Rapportkommentar
6 May, 2021
Fastator rapportkommentar Q1 2021

Fastator rapportkommentar Q1 2021: "Stora investeringar i portföljbolagen"

Uppdaterad:
23 Jan, 2023

Rapportkommentar Q1 2021 (Läs den fullständiga rapportkommentaren med grafiska element här)

- Stor kassa möjliggör snabb expansion i portföljbolagen
- Studentbostäder i Sverige växer rekordsnabbt
- Värdeskapande genom bolagsutveckling
 
Rapportkommentar
Stor kassa möjliggör snabb expansion i portföljbolagen. Efter försäljningen av Offentliga Hus under slutet av förra året (som inbringade över 1 MdSEK inklusive aktier i Samhällsbyggnadsbolaget) har Fastator en unik position att fortsätta stötta de hel- eller delägda portföljbolagen i arbetet att stärka deras fastighetsportföljer. För närvarande har Fastator större innehav i sex bolag: Företagsparken, Studentbostäder I Sverige, Svenska Bostadskompaniet, GenovaFastator, Nordic PM och Point Properties.  Av dessa utgör de fyra första intressebolag medan de två senare är dotterbolag och konsolideras således. Till det kommer så två helt nystartade transaktionsintensiva bolag, varav ett i alla fall till en början är helägt. Substansvärdet uppgick vid utgången av Q1 till 21,9 SEK per aktie (efter full utspädning) och innebär en uppgång sedan årsskiftet med drygt 2% men 15% på 12-månadersbasis. Hänsyn till den extra sakutdelning aktieägarna fick i form av aktier i Offentliga Hus i december har då inte tagits och skulle adderat ca 5 procentenheter till värdetillväxten. Det största innehavet värdemässigt utgörs av Point Properties, som står för ca 20% av Fastators tillgångar och är ett helägt bolag. Point Properties är inriktat på att utveckla centrumhandel i små- och mellanstora städer och äger nu fastigheter för över 1,1 MdSEK med årliga hyresintäkter på drygt 100 MSEK, efter kvartalets två förvärv. Detta är ett av många investerare förbisett område till följd av det stora handelsinslaget bland hyresgästerna men genom bland annat tillbyggnader av bostäder i anslutning till området kan ett betydande värdeskapande ske.   Koncernen hade vid utgången av kvartalet likvida tillgångar om över 500 MSEK, samt kortfristiga placeringar om över 250 MSEK men där uppbyggandet av de nya transaktionsintensiva bolagen kommer att minska den stora likviditeten.
 
Studentbostäder i Sverige växer rekordsnabbt. Det för närvarande mest snabbväxande bolaget, där Fastator har ägarintressen, utgörs av First North noterade Studentbostäder i Sverige. Ägandet uppgår för närvarande till drygt 20% och baserat på marknadsvärdet har Fastators ägarandel ett värde på 290 MSEK. Vid utgången av Q1 hade bolaget en fastighetsportfölj med över 4000 studentbostäder till ett värde av 3,6 MdSEK. Dessutom har bolaget en projektportfölj om 2200 bostäder. Sedan kvartalsskiftet har bostäder i ett nybyggnadsprojekt i Köpenhamn för 1,6 MdSEK förvärvats. Ett obligationslån om 500 MSEK har nyligen emitterats för att delfinansiera detta projekt. Vi bedömer det som troligt att Fastator och Samhällsbyggnadsbolaget (som vardera äger nästan lika mycket) och som utgör Studentbostäders största ägare, under nästa år när bolaget växt ytterligare, väljer att minska sin ägarandel för att frigöra medel och öka likviditeten i aktien.  
 
Värdeskapande genom bolagsutveckling. Med uppbyggandet och noteringen av Offentliga Hus (som senare resulterade i ett bud på hela bolaget) har Fastator visat prov på sin förmåga att utveckla bolag i sektorn och därmed bidra till värdeutveckling. Med ovan nämnda Studentbostäder i Sverige och Point Properties bedömer vi att Fastator är på väg att på samma sätt inom andra fastighetssegment vara med och skapa värde för bolagets aktieägare. Denna typ av rörelseinriktning kommer dock av naturliga skäl generera större intäkter och/eller värdeförändringar relativt stötvis och med stora variationer mellan kvartalen. Dessutom kommer det att ta en viss tid innan den intensiva investeringsverksamhet som för närvarande präglar många av de hel- och delägda bolagen inom Fastator ger ett resultat. Det nya finansiella målet, som presenterades i januari består av ett årligt resultat överstigande 4 SEK per aktie. Under 2020 nådde man enbart 2,9 SEK per aktie och med ledning av utvecklingen i Q1, med ett marginellt plusresultat, är det tveksamt om man kommer att nå målet i år men mer långsiktigt tror vi inte att det utgör ett problem.  Efter en relativt tråkig kursutveckling under de senaste tre månaderna (-7%) handlas aktien återigen till en rabatt i förhållande till substansvärdet, vilket vi finner svårförklarligt.

Kort om Fastator
Ordförande: Björn Rosengren
VD: Knut Pousette
CFO: Christoffer Strömbäck
Lista: First North 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.