Rapportkommentar
31 Aug, 2023
Beyond Frames: Rapportkommentar Q2 2023

Beyond Frames: Rapportkommentar Q2 2023

Uppdaterad:
2 Dec, 2023

Fortsätter sin tillväxtresa

Beyond Frames positiva momentum fortsatte i Q2, då de i det närmaste tiofaldigade omsättningen i jämförelse med motsvarande kvartal  föregående år. Kvartalet uppvisade den högsta omsättningen någonsin (43,3 MSEK), där ökningen till stor del kan förklaras av att deras spel “Ghosts of Tabor” har fått väldigt positiv respons från spelare runt om i världen. Men också till följd av att de har erhållit finansiering för spel som är i produktion hos deras spelstudios som de antingen äger helt eller delvis. Tack vare omsättningsökningen och bolagets skalfördelar lyckades de uppnå ett positivt kassaflöde om 6,3 MSEK och ett EBITDA om 4,4 MSEK under kvartalet. Detta kan jämföras med en negativ EBITDA om 6,4 MSEK och ett negativt kassaflöde om 8,6 MSEK under motsvarande period föregående år. I likhet med vad som nämndes i initieringsanalysen den 30/6 - 23 drivs företagets tillväxt av hårdvarulanseringar inom XR där flera lanseringar från några av världens största bolag kommer att nå marknaden inom kort. Under kvartalet offentliggjorde både Apple och Meta hårdvara inom XR, där dessa hårdvaror kommer att finnas på marknaden i början av 2024 (Apple) respektive hösten 2023 (Meta). Dessa hårdvarulanseringar förväntas bidra till ytterligare tillväxt för Beyond Frames eftersom de ökar antalet potentiella kunder för bolaget. Företaget nämner dock i sin kvartalsrapport att offentliggörandet av Metas nya hårdvara minskade försäljningen av Meta Quest 2 VR (deras gamla hårdvara) eftersom konsumenterna hellre väntar på att köpa den nya hårdvaran än den gamla.  

Nya vertikaler och hårdvarulanseringar förväntas påverka företaget positivt

Förutom ovanstående positiva utveckling kommer också spelet “Outta Hand” från Capricia Productions att lanseras på Meta Quest Store under hösten 2023. Detta spel har en liknande genre och målgrupp som de framgångsrika spelen “Gorilla Tag” och “No More Rainbow”. Spelet förväntas generera positivt kassaflöde för Beyond Frames, då de har utgivningsavtal med detta globala spelutvecklingsbolag. Utöver detta meddelade företaget att de successivt kommer att expandera verksamheten till att också innefatta spelutveckling och utgivning av PC- och konsolspel. Detta bedömer vi är mycket positivt eftersom de då har möjlighet att sälja spel till en större mängd kunder samtidigt som företaget minskar risken genom att diversifiera sig till olika marknader. Det är också positivt att flera högt uppsatta personer inom Beyond Frames har omfattande erfarenhet av spel som inte är inom XR, eftersom detta kommer att underlätta för företaget att hantera de utmaningar som de står inför när de går in på dessa marknader.  

Stor värderingsmässig uppsida

Q2 överträffade våra förväntningar både vad gäller omsättning och resultat avsevärt i jämförelse med initieringsanalysen så sent som i slutet av juni. Dock var bruttomarginal lägre än vi förväntat oss, då den enbart uppgick till 20%.  Det kan jämföras med 39% i Q1 samt vår prognos på 42% för helåret. Att bruttomarginalen var lägre än vi förväntat kan förklaras av att Beyond Frames redovisar sina intäkter före plattformsavgifter samt intäktsdelning hos utgivningspartners och att vi underskattade denna kostnadsmix. Mot den bakgrunden prognostiserar vi en lägre bruttomarginal både för innevarande år och nästa. Vi prognostiserar att den positiva utvecklingen fortsätter i takt med fler spellanseringar och hårdvarulanseringar samt en fortsatt fin utveckling av nuvarande spelsläpp. Till följd av detta och den positiva utvecklingen i Q2 höjer vi vår omsättningsprognos för året med 107% till 92,5 MSEK och EBITDA-prognosen med 120% till 1,1 MSEK. Vi höjer också vår omsättningsprognos kraftigt för de nästkommande åren,  där vi nu prognostiserar att omsättningen för räkenskapsåret 2025 kommer att vara ungefär 210 MSEK till skillnad från 125 MSEK  i initieringsanalysen. Vår DCF-värdering baserat på våra nuvarande prognoser ger ett estimerat värde per aktie om ca 28 SEK, vilket innebär en värderingsmässig uppsida om ca 33%.

Disclaimer

Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenue AB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.