Rapportkommentar
30 Nov, 2021
Concejo rapportkommentar Q3 2021

Concejo rapportkommentar Q3 2021: "Nya bolag till Concejo Tillväxt"

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Rapportkommentar Q3 2021 (Läs den fullständiga analysen med estimat och grafiska element här)

- Stora kostnader för avveckling av delar av Firenor
- Nya bolag till Concejo Tillväxt
- Förluster i Firenor skapar osäkerhet i värderingen

Rapportkommentar
Stora kostnader för avveckling av delar av Firenor
. Det största rörelsedrivande bolaget inom Concejo utgörs av Firenor International  – verksamt inom brandbekämpningssystem med kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn – vilket under en följd av år har förorsakat koncernen betydande förluster. Under årets första nio månader var rörelseförlusten på 64 MSEK på en omsättning om 145 MSEK. Under september togs beslut om avveckling installations-/entreprenadverksamheten i Firenor International. Avvecklingskostnaderna, som är redovisade som jämförelsestörande post uppgår till drygt 110 MSEK. Med vidtagna åtgärder ska riskexponeringen minska och företaget enbart bli en leverantör av produkter, system och service. Därmed kommer den årliga omsättningen att minska med 100 MSEK. Den stora rörelseförlusten i Firenor samt avvecklingskostnaderna gör att Concejo under Q3 redovisade ett negativt rörelseresultat om ca 133 MSEK. SBF Management med förvaltning av fonder för investeringar i hyresbostäder konsoliderades från 1 april och ingår nu i resultaträkningen och bidrog med 12,2 MSEK. Inom det tredje affärsområdet Concejo Tillväxt, där övriga hel- och delägda bolag är samlade uppgick resultatet till – 3,6 MSEK (-4,5). Flera av bolagen inom detta affärsområde är under en uppbyggnadsfas och står inför ett kommersiellt genombrott, varför förluster i denna storleksordning är naturliga enligt vår mening. Rörelsekostnaderna är också belastade med koncerngemensamma kostnader om 7,1 MSEK (4,7), vilket är ett betydande belopp med hänsyn med koncernens storleksordning men visar på den höga aktiviteten vad avser att analysera och genomföra förvärv. Koncernens förvaltning av de stora finansiella tillgångar som finns, sker i huvudsak via externa förvaltare och är till övervägande del placerad i börsnoterade aktier. Sammanlagt uppgår denna portfölj till nästan 1 MdSEK. Efter betydande orealiserade men även realiserade vinster under Q2 sjönk resultatet under Q3 till ca 8 MSEK, till följd av en sämre börsurveckling. Denna post framgår av de finansiella intäkterna. 

Nya bolag till Concejo Tillväxt. Inom affärsområdet ingår de delägda dotterbolagen Optronics Technology (ägarandel 64%) och ACAF Systems (ägarandel 60%). Till det kommer så intressebolaget Envigas (ägarandel 26%) samt ett antal bolag där ägarandelen understiger 20%. Optronics har under året inlett utleveranserna av sina nya optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, där efterfrågan bedöms som större än vad företaget kan leverera. Under Q1 nästa år beräknas de första FM-godkända detektorerna kunna levereras. ACAF Systems som utvecklat ett släcksystem som kräver mindre vatten och är mer miljövänligt utvecklas enligt företagsledningen enligt plan. Cleantechbolaget Envigas (ägarandel 25%) som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas möter ett stort intresse för sin teknik. Under Q2 tillkom mjukvarubolaget Compodium (ägarandel 16,5%) med huvudprodukt i form av krypterade videokonferenslösningar. Compodium är numera noterat på Nasdaq First North och utmärks av en hög aktivitetsnivå. Under kvartalet tillkom en andel (6%) i elektronikföretaget Xenergic med lösningar för att minska strömförbrukningen i datachip. Till det kommer så innehavet av ca 10 % i den noterade teknikhandelskoncernen Christian Berner Tech Trade (CBTT) – med ett värde på 65 MSEK – ett innehav som utvecklats mycket väl sedan köpet. Vi tror att ytterligare spännande förvärv är att vänta inom Concejo Tillväxt men innebär samtidigt att verksamheten blir mer svåranalyserad genom spridningen till olika branscher och med olika ägarandelar. Förhoppningsvis kommer något eller några av dessa bolag ta steget upp till att bilda egna affärsområden inom några år.

Förluster i Firenor skapar osäkerhet i värderingen. Trots årets förluster, återbetalning av hybridobligationslån om 120 MSEK, gjorda investeringar under året i dotterföretag och andra andelar om uppskattningsvis 150 MSEK och en utdelning om 175 MSEK till aktieägarna (vilket innebär att den sista delen av den extra utdelning som styrelsen anser ska tillfalla dessa är utbetald) är Concejo mycket välkapitaliserat med ovan nämnda aktieportfölj om ca 1 MdSEK. Under året har dock räntebärande skulder tillkommit vilket gör att dessa uppgår till ca 340 MSEK (exkl leasingskuld om ca 90 MSEK). Aktien handlas för närvarande med en 10% rabatt i förhållande till det redovisade egna kapitalet. Vår bedömning är att ett realistiskt marknadsvärde på de olika innehaven i Concejo Tillväxt skulle addera ca 100 MSEK och ge en substansrabatt på närmare 25%. Med tanke på att problemen i Firenor hela tiden visat sig vara större än vad man kunnat befara och inneburit ytterligare kapitalbehov kommer troligen marknaden att vara försiktig att minska rabatten förrän det finns övertygande bevis på att utvecklingen går åt rätt håll i denna verksamhet. 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.