Analys
29 Jun, 2023
Beyond Frames bolagsanalys 2023

Beyond Frames bolagsanalys 2023

Uppdaterad:
30 Jun, 2023

Investeringsscenario

Starkt växande marknad

Beyond Frames befinner sig på en global marknad som är i stark tillväxt. Enligt P&S Intelligence kommer marknaden att gå från 38 miljarder USD till 395 miljarder USD 2030, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på ungefär 40%. Denna tillväxt drivs av både ökad användning av mobiltelefoner runt om i världen och att samarbetet mellan företagen inom industrin ökar. Dessutom förväntas det bli en ökad adoptering av AR och VR vilket förbättrar tillväxten ytterligare.

Detta skapar stora möjligheter för innovativa bolag med höga mål såsom Beyond Frames. Vi bedömer att Beyond Frames har stora möjligheter att kunna dra nytta av den starka marknadstillväxten då företaget ett flertal gånger visat att de har förmåga att producera framgångsrika spel samtidigt som företagsledningen och styrelsen har gedigna erfarenheter från spelindustrin.

Bra potentiell uppsida och hög estimerad tillväxt

Företagets tillväxt drivs av hårdvarulanseringar inom XR där flera av världens största bolag redan har lanserat eller kommer att lansera ny hårdvara i närtid. Sony lanserade exempelvis Playstation VR2 i februari 2023 medan Meta släpper en ny version av sina VR-headsets senare i år. Dessutom kommer Apple lansera Apple Vision Pro i början av 2024. Givet att dessa hårdvarulanseringar blir framgångsrika ökar antalet potentiella kunder för Beyond Frames kraftigt. Lyckas sedan företaget utveckla spel som får ett gott bemötande, så estimerar vi att tillväxten kommer att öka kraftigt under kommande år.

Enligt vår värderingsansats får vi fram ett börsvärde om ca 484 MSEK vilket ger en uppsida på ungefär 28% baserat på nuvarande börskurs. Vi upplever att marknaden inte har tagit hänsyn till den tillväxtresa bolaget står inför.

Om bolaget

Beyond Frames Entertainment är ett svenskt dataspelsbolag som verkar inom Extended Reality (XR) som är ett samlingsnamn för Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) och Virtual Reality (VR) och allt däremellan. Företagets strategi är att samla spelstudios under samma paraply där detta bland annat kan ske via förvärv. Företagets strategi är också att producera egna spel samt samarbeta med andra spelutvecklare inom området genom exempelvis finansiering, marknadsföring och administration. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är sedan 2018 noterat på Spotlight Stock Market.

I dagsläget äger företaget, helt eller delvis, tre spelstudior: Cortopia Studios, Moon Mode och Odd Raven Studios. Cortopia Studios ägs till 100% av Beyond Frames medan ägarandelen i Odd Raven och Moon Mode uppgår till 38% respektive 55%. Majoriteten av de släppta spelen från dessa studios finns inom genrerna pussel, strategi och action.

Investeringscase

Huvudmarknaden har stark tillväxt

Företagets huvudmarknad är VR-marknaden – en marknad som förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Enligt analyshuset Grand View Research estimeras VR/AR marknaden vara värd ungefär 70 miljarder USD 2028 vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt på ca 19%. PWC har en liknande uppfattning då de menar att tillväxten i genomsnitt kommer att vara 30% fram till 2025. Tillväxten drivs att VR-headseten blir bättre, billigare samt lättare att använda.

Till följd av COVID-19 minskade marknadstillväxten något under 2022 men den allmänna uppfattningen är att tillväxten återigen har tagit fart under innevarande år.

Beyond Frames har en skalbar affärsmodell

Företagets affärsmodell har en mycket god skalbarhet, vilket innebär att om bolaget utvecklar ett storsäljande spel ökar vinsten kraftigt. Detta i och med att företagets merkostnader vid ett framgångsrikt spelsläpp är försumbara. Detta innebär att Beyond Frames har möjlighet att nå lönsamhet på kort tid givet att omsättningsnivån ökar.

Flera titlar har varit framgångsrika

Flertalet av företagets titlar har fått ett gott genomslag från spelare, vilket visar att företag har bra förmåga att producera spel med god kvalitet. Till exempel vann Odd Ravens spel Carly and the Reaperman, "People's Choice Award” 2018 och Cortopias VR-spel Down the Rabbit Hole  är idag en av de bäst betygsatta spelen på Meta Quest store även om spelet släpptes för tre år sedan. Under Q1 2023 släppte företaget fyra titlar, där ARK and ADE fanns med på Meta Quest stores bästsäljarlista. En annan titel kallad Ghosts of Tabor var med i toppen på Meta Quests App Labs samt bästsäljarlistan på Steam.

