Analys
2 Jun, 2021

Concejo rapportkommentar Q1 2021: "Ny struktur på plats"

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stort överskott från kapitalförvaltningen gör upp för rörelseförlust
- Ny struktur på plats
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar
Stort överskott från kapitalförvaltningen gör upp för rörelseförlust. Verksamheten i Concejos största dotterbolag Firenor International fortsätter att påverkas kraftigt av pandemin. Detta tillsammans med försäljningen av dotterbolaget Incendium (med en försäljning på nästan 11 MSEK) gjorde att omsättningen i första kvartalet minskade till 49,4 MSEK (62,8). Firenor med verksamhet inom brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn stod för 45,0 MSEK (60,0) av omsättningen.  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till - 26,7 MSEK (-23,5), där Firenor stod för 19 MSEK (15) av förlusten. Det är dock att anmärka att både omsättning och förlustnivå har förbättrats något från Q4 för Firenor. Pandemin har inte bara påverkat försäljningen negativt till följd av reserestriktioner med mera utan även lett till att den omstrukturering av Firenor som beslutats om hela tiden har fått skjutas på framtiden. Concejos stora investering under året (ca 70 MSEK) i SBF Management med förvaltning av fonder för investeringar i hyresbostäder konsolideras först från 1 april och ingår därmed inte i resultaträkningen. Inom det tredje affärsområdet Concejo Tillväxt, där övriga hel- och delägda bolag är samlade uppgick resultatet till 2,6 MSEK (-2,0).  Rörelsekostnaderna är också belastade med koncerngemensamma kostnader om 7,3 MSEK, vilket är lägre än under Q4 men med hänsyn till rörelsens storlek ett avsevärt belopp. Till det kommer så kostnader för förvärv om 2,9 MSEK. Även om betydande investeringar har gjorts i nya verksamheter har Concejo till stor del likvida placeringar av de totala tillgångarna. Dessa uppgick vid periodens utgång till ca 900 MSEK. Dessa är för närvarande nästan i sin helhet placerade i noterade aktier och aktiefonder. Förvaltningen sköts av utomstående och gav under första kvartalet ett resultat om hela 46,5 MSEK, i både realiserade och orealiserade vinster. Denna betydande post gjorde att koncernen kunde redovisa ett positivt resultat på sista raden. 
 
Ny struktur på plats. Utvecklingen mot att bli ett blandat investmentbolag med hel- och delägda dotterbolag, intressebolag och mindre placeringar kombinerat med en traditionell kapitalförvaltning för att förränta den betydande kassan (efter försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety) fortsätter.  Verksamheten kommer nu att bedrivas inom tre affärsområden (Firenor International, SBF Management och Concejo Tillväxt). Vi bedömer att den stora tillväxtpotentialen finns inom Concejo Tillväxt, där en mängd mindre andelar i tillväxtbolag är samlade. Där finns bland annat Optronics Technology (ägarandel 64%) som i Q1 började leverera sina nya optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen. Andra bolag är ACAF Systems (ägarandel 60%) som utvecklat ett släcksystem som kräver mindre vatten och är mer miljövänligt, cleantechbolaget Envigas (ägarandel 25%) som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas samt nyligen förvärvade mjukvarubolaget Compodium (ägarandel 15%). Till det kommer så drygt 10% i den noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT) – med ett värde på 65 MSEK. Såsom framgått av ovan konsolideras SBF Management med dotterbolag nu och kommer med en gång att tillföra Concejo en omsättning på 50 MSEK med en marginal på 20-25%.
 
Mer svåranalyserat. I och med att Concejo fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom många av innehaven befinner sig på olika utvecklingsnivåer och några inte kommer att redovisas vare sig som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Till det kommer så den omfattande kapitalförvaltningen, som i och för sig kommer att minska i omfattning i samband med att fler investeringar görs men som redovisas under finansnettot. Att bevaka resultaträkningens såväl som substansvärdets utveckling kommer i framtiden bli lika viktigt. Efter att under förra året ha delat ut 17 SEK, har i år utdelats 15 SEK och styrelsen bedömer att någon ytterligare extra utdelning ej ska ske. Därmed har 375 MSEK av likviden för Safety Engineering delats ut till aktieägarna. Även om effekterna av pandemin nu sakta försvinner och bolagen får ökade möjligheter att marknadsföra sina produkter fortsätter vi att räkna med ett negativt resultatbidrag från de rörelsedrivande bolagen (med undantag för SBF Management och ACAF) under 2021. Vi har antagit investeringar i år om sammanlagt 400 MSEK, varav ca 100 MSEK redan genomförts. Med nuvarande börsvärde om ca 840 MSEK åsätter marknaden ett negativt värde i ägarandelarna i gjorda investeringar i ovanstående tillväxtbolag och inte heller för den delen i aktieposten i CBTT. Den senare utgör ju för övrigt en mycket likvid tillgång.  Gentemot det redovisade egna kapitalet (efter nyligen genomförd utdelning) uppgår rabatten till 24%. Misstron mot styrelsens/företagsledningens förmåga att förvalta bolagets kapital och/eller få fram lönsamma tillväxtbolag av gjorda investeringar fortsätter således vara betydande. Vid en positiv utveckling i något eller några av ovanstående innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.