Analys
23 Aug, 2021

Fastator rapportkommentar Q2 2021: "Stort antal transaktioner"

Rapportkommentar Q2 2021 (Läs den fullständiga analysen med grafiska element här)

- Oförändrat substansvärde
- Stort antal transaktioner i Q2
- Värdeskapande genom bolagsutveckling

Rapportkommentar
Oförändrat substansvärde
. Under Q2 fortsatte Fastators hel- och delägda innehavsbolag att expandera med ett stort antal fastighetsförvärv. Fastators likvid från försäljningen av Offentliga Hus under slutet av förra året (som inbringade över 1 MdSEK inklusive aktier i Samhällsbyggnadsbolaget) gör att bolaget har en unik position för att fortsätta stötta innehavsbolagen i arbetet att stärka deras respektive fastighetsportföljer. Vid halvårsskiftet uppgick likvida medel i koncernen till ca 700 MSEK. Till det kommer noterade aktier till ett värde om 300 MSEK. För närvarande har Fastator större innehav i sju bolag: Abamco, Företagsparken, Studentbostäder i Norden, Svenska Bostadskompaniet, GenovaFastator, Nordic PM och Point Properties.  Av dessa utgör de fem första intressebolag (i och med att ägandet i Studentbostäder under kvartalet gick under 20% redovisa det i kvartalet som övriga långfristiga aktieinnehav och inte som intressebolag) medan de två senare är dotterbolag och konsolideras således. Substansvärdet uppgick vid utgången av Q2 till 21,8 SEK per aktie och innebär att det minskat marginellt sedan utgången av Q1 (påverkat av utbetald utdelning om 0,65 SEK) och visar på en marginell uppgång sedan årsskiftet.  Men på 12-månadersbasis uppgår ökningen till 15% och då har inte hänsyn till verkställda utdelningar skett. 

Stort antal transaktioner i Q2. Det för närvarande mest snabbväxande bolaget, där Fastator har ägarintressen i, utgörs av First North noterade Studentbostäder i Norden. Ägandet uppgick vid halvårsskiftet till 18% (men har sedan dess och med ett troligt mål att nå 20%) och baserat på marknadsvärdet har Fastators ägarandel ett värde på 270 MSEK. Bolagets fastighetsportfölj uppgår efter kvartalets förvärv av en fastighetsportfölj i Köpenhamn till ett värde av 6 MdSEK. Även det 50% ägda Företagsparken har varit mycket aktivt och förvärvade fastigheter för 400 MSEK under kvartalet och har efter kvartalets utgång förvärvat fastigheter netto för över 500 MSEK. Det innebär att Företagsparken (logistik- och förvaltningsfastigheter) nu äger förvaltnings- och utvecklingsfastigheter för nästan 1,8 MdSEK. Baserat på det bokförda värdet står Företagsparken för 18% av Fastators tillgångar. Point Properties, som står för en lika stor andel av Fastators tillgångar, är inriktat på att utveckla centrumhandel i små- och mellanstora städer och ägde vid halvårsskiftet fastigheter för över 1,2 MdSEK med årliga hyresintäkter på drygt 100 MSEK.  Detta är ett av många investerare förbisett område till följd av det stora handelsinslaget bland hyresgästerna men genom bland annat tillbyggnader av bostäder i anslutning till området kan ett betydande värdeskapande ske. Nyast bland innehavsbolagen är Abamco, som ägs 50/50 med Broadgate Asset Management. Tanken är att bolaget med högt tempo ska förvärva fastigheter som efter utveckling ska passa in i Fastators andra innehavsbolag. Där har redan fastigheter för 350 MSEK köpts.  

Värdeskapande genom bolagsutveckling. Med uppbyggandet och noteringen av Offentliga Hus (som senare resulterade i ett bud på hela bolaget) har Fastator visat prov på sin förmåga att utveckla bolag i sektorn och därmed bidra till värdeutveckling. Med ovan nämnda Studentbostäder i Sverige, Industriparken och Point Properties bedömer vi att Fastator är på väg att på samma sätt inom andra fastighetssegment vara med och skapa värde för bolagets aktieägare. Denna typ av rörelseinriktning kommer dock av naturliga skäl generera större intäkter och/eller värdeförändringar relativt stötvis och med stora variationer mellan kvartalen. Dessutom kommer det att ta en viss tid innan den intensiva investeringsverksamhet som för närvarande präglar många av de hel- och delägda bolagen inom Fastator ger resultat. Det nya finansiella målet, som presenterades i början av året består av ett årligt resultat överstigande 4 SEK per aktie. Under 2020 nådde man enbart 2,9 SEK per aktie och med ledning av utvecklingen under första halvåret, med ett marginellt plusresultat är det tveksamt om man kommer att nå målet i år men mer långsiktigt tror vi inte att det utgör ett problem.  Efter en ca 20% nedgång i aktiekursen i år är aktien en av de få fastighetsaktier som handlas med en rabatt i förhållande till sitt substansvärde, vilket vi finner svårförklarligt.

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.