Fördelar med VR-spel

Fördelen med VR-spel är att utvecklingskostnaderna för dessa tenderar att vara lägre jämfört med PC och konsolspel. Detta ökar möjligheten för Beyond Frames att få god avkastning på sina spelutvecklingsinvesteringar. Ett bra exempel på detta är spelet Beat Saber som har sålt mer än fyra miljoner exemplar och genererat mer än 180 miljoner USD i intäkter. En annan fördel med VR-spel är att livscykeln generellt sett är längre vilket ytterligare ökar sannolikheten till god avkastning på investeringar inom området. 

Finansiell översikt och prognos

Mellan åren 2020 och 2021 ökade omsättningen kraftigt från 12,6 MSEK till 23,7 MSEK. Under 2022 steg den dock marginellt (24,8 MSEK). Under första kvartalet 2023 har dock tillväxten börjat ta fart igen och företaget kunde uppvisa en omsättning som var 110% högre jämfört med samma period föregående år. Omsättningsökningen förklaras av ett flertal framgångsrika spelsläpp. Vi bedömer att denna starka försäljningstillväxt kan komma att fortsätta inte bara i år utan även under kommande år. Den viktigaste tillväxtfaktorn är som framgår av ovan hårdvarulanseringarna från några av världens största bolag, som kommer att öka antalet potentiella kunder kraftigt. Kan sedan Beyond Frames fortsätta att i likhet med vad man gjort historiskt lansera framgångsrika spel finns det enligt vår mening en mycket stor potential. Till följd av det bedömer vi i vår omsättnings- och resultatprognos det som realistiskt att omsättningen ökar från förra årets 25 MSEK 2022 till 125 MSEK år 2025. Detta motsvarar en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 70% per år under denna period.

Företagets kostnader består främst av personalkostnader, konsultavgifter för spelutveckling och förlagsverksamhet samt marknadsföringskostnader för spellanseringar. Eftersom företaget har blivit större så har också kostnaderna naturligt ökat.  Mellan år 2020 och 2022 ökade kostnaderna från 20,5 MSEK till 69,3 MSEK där denna kostnadsökning till stor del beror på ökade personalkostnader, ökade övriga externa kostnader samt ökade kostnader för sålda varor. Under första kvartalet 2023 var kostnaderna 25,5 MSEK, vilket är en ökning med ca 65 % jämfört med samma period föregående år. Denna ökning förklaras av ökade kostnader från förlagsverksamheten då företaget har kostnader till den studio som tillverkar spelet. 

Vi bedömer att kostnaderna kommer öka i takt med att bolaget blir ännu större och får en högre omsättning. Men med företagets skalbara affärsmodell kommer dessa kostnader inte att öka tillnärmelsevis i den takt som intäkterna. EBITDA-marginalen kommer i vår prognos därmed också att gå från att vara kraftigt negativ till 34% år 2025.

Likviditet

Sedan företaget bildades har flera finansieringsrundor genomförts, där det sammanlagda nyemissionsbeloppet sedan 2020 uppgår till ca 100 MSEK. Kassan uppgick vid utgången av Q1 2023 till ungefär 17 MSEK, varav ytterligare 15 MSEK är placerade på ett fasträntekonto som kommer betalas tillbaka till bolaget i juli 2023. Baserat på ovanstående omsättnings- och resultatprognos skulle dessa medel vara tillräckliga för att finansiera bolaget tills dess att ett positivt kassaflöde nås. Det är dock möjligt att styrelsen av säkerhetsskäl väljer att föreslå att ta in ytterligare medel under de närmaste 12 månaderna. Med tanke på den utveckling som bolaget för närvarande befinner sig i upplever vi att det inte borde vara något problem, trots den kärva nyemissionsmarknaden för närvarande. I vår värderingsansats har vi dock inte tagit hänsyn till någon sådan emission.

Värdering

Vår värdering av Beyond Frames bygger till stor del på resultat, som förväntas komma en tid framåt. Vi använder oss därför av ett avkastningskrav (WACC) på 10,4% i vår diskonterade kassaflödesanalys. Denna leder till ett om börsvärde om ca 484 MSEK. I avkastningskravet har vi även tagit höjd för osäkerheten i prognosen för det fria kassaflödet genom att inkludera en småbolagspremie på 1,5%.

