Analys
1 Dec, 2020

Consilium rapportkommentar Q3 2020

 
- Tecken på förbättring
- Den stora kassan sätts i arbete
- Mer svåranalyserat
 
Rapportkommentar

Tecken på förbättring. Uppbyggnaden av den nya koncernen (som i dagarna byter namn till Concejo) har skett under en besvärlig period med en pandemi som har försvårat försäljningsarbetet men också förskjutit många potentiella affärsprojekt. I och med att verksamheten i hög grad vänder sig mot olje- och offshoreindustrin har de låga oljepriserna - vilket påverkat lönsamheten hos kunderna – också varit en försvårande omständighet. Under Q3 skedde dock enligt företagsledningen en förbättring av intäkter och rörelsemarginal och utfallet under kvartalet blev framförallt omsättningsmässigt betydligt bättre än vi förväntat. Omsättningen under Q3 uppgick till 85,9 MSEK (52,4), vilket inte bara var betydligt över nivån från motsvarande period för ett år sedan utan även en sekventiell förbättring från Q2. Utvecklingen drivs av divisionen Firenor International, verksamt inom brandbekämpningssystem för kunder inom energi-, offshore- och försvarssektorn. Under kvartalet fick Firenor ett antal betydelsefulla order. Kvartalets rörelseresultat om -15,3 MSEK (-55,9) innehåller fortsatta kostnader för ”uppstädning”. Rörelseförlusten för det kvarvarande affärsområdet Safety Engineering, som innehåller de rörelsedrivande verksamheterna uppgick till 8,8 MSEK (10,1).  Den stora nettokassan gjorde att koncernen kunde redovisa en avkastning på kortfristiga placeringar under kvartalet uppgick till 9,7 MSEK.

Den stora kassan sätts i arbete. Med en nettolikvid på 2,5 MdSEK från försäljningen av det stora affärsområdet Marine & Safety vid årsskiftet 2019/2020, som efter lösen av lån med mera resulterade i en nettokassa om ca 1,4 MdSEK, är det mycket intressant att följa vilka investeringar företagsledningen väljer att göra. Förutom att koncernen under kvartalet stärkt sitt grepp om det norska utvecklingsbolaget Optronics Technology (se nedan) och ökat ägarandelen med ca 10 procentenheter till 64 % har två andra investeringar gjorts. Dels har Consilium investerat ca 20 MSEK i cleantechbolaget Envigas (13% ägarandel) i ett bolag som utvecklat en process för att från restprodukter i skogen producera biogas och dels ca 30 MSEK i ett tyskt cybersäkerhetsföretag Myra Security (4,4% ägarandel). Efter kvartalets utgång har det största förvärvet hittills annonserats i form av en förvaltare av fastighetsfonder SBF Management (SBM). Via ett antal fonder har SBM för närvarande 3 MdSEK under förvaltning i form av 2700 lägenheter. SBM väntas tillföra en omsättning om ca 50 MSEK med en god lönsamhet. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning uppgår köpeskillingen till preliminärt 64 MSEK. I och med att detta är ett så kallat närståendeförvärv kräver förvärvet en extra bolagsstämma. Dessutom fortsätter återköp av tidigare utgiven hybridobligation till ett ursprungligt belopp om 200 MSEK. För närvarande har 75 MSEK återköpts, som minskar det egna kapitalet men också minskar den potentiella utspädningen. 

Mer svåranalyserat. I och med att Consilium fortsätter att bredda verksamheten till en rad olika branscher och dessutom flera av innehaven vare sig kommer att redovisas som dotter- eller intressebolag kommer koncernen att bli mer svåranalyserad. Att bevaka såväl resultaträkningens som substansvärdets utveckling kommer att vara lika viktigt. Speciellt om ledningens intention att Consilium själva ska investera i SBMs fonder blir aktuell. De hoppingivande signalerna från Q3 och en omfattande omstrukturering av de kvarvarande dotterbolagen under året gör att nästa år resultatmässigt bör bli ett betydligt bättre år. Detta kopplat med att Optronics under december kommer att börja leverera sin nya optiska gasdetektor för olika industriapplikationer – som enligt företagsledningen har potential att revolutionera branschen – gör att vi höjer våra prognoser både omsättnings- och resultatmässigt. I likhet med tidigare fortsätter marknaden att inte vilja åsätta vare sig den tidigare verksamheten eller den nu inköpta något värde. Vid utgången av kvartalet hade Consilium en nettokassa på 1,2 MdSEK, vilket kan jämföras med att börsen för närvarande åsätter bolaget ett marknadsvärde om 820 MSEK. Misstron mot styrelsens/företagsledningens förmåga att förvalta bolagets kapital är alltså betydande. Vid en positiv utveckling i något eller några av dessa innehav kan dock sentimentet snabbt svänga.

Kort om Consilium
Ordförande: Erik Lindborg
VD: Carl Adam Rosenblad
CFO: Lars Håkansson 
Lista: Small Cap

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.