Press
20 Oct, 2022

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 7,8% och uppgick till 1495,5 (1387,3) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 7,9% och uppgick till 1058,3 (980,4) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 70,8 (70,7)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 8,8% och uppgick till 789,5 (725,4) MSEK, per stamaktie av serie A 4,32 (3,97) kr. Fastpartners donation om 10,0 (0,0) MSEK till UNHCR:s verksamhet i Ukraina är exkluderad ur förvaltningsresultatet.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 960 (1 015) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 37286,5 (35323,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 895,6 (1433,1) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 1274,0 (1834,1) MSEK, per stamaktie av serie A

6,61 (9,70) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1500 MSEK.

Stockholm den 20 oktober 2022

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl 13:30.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.