Bolagsrapporter
26 Oct, 2023

Delårsrapport oktober 2022 - september 2023

Uppdaterad:
26 Oct, 2023

1 juli - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,4 (3,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,6 (-2,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK
 • Soliditeten uppgick till 86% (92)
 • Substansvärde per aktie 0,87 (1,11) SEK

1 oktober 2022 - 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,2 (34,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -1,1 (5,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,11) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En riktad emission om 1,73 MSEK mot en begränsad grupp investerare genomfördes.
 • Aktier och teckningsoptioner i Nosium ägarspreds genom utdelning.
 • Räkenskapsåret ändrades till kalenderår, innevarande räkenskapsår omfattar en period om 15 månader. Sista dagen i innevarande räkenskapsår blir då 31 december 2023.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • På grund av det rådande marknadsläget så har KruSwiss Agro valt att skjuta på sin notering till 2024. I och med det har styrelsen valt att avvakta med att genomföra den avtalade ägarspridningen tills tidpunkten för noteringen är fastställd.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023, kl 08.30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, info@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Bifogade filer

Q3-231026.pdf
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.