103 Units, innebärandes att högst 218126 206 aktier och 109063 103 Teckningsoptioner emitteras. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 17,45 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,42 MSEK. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1308757,236 SEK, från 1635946,554 SEK till 2944703,790 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 218126206 aktier, från 272657 759 aktier till 490783 965 aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 654378,618 SEK och antalet aktier öka med ytterligare högst 109063 103 aktier. Teckningskursen för nya aktier som tillkommit genom utnyttjande av Teckningsoptionerna uppgår till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio handelsdagar som avslutas den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde.

Den som på avstämningsdagen den 6 december 2023 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till två (2) uniträtter och fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption. Teckningskursen är 0,16 SEK per Unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,08 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden löper från och med den 8 december 2023 till och med den 22 december 2023. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kan inte längre utnyttjas för teckning av Units och förlorar därmed sitt värde. Handel i uniträtter förväntas äga rum på NGM Nordic SME från och med den 8 december 2023 till och med den 19 december 2023 och BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 8 december 2023 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Den initiala utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 44,44 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission). För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier uppgår den totala utspädningen till följd av Företrädesemissionen till cirka 54,55 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad företrädesemission och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 15 procent av teckningsförbindelser och till cirka 27procent garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed cirka 42 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För garantiåtagandena har emissionsgaranterna rätt till att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller genom aktier i Bolaget. Om garanterna väljer kontant ersättning så uppgår ersättningen till 15 procent av garanterat belopp. Om garanterna väljer att erhålla sin ersättning i form av nyemitterade aktier så uppgår ersättningen till 18 procent av garanterat belopp i aktier i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, det vill säga 0,08 SEK per aktie. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har lämnats av styrelseledamöter och ledningspersoner. Ytterligare information om garanterna kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget beräknar offentliggöra den 6 december 2023.

Prospekt

Bolaget kommer att upprätta ett EU-tillväxtprospekt med anledning av Företrädesemissionen innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Prospektet beräknas offentliggöras på Bolagets webbplats (www.attana.com) den 6 december 2023 inför det att teckningsperioden inleds den 8 december 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen, alla datum hänförliga till 2023 (om inte annat anges)

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

+----------------------------+--------------------------------------------+
|4 december                  |Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att|
|                            |erhålla uniträtter                          |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|5 december                  |Första handelsdag i aktien utan rätt att    |
|                            |erhålla uniträtter                          |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|6 december                  |Avstämningsdag för deltagande i             |
|                            |Företrädesemissionen. Aktieägare som är     |
|                            |registrerade i den av Euroclear Sweden AB   |
|                            |förda aktieboken denna dag erhåller         |
|                            |uniträtter för deltagande i                 |
|                            |Företrädesemissionen.                       |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|6 december                  |Beräknad dag för offentliggörande av EU     |
|                            |-tillväxtprospekt avseende                  |
|                            |Företrädesemissionen                        |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|8 december - 19 december    |Handel i uniträtter på NGM Nordic SME       |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|8 december - 22 december    |Teckningsperiod för Företrädesemissionen    |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|8 december - Registrering av|Handel i BTU (betalda tecknade units)       |
|Företrädesemissionen hos    |                                            |
|Bolagsverket                |                                            |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|29 december                 |Beräknad dag för offentliggörande av utfall |
|                            |i Företrädesemissionen                      |
+----------------------------+--------------------------------------------+
|Vecka 2, 2024               |Registrering av Företrädesemissionen hos    |
|                            |Bolagsverket                                |
+----------------------------+--------------------------------------------+

Rådgivare

EK Equity AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Attana i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Marcus Söderberg, VD

Attana AB

Tel: +46708 86 23 00

E-post: marcus.soderberg@attana.com

Denna information är sådan som Attana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023, klockan 09.03 CET.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ettin vitrodiagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns påwww.attana.comeller kontaktasales@attana.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Attana AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det EU-tillväxtprospekt som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 6 december 2023. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SME regelverk.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.