Analys
7 Nov, 2020

Fastator rapportkommentar Q3 2020

Rapportkommentar Q3 2020 (Läs den fullständiga analysen här)

- Full kraft för uppbyggnad av den övriga verksamheten
- Kuvös för ”nya” Offentliga Hus
- Från substanspremie till mindre rabatt

Rapportkommentar
Full kraft för uppbyggnad av den övriga verksamheten
. Substansvärdet steg i Q3 till 110 SEK per aktie (efter full utspädning) och innebär att detta stigit med 15% under året. Huvuddelen av denna värdetillväxt skedde under det senaste kvartalet då Offentliga Hus noterades. Det ska dock noteras att Fastators bokförda värde av Offentliga Hus bygger på en extern värdering som negativt skiljer sig mot dagens börsvärdering av Offentliga Hus. Till följd av noteringen av Offentliga Hus – som i och för sig fortfarande står för ca 50% av koncernens substansvärde - kan Fastator med full kraft ägna sig åt att bygga upp de övriga verksamheterna i gruppen. Förutom att man fortfarande efter noteringen äger 28% i Offentliga Hus, ett innehav som med dagens börskurs är värt ca 900 MSEK och som vid behov naturligtvis utgör en möjlighet att frigöra medel har bolaget med sin nuvarande finansiering betydande möjligheter att göra nya affärer. Efter en riktad nyemission om ca 120 MSEK, mindre försäljning av aktier i Offentliga Hus i samband med noteringen och nya obligationslån (som delvis ersatte gamla men med lägre ränta) uppgår koncernens likvida medel till ca 500 MSEK med ytterligare ramutrymme i befintlig obligation. Värdemässigt störst av de kvarvarande verksamheterna är Point Properties (centrumfastigheter i små och medelstora städer) och med målsättningen att återskapa levande stadskärnor. Bolaget äger för närvarande 14 fastigheter i södra och mellersta Sverige med ett värde om ca 1 MdSEK årliga hyresintäkter om ca 90 MSEK. Förutom det egna 100% ägda förvaltningsbolaget Nordic PM utgörs de andra större innehaven av en 50% andel i logistik- och industrifastighetsägaren Industriparken (gick tidigare under namnet Industrisamhället och ägdes då till 100%) och den för närvarande 34% ägarandelen i Studentbostäder i Sverige (som genom samgåendet med Prime Living minskar till 20%). 

Kuvös för ”nya” Offentliga Hus. Med noteringen av Offentliga Hus har företagsledningen i Fastator visat hur man under ett antal år bygger upp ett stort bolag inom ett specifikt område inom fastighetssektorn (samhällsfastigheter). De två innehav som för närvarande växer snabbast utgörs av Industriparken som med ny VD och styrelseordförande (Leif Östling) går från en fastighetsportfölj på 0,8 MdSEK till 1,4 MdSEK inklusive avtalade förvärv. Det andra innehaver utgörs av Studentbostäder i Sverige, som genom ett samgående med för närvarande noterade Prime Living kommer få en marknadsnotering. Bolaget har på ett par år byggt upp ett bestånd av nästan 3000 studentlägenheter med ett värde på 2,2 MdSEK. Ambitionen är att Sveriges största studentbostadsbolag.

Från substanspremie till mindre rabatt. Till följd av en lägre introduktionskurs för Offentliga Hus än vad marknaden uppenbarligen räknat med men också en påföljande sämre kursutveckling har Fastators aktiekurs gått från att handlas med en stor substanspremie till att handlas med en viss rabatt. Även om marknadens värdering för närvarande skiljer sig negativt från Fastators egen är det uppenbart att denna för närvarande inte är beredd att prisa in något värde för det värdeskapande som är på gång i de tre snabbt växande fastighetsbolagen, som Fastator är hel- eller delägare i. 

Kort om Fastator
Ordförande: Björn Rosengren
VD: Joachim Kuylenstierna
CFO: Christoffer Strömbäck
Lista: First North 

----------------------------------------

Disclaimer
Denna publikation (nedan ”Publikationen”) har sammanställts av TradeVenueAB (nedan ”TV”) exklusivt för TV:s kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan således inte garanteras. TV kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. TV lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

TV frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placeringhistoriskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”IR-paketet” som TV utför åt analyserat bolag. TV erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. TV betalar ersättning till den analytiker som har sammanställt Publikationen. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vadsom framgår av Rule15a –16, SecuritiesExchange Actof1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Varken TV eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

Analytikern som har sammanställt denna publikation äger inga aktier i bolaget.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.