Värdering Beyond FramesMSEK
Indikerat värde på bolagets aktier484,4
Nettoskuld-49,7
Enterprise Value (EV)434,7
Antal utestående aktier17159709
Indikerat värde på eget kapital 28,23

MSEK2023E2024E2025E
EBIT

-16,6

22,7

28,1

Betald skatt (-)

0,0

0,0

0,0

Avskrivningar (+)

11,2

-12,8

14,2

Operativt kassaflöde

-5,4

9,9

42,3

Capex (-)

11,4

-12,6

14,4

ΔRörelsekapital (-)

0,9

1,0

1,0

Summa

-17,6

21,5

26,9

Nuvärde- DCF (10,4%)

-16,0

17,6

20,0

Nuvärde prognos

21,6

  
Nuvärde terminalvärde

462,8

  
Värdering

484,4

  
Diskonterad kassaflödesanalys

Tillväxt3%
EBIT45%
Avskrivningar, % av omsättningen10%
CapEx, % av omsättningen5%
Rörelsekapital, % av omsättningen5%
Skattesats20,60%
Långsiktiga antaganden

Företagsledning

Företagsledningen består av följande personer:

Ace St. Germain: Ace är sedan februari 2022 VD och koncernchef för företaget och har 17 års erfarenhet från den amerikanska spel- och underhållningsindustrin. Han har erfarenhet av att leda och utveckla snabbväxande företag i internationella miljöer, såsom Twitch (Amazon), Sony Playstation och Twitter.

Maeva Sponbergs:  Maeva är CPO och CMO hos företaget sedan september 2021 och har över 20 års spelbranscherfarenhet inom distribution, marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling och VR. Maeva kommer senast från Starbreeze där hon har arbetat i 7 år.

Annika Stråth Roslund: Annika är Head of Studio Cortopia och har arbetat inom Beyond Frames sedan februari 2021. Hon har en gedigen erfarenhet att leda och utveckla team och har tidigare arbetat med HR och Ekonomi i ledande roller sedan 1998.

Frida Gustafsson: Frida är CFO och har arbetat på Beyond Frames sedan september 2021 och har över 18 års erfarenhet av revision och ledande ekonomiroller i snabbväxande och internationella tech-bolag. Tidigare erfarenhet inkluderar en roll som CFO på Yggdrasil Gaming Group, ett dotterbolag till Cherry, och dessförinnan roller hos NetEnt och Deloitte.

Styrelse

Samtliga inom styrelsen äger aktier alternativt warranter från olika incitamentsprogram. Gruppen består av följande personer: 

Ace St. Germain: Har varit ledamot sedan 2022 (läs Företagsledning ovan). 

Mikael Söderström: Mikael är den andra medgrundaren och har varit ledamot i Beyond Frames sedan mars 2018. Han har en entreprenörsbakgrund inom tech och har arbetat med utvecklingsprojekt, affärsutveckling, analys och digital marknadsföring.

Ricky Helgesson: Ricky är en av medgrundare till Beyond Frames och är ledamot i bolaget sedan 2018. Han är en entreprenör som har startat och drivit 5 bolag. Han har också tidigare bland annat varit Producer och Lead Developer hos Dice som numera ägs av Electronic Arts. 

Erik Åkerfeldt: Erik är styrelseledamot i bolaget sedan 2022. För tillfället är han VD för Uniordinal som verkar inom spelindustrin. Han har också ledamot för streamingbolaget Znipe TV. 

Ägare

Den största ägaren i bolaget är Arvr Holding AB som drivs av styrelseledamoten och medgrundaren Mikael Söderström. Insiderägandet i bolaget är högt där de två medgrundarna tillsammans äger ungefär 28% av Beyond Frames. Avanza Pension utgör den andra största aktieägaren.

I tabellen nedan framgår ägarförhållandena i Beyond Frames enligt Holdings per den 17 Juni 2022. 

 

AktieägareAndel av kapital och röster
Arvr Holding17,4 %
Avanza Pension15,2 %
Mathias Fredriksson12,1 %
Ricky Helgesson6,0 %
Magnus Unger4,7 %
Catherine Ehrensvärd4,6 %
Reaktor Ventures Oy4,5 %
Futur Pension4,0 %
Övriga aktieägare31,5 %

Friskrivning

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.