Rapportkommentar
3 Feb, 2023
rapportkommentar analys dividend sweden ab

Dividend Sweden rapportkommentar Q1 2022/2023

Uppdaterad:
7 Mar, 2023

Rapportkommentar Dividend Sweden Q1 2022/2023 (Läs den fullständiga analysen här)

Rapportkommentar

Flera ägarspridningar på gång 

Dividend Sweden har valt en avvaktande marknadsstrategi under det turbulenta fjolåret på aktie- och transaktionsmarknaden vilket speglas i omsättningen för det första kvartalet 2022/2023 som landade på ca 2,3 MSEK (f.å. 0,0). På kostnadssidan uppgick rörelsens kostnader till ca 5,5 MSEK, varav 4,2 MSEK utgjordes av inköp av aktier. Detta innebär att bolaget redovisade en mindre förlust på sista raden om 3 MSEK. Dividend Sweden beslutade på årsstämman 15 december om en vinstutdelning av aktierna i Zoomability Int AB som utvecklat och säljer den terränggående elrullstolen Zoom Uphill. Värdet på aktierna uppgår till ca 2,1 MSEK med 10 februari som avstämningsdag. I relation till dagens aktiekurs motsvarar denna enskilda utdelning en direktavkastning om ca 6%. Efter rapportperioden aviserade bolaget att de ingått ett avtal om ägarspridning av aktier i KrusSwiss Agro AB till ett värde om ca 3,8 MSEK som också kommer att tillfalla aktieägarna under Q1-23. Jordbrukskoncernen arbetar inom det mycket snabbväxande området för CBD- och hampabaserade produkter och har sin produktion i Sydafrika och Zimbabwe.

God potential för tillväxt i flera av innehaven 

Vid kvartalets stängning uppgår värdet på Dividend Swedens värdepappersportfölj till ca 54,8 MSEK varav 11,5 MSEK hänförligt till de noterade innehaven. Det kan jämföras med motsvarande siffror som vid ingången av perioden uppgick till ca 45,9 MSEK respektive 5,4 MSEK. Under kvartalet förvärvade bolaget en noterad portfölj till ett värde om ca 4,8 MSEK vilket finansierades via en riktad emission om 5,8 MSEK, detta till kursen 0,60 SEK samt en utspädningseffekt om ca 19%. Det svåra marknadsläget har fortsatt att pressa ned värderingarna på flera av de noterade innehaven, däribland Bellpal och Bonzun. Vi ser dock en god potential till kraftig omsättningstillväxt i närtid i bägge bolagen. Bellpals företrädesemission av units blev övertecknad tidigare i januari 2023 och förhoppningsvis blir så fallet med Bonzuns pågående emission. Med välfyllda kassor efter emissionerna finns potential för en signifikant omvärdering. Även innehavet i det noterade Hoi Publishing bedömer vi ha en stor uppsida, mot bakgrund av hur den unika Hoi-modellen nu börjar utmana den traditionella bokförläggarbranschen. Avseende de onoterade innehaven håller vi fast vid tidigare bedömning att det bokförda värdet på dessa tillgångar understiger det som skulle kunna realiseras vid en framtida notering. Detta gäller i synnerhet för INBooks, vars nisch och inriktning mot en mindre konkurrensutsatt del av marknaden för bokföringssystem har förutsättningar att nå en värdering i linje med de högt värderade jämförelsebolagen. Det utgående värdet för de fyra ovan nämnda bolagen uppgår till ca 15 MSEK och motsvarar därmed ca 30% av portföljen. 

Uppsida när börsklimatet vänder

Sedan noteringen har Dividend Swedens aktie tappat ca 54% av aktiekursen. Den typ av mindre tillväxtbolag med stort kapitalbehov som Dividend Sweden tenderar att investera i - för att sedan distribuera till aktieägarna - har som bekant varit den sektor som drabbats hårdast av det rådande marknadsläget. Baserat på det bokförda värdet på bolagets tillgångar handlas aktien till en substansrabatt om ca 40%. Rabatten överstiger avsevärt den för jämförbara investeringsbolag. Förhoppningsvis kan också de stora övervärden som vi noterat i portföljen framkomma när aktiemarknaden kommer in i ett lugnare läge. Utan alltför stora lån i förhållande till sina ekonomiska förutsättningar, däri en viss kassa samt kortfristiga fordringar om ca 6 MSEK, har bolaget stora möjligheter att fortsätta att vara en stabil högutdelare genom att leverera ytterligare utdelningsaffärer. 


Kort om Dividend Sweden
Ordförande: Jacob Dalborg
VD: Bo Lindén
CFO: Tobias Berglund
Lista: NGM Nordic SME

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.