Analys
27 Aug, 2019

Ecoclime rapportkommentar Q2 2019

Ecoclime rapportkommentar Q2 2019 (Läs den fullständiga analysen här)

- Omsättningsökningen mattas av 
- Automation allt viktigare 
- Stark finansiell ställning

Rapportkommentar.  
Omsättningsökningen mattas av
. Efter en mycket stark start på året med en omsättningsökning på 60% i Q1 blev ökningen ”enbart” 29% i Q2. I likhet med första kvartalet kommer i stort sett all omsättningsökning från företagsförvärv gjorda under 2018. En bidragande orsak till den lägre takten beror på att många stora fastighetsprojekt framskjutits och en viss prispress uppstått. Detta drabbar både det största segmentet Inomhusklimat med innertak för både kyla och värme (ca 50% av omsättningen) men även Cirkulär Energi med återvinning och lagring av värme. Glädjande är däremot att segmentet Automation fortsätter sin starka utveckling och redan har överträffat årets organiska tillväxtscenario. Repetitiva intäkter fortsätter att vara en mycket stor andel – i detta kvartal 95% av koncernens nettoomsättning. Rörelseresultatet före avskrivningar på övervärden i samband med förvärven uppgick till 1,0 MSEK (2,7) vilket innebar att rörelsemarginalen sjönk till 5,2% (16,9).  Detta är till stor del i enlighet med företagsledningens prognos där man signalerat om att året kommer att vara relativt framtungt med fortsatt kostnadsuppbyggnad i Q2 med organisationsförstärkningar inom försäljning och marknadskommunikation. 

Automation allt viktigare. Såsom framgår av ovan fortsätter segmentet Automation att växa mycket snabbt. Efterfrågan på utrustning och tjänster för optimering och styrning av energianläggningar i och mellan fastigheter växer stadigt. Av koncernens orderingång på närmare 100 MSEK står området för en mycket stor del. Etapp 2 startades under förra kvartalet enligt avtalet med ett av världens ledande molntjänstbolag om fastighetsautomation av de svenska serverhallarna.

Stark finansiell ställning. Efter förra årets nyemission har Ecoclime likvida medel på ca 46 MSEK och endast en mindre räntebärande skuld om ca 4 MSEK. För att nå bolagets högt uppsatta mål om att 2021 på rullande basis nå en årsomsättning om 500 MSEK (att jämföra med årets av oss prognostiserade försäljning om 93 MSEK) krävs förutom en snabb organisk tillväxt även förvärv av ett antal installationsföretag som gör det möjligt att få ut Ecoclimes patenterade produkter på marknaden. Till skillnad från vad vi räknat med har Ecoclime dock inte gjort några förvärv under året. Detta tillsammans med företagsledningens uppgift om en mer avvaktande marknad gör att vi sänker vår omsättningsprognos för året om 104 MSEK till 93 MSEK. Även i denna sänkta prognos ingår det dock ett par förvärv som bidrar med 20 MSEK i omsättning på helårsbasis. Även resultatprognosen sänks från 9 till 5 MSEK. 

Kort om Ecoclime
Ordförande: Peter Nygårds
VD: Lennart Olofsson
CFO: Torbjörn Hansson
Lista: Spotlight Stock Market

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. A°sikